Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk pensjonen din her

Pensjonskommisjonens leder Sigbjørn Johnsen la i dag fram forslaget om framtidens pensjoner. Sjekk hva han vil gjøre med pensjonen din.

Her kan du se pressekonferansen der også finansminister Per-Kristian Foss og sosialminister Ingjerd Schou deltok:

Pensjonsreformens hjemmeside

Dette er hovedtrekkene fra kommisjonen:

¿ Pensjonen skal stå i forhold til inntekten over hele livsløpet.

¿ Pensjonen skal også stå i forhold til den premien man betaler inn.

¿ Opptjent pensjon vokser i takt med lønnsutviklingen.

¿ Alle garanteres en pensjon minst på nivå med dagens minstepensjon.

¿ Ulønnet omsorg for barn, syke, funksjonshemmede og eldre gir høyere

¿ Jo lenger man står i arbeid, jo høyere pensjon får man. Det åpnes for at man kan ta ut pensjon fra folketrygden fra fylte 62 år, men da blir pensjonen lavere enn om man arbeider lenger. Staten konsentrerer sine økonomiske bidrag til tidlig pensjon til den allmenne ordningen i folketrygden.

¿ Supplerende pensjonsordninger organiseres slik at de kommer som et klart tillegg til folketrygden.

¿ For å gjøre pensjonssystemet økonomisk bærekraftig beregnes størrelsen på pensjonen i forhold til forventet gjenstående levealder for den aldersgruppen man tilhører.Øker forventet levealder, må man stå i arbeid lenger for å få den samme pensjonen.

¿ Pensjonsutbetalingene skal reguleres årlig i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisutviklingen. Dette vil gjelde alle som får utbetalt pensjon etter at reformen trer i kraft.

¿ Et nytt Statens Pensjonsfond opprettes basert på Petroleumsfondet og Folketrygdfondet.Hensikten er å knytte fondskapitalen tettere sammen med de offentlige pensjonsforpliktelsene.

¿ De nye reglene innføres gradvis, og de berører i første rekke morgendagens pensjonister. Personer født i 1950 og tidligere omfattes ikke av de nye opptjeningsreglene i reformen. Personer født i 1965 og senere omfattes fullt ut av reformen. Personer født i årene 1951 til og med 1964 får pensjon både fra gammelt og nytt system.

(Arkivbilde)

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling