Før jul ble det kjent at Statens vegvesen jobber med muligheten for å innføre såkalte lavutslippssoner i byene der dieselbiler ikke vil få lov til å kjøre på dager med høy forurensning, eller alterntivt øke bompengene for dieselbiler på disse dagene.

Les også: Dieselbiler kan bli forbudt på vinteren

I dag finnes det allerede en åpning i lovverket for denne typen tiltak, men så langt er det bare Bergen som har gjort noe lignende ved å innføre par- og oddetallskjøring. Om Vegvesenet til slutt lander på at «lavutslippssoner» vil være en god idé, vil det derimot bli et langt mer utbredt tiltak.

Stor variasjon i hvor forurensningen er

Miljødivisjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune sendte mandag ut en rapport som tok for seg luftforurensningen i Oslo i september, oktober og november i fjor - samt totaltall for de siste årene. Tallene viser at det er stor variasjon på hvor forurensningen ligger over de såkalte grenseverdiene.

I de tre månedene som rapporten tar for seg er det kun tre av målestasjonene som har registrert overskridelser av grenseverdier. Det skjedde ti ganger på Hjortnes (Aker Brygge/Kiel-ferja), fire ganger på Alnabru og én gang der miljøfartsgrensene starter på Rv4 ved Aker Sykehus. På sistnevnte sted gjelder målingen for bare to måneder.

«De høyeste konsentrasjonene ble registrert i sterkt trafikkerte områder (Alnabru, Hjortnes), på dager med stabil luft (såkalt inversjon) og lite vind», skriver etaten i sin rapport.

«I september var det god luftkvalitet de fleste stedene i Oslo. Dette tilsvarer at det oppleves få eller ingen helseeffekter. I oktober og november kunne følsomme personer oppleve negative helseeffekter i opptil hhv. 15 og 45 % av tiden. I oktober skyldtes dette hovedsakelig eksosforurensning i sterkt trafikkerte områder. I november var det veistøv, samt noe eksos og vedfyring, som tidvis forringet luftkvaliteten», skriver de videre.

Rapporten viser samtidig at temperaturen i oktober og november var vesentlig høyere i høst enn året før, og det er som kjent spesielt rolige og kalde dager som skaper problemer med luftkvalitet (inversjon).

Til dels svært mange overskridelser

Om en ser på NO2-tallene for tidligere perioder ser man at antall overskridelser er til dels svært betydelig i flere steder i Oslo.

I fjorårets 11 første måneder var det registrert 123 overskridelser av grenseverdiene for NO2 på Manglerud, og i 2010 var det hele 220.

Hvor mange dager dette representerer er uklart. Én overskridelse er definert som én time over grenseverdien på 200 µg/m3, men tall fra rapporten kan tyde på at overskridelser skjer over relativt korte perioder av gangen. Samtidig er det slik at grenseverdiene kan overstiges 18 ganger.

Det er også slik at dager med inversjon kan ha mange timer over grenseverdien.

Med dagens regelverk vil det ikke være aktuelt med tiltak som gjelder mindre enn én dag av gangen, og Vegdirektoratet forteller at tiltak vil være basert på varsler fra Metrologisk institutt, ikke målinger time for time. Vegdirektoratet sier samtidig til Nettavisen at de ikke vil si noe om hva slags tiltak og retningslinjer de nå konkret ser på.

Tror på opp til 10 dager

Oslo kommune jobber med tiltak de kan sette inn i perioder der det er nødvendig med «midlertidige trafikkregulerende tiltak» for å kontrollere luftforurensningen. De ser for seg at denne typen tiltak vil være nødvendig 0-2 ganger i året, i perioder med såkalt inversjon, for en periode på 2-5 dager av gangen. Det går primært på tiltak mot personbiler som går på diesel og forbud mot kjøring med bare én person i bilen, samt mulighet for å regulere kjøring for biler med registreringsnummer som er partall eller oddetall.

- Det vil ikke være aktuelt med tiltak som går på timesbasis. Det er ikke hensiktsmessig verken for effektens del eller praktisk gjennomførbart. Tiltakene i forskriftsutkastet er foreslått å gjelde innenfor bygrensene, på lik linje med piggdekkavgift, sier spesialrådgiver Kjersti Helgeland Bohlin i Oslo kommune til Nettavisen.

Tiltakene en har sett på i Oslo er relativt begrenset grunnet dagens lover. Dagen regelverk åpner ikke for blant annet justering av prisen i bomringen, dette er til vurdering i Samferdselsdepartementet.

- Om det kommer nye virkemidler, er det noe vi må se på, sier hun.

Et av de mest effektive tiltakene, forbud mot gjennomkjøring for tungtransport som ikke har mål i Oslo, er Statens vegvesen negativ til. Mesteparten av trafikken i området må for tiden sluses gjennom Oslo, etter at Oslofjordtunnelen er stengt for tungtransport og E6 går gjennom byen.