Som NA24 tidligere har omtalt var de store taperne på årets statsbudsjett eldre med lav eller middels pensjon og store lån.

Ifølge Skattebetalerforeningen vil nye regler for skattebegrensing føre til at en enslig med alderspensjon på 250.000 kroner og renteutgifter på 40.000 kroner få en skatteøkning på omlag 9.500 kroner sammenlignet med i dag. Jo større renteutgifter jo større blir skattebaksemllen.

Les mer i artikkelen: Her er de største taperne

Vil redusere skatten for pensjonister med gjeld
Men nå kommer regjeringen budsjettaperne til unnsetning.

- For å unngå stor skatteøkning for de som har lagt seg opp stor gjeld vil vi ta i bruk skattelovens bestemmelse om skattenedsettelse for skatteytere med liten skatteevne. Vi vil sørge for at renteutgifter ikke gir grunnlag for en slik skatteøkning neste år og for en overgangsperiode, sier statssekretær Roger Schjærva til NA24.

Ligger gjemt i budsjettet
Selv om pensjonister med store renteutgifter skal slippe skatteøkning presiserer Schjærva at pensjonister prinsipielt bør ha samme rentefradrag som alle andre.

- Den andre siden av at vi fjerner ekstraskatten for renteinntekter for pensjonister med lav og middels inntekt, er at vi fjerner ekstra fradraget for renteutgifter. Husk at det store flertallet er tjent med dette, siden det er flere pensjonister som har renteinntekter og formue, enn renteutgifter og gjeld, sier Schjærva.

- Er dette noe dere har bestemt nå, etter at NA24 og Skattebetalerforeningen satte søkelyset på saken?

- Nei, regelendringen lå inne i budsjettet fra før. Men NA24 sitt oppslag har bidratt til å få fram dette litt bortgjemte vedtaksforslaget i skatteproposisjonen, sier statssekretæren.

Finner ikke skattegaven
Skattebetalerforeningen jubler over nyheten, men lurer på hvor i budsjettet forslaget ligger.

- Det er gledelig hvis dette er riktig, men Schjærva har rett i at forslaget er bortgjemt, for vi finner det ikke, sier Lothe, som har lett med lys og lykt gjennom det 369 siders lange budsjettdokumentet.

Les det selv her

Det nærmeste Lothe finner, som tar forbehold om at han har oversett forslaget Schjærva snakker om, er på sidene 74 og 149 i proposisjonen.

På side 74 skriver regjeringen:
«I tillegg vil departementet åpne for at ektepar mv. hvor kun den ene er pensjonist (med og uten ektefelletillegg) og den andre har liten eller ingen annen inntekt, kan innvilges skattebegrensning etter skatteloven § 17-4 dersom de får en betydelig skatteskjerpelse som følge av de nye reglene. Den generelle praksis for skattebegrensning etter denne regelen er imidlertid streng, og forutsetter at skattyter har liten skatteevne. Departementet vil derfor gi anvisning på at skatteetaten i en overgangsperiode skal praktisere en lempeligere skattebegrensning overfor en nærmere angitt gruppe ektepar mv.»

- Dette gjelder ektepar, men ikke enslige pensjonister, sier Lothe.

På side 149 står følgende:
«Også andre skattytere med liten skatteevne kan på nærmere vilkår få skatten beregnet etter skattebegrensningsregelen, jf. skatteloven § 17-4. Dette er skattytere med så lav inntekt at den må ses som utilstrekkelig til et nøkternt underhold for personen selv og dem som vedkommende skal forsørge. Skattyters økonomiske stilling må være slik at det også ellers er et påtakelig behov for skattenedsettelse. Om en skattyter skal få skattebegrensning etter denne regelen, avgjør ligningsmyndighetene etter en konkret vurdering der de blant annet tar hensyn til eventuell ektefelles og andre husstandsmedlemmers inntekt og formue. Departementet foreslår at skattebegrensningsregelen videreføres også for denne gruppen. I tillegg foreslås at beregningen av skattebegrensning for ektepar etter denne bestemmelsen skal skje samlet, slik som etter gjeldende rett. Det vises til forslag til endring i skatteloven § 17-2 annetledd annet punktum»

- Det er ingenting nytt her. Det står ingenting om ekstra skattenedsettelse for enslige pensjonister med store renteutgifter. Når det gjelder vilkår for skattebegrensning så er de veldig skjønnspregede. Samtidig er det slik at skattyter selv må søke om denne skattebegrensningen, og dette vil mange ikke være klar over, sier Lothe.

Han har har liten tro på at enslige pensjonister vil bli fanget opp gjennom en skattebegrensning som ikke er obligatorisk.

- Vår erfaring er at det er svært vanskelig å få innvilget skattebegrensning. Det er derfor nødvendig med en klar instruks fra departementet om at disse sakene skal identifiseres og tas opp på eget initiativ for at denne gruppen i praksis ikke skal komme dårligere ut enn før. Vi har vel våre tvil om at dette vil bli gjennomført, og har vanskelig for å se at ligningsmyndighetene har gode nok systemer/rutiner til å fange opp denne gruppen. Jeg kan ut i fra proposisjonen ikke finne skattegaven statssekretær Schjærva snakker om overfor NA24, sier Lothe.

Statssekretær Schjærva oppklarer
I en epost fredag morgen skriver han:

«Gruppen som får redusert rentefradrag fra 55 prosent til 28 prosent er ikke eksplisitt nevnt som aktuelle for departementets nye forskrift om lempligere praktisering av paragraf 17-4. I vedtaksforslag VI side 284 gis departementet en generell adgang til «endring i vilkårene for og beregning av skattebegrensning etter 17-4»».

- Det er med bakgrunn i dette vedtaket vi vil fange opp gruppen med renteutgifter, redusert rentefradrag og som ellers ville fått vesentlig skatteøkning, opplyser Schjærva overfor NA24.

Hva mener du om budsjettet? Si din mening i kommentarfeltet under: