Flere norske studier viser at elevenes karrakterer øker med foreldrenes utdanning. Grafen til venstre viser en slik sammenheng. Ifølge denne beregningen vil forskjellen mellom best og dårligst i sosial bakgrunn utgjøre to karakterer bedre i fem fag, og én karrakter bedre i 11 fag (for elever med 16 fag).

Foreldre mest å si
- Hvis du kan bytte foreldre er det mye mer avgjørende enn å bytte skole. Foreldrenes påvirkning på barnas skoleprestasjoner er mye større enn skolens påvirkning, sier forsker Anders Bakken i Nova.

- Skyldes det at disse foreldrene har andre holdninger til læring?

- Jeg tror at det som er mer utslagsgivende enn holdning, er kunnskap. Foreldre med høy utdanning har mer kunnskaper om det barna skal lære på skolen, og de snakker det «språket» som barna skal lære på skolen, sier Bakken.

Pengene rår ikke
Det er altså ikke pengene som er utslagsgivende for om elever på Oslo Vest er flinkere enn barn på østkanten.

Nova-forsker Jon Lauglos har undersøkt denne sammenhengen. «Forskjeller i familiers kjøpekraft har svært liten eller ingen betydning for å forklare ulikhet i hvor godt de unge klarer seg på skolen i dagens Norge», skriver han i sin artikkel om «sammenhengen mellom familiestruktur og skoleprestasjoner».

Det som betyr mer, er barnas kjønn (jenter gjør det mye bedre enn gutter) og foreldrenes forhold. Barn av gifte foreldre gjør det bedre enn barn av enslige. Hvis foreldrene er samboende uten å gifte seg, klarer barna seg litt dårligere i skolen.

Godt læringsmiljø
I artikkelen «Kan skolen kompensere for elevenes sosiale bakgrunn?» viser forsker Bakken i Nova at skoler med godt læringsmiljø løfter elevene fra lavere sosiale klasser. På disse skolene er det mindre forskjell i karakterene mellom barn av høyt og lavt utdannede foreldre.

«Resultatene er altså i tråd med den grunnleggende hypotesen denne artikkelen bygger på, nemlig at elever med relativt lavt utdannete foreldre har mest å «vinne» på å gå på skoler hvor elevene lærer mye» skriver Bakken i sin artikkel.

Medelevers sosiale bakgrunn har også noe å si, men ikke så mye som skolens læringsmiljø. Hvis en elev fra lav sosial klasse går på skolen sammen med elever fra høyere sosial klasse, vil karakterene trekkes opp. Likevel ikke så mye som hvis man velger en skole med god kultur for læring.

Annonse: Husk mer og lær raskere med Hjerneklubben.no!

Vinner-faktorene
Forsker Jens B. Grøgaard i NIFU STEP og Høgskolen i Vestfold peker på noen faktorer ved skoler som løfter elevene sine. Han har vært med på et prosjekt på NIFU STEP sammen med Håvard Helland (Høgskolen i Oslo) og Jon Lauglo (Universitetet i Oslo) som setter søkelyset på skolekvalitet.

Han sier at skoler som løfter elevene kjennetegnes ved at:

 • Skolene har et høyt timetall i undervisning, at de bruker sine ressurser i klasserommet.
 • At elevene opplever at det er lite mobbing i skolen
 • At elevene opplever at andre elever er motivert for skolearbeid
 • At det er et positivt, fokusert og trivelig arbeidsmiljø
 • At de er fysisk pent i og rundt skolen

- Der du har alt dette vil du også ha et postivt prestasjonsklima. Hvis alle disse faktorene er med, kan man snakke om klasseforskjeller mellom skoler, mener Grøgaard.

Med klasseforskjell mener han nærmere 10 poeng (av 50 poeng som er gjennomsnittet for norske skoler i denne målestokken).

- Hvis du sammenligner barn i forskjellige samfunnslag så utgjør det mellom fem og 10 poeng med en gang. Det sier litt om den sosiale betydningen for prestasjonsnivået i skolen, sier Grøgaard.

Mindre betydning
Av faktorer ved skoler som har mindre effekt for elevenes prestasjoner, finner man:

 • Skolens størrelse (har ingen effekt)
 • Om skolen tilbyr sine elever ulike kulturelle tiltak (har ingen effekt)
 • Om skolen satser på fysiske aktivitetstiltak (har en liten negativ effekt)
 • Om skolen ligger i by eller på landet (skoler i byer gjør det litt bedre)
 • Om mange elever bruker SFO (har en liten positiv effekt)
 • Større lærertetthet (har en negativ effekt, men Grøgaard mener dette reflekterer at skolen har problemer som krever at flere lærere blir satt inn)
 • Om skolen er privat (har en liten positiv effekt)

Ressurser
En annen undersøkelse, utført av blant andre Torbjørn Hægeland i Statistisk sentralbyrå, viser sammenheng mellom ressurser i skolen og elevenes karakterer.

- Vår undersøkelse viste at økte ressurser har en signifikant positiv effekt. En økning på 10.000 kroner per elev per skoleår gir mellom hver femte og hver sjette elev én karrakter bedre til eksamen, sier Hægeland. De hadde sammenlignet skoler i Norges rike kraftkommuner med skoler fattigere kommuner men der den sosiale bakgrunnen til elevene er lik.

Unntaket
Forsker Bakken i NOVA sier at unntaket fra regelen om at elevenes prestasjoner følger foreldrenes utdanningsnivå, er minoritetsgruppene.

- Mange av dem gjør det bedre enn deres bakgrunn skulle tilsi. De har ofte foreldre med lav utdanning men de gjør det godt i skolen. De klarer seg, på tross av at foreldrene ikke har god utdanning. Mange av dem vokser opp i hjem der foreldrene har veldig høye ambisjoner på barnas veiene, sier Bakken.

PS:
Norske kommuner praktiserer fritt skolevalg i grunnskolen ulikt. I Oslo kan man velge, men...

- Det er mulig å bytte skole i Oslo. Det er veiledende inntaksområder og vedtatte regler for skolebytte, men man kan søke seg til den skolen man ønsker. Utfordringen i Osloskolen er ledig kapasitet ved skolene , og det er som regel årsaken til avslag på søknad om skolebytte, sier fungerende. kommunikasjonssjef Marianne Preus Jacobsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til Nettavisen. Du kan lese mer om skoletilhørighet i Osloskolen her.