Egeninkasso er i vinden, skal vi tro daglig leder Per Ivar Myklebust i Inka Management.

- Etter at inkassosalærene ble kraftig redusert ved nyttår har vi merket en økende interesse for egeninkasso, sier Myklebust til NA24.

- Etter at byråenes inntekter ble redusert har flere og flere inkassobyråer begynt å ta seg betalt for sine tjenester. Tidligere var det vanlig for dem å ta inkassojobber gratis etter «no cure, no pay»-prinsippet. At de nå tar seg betalt gjør at vi merker økende interesse for egeninkasso, sier Myklebust.

Ukjent begrep
- Hva i all verden er egeninkasso?

- Ja, du er dessverre ikke den eneste som ikke vet hva det er, sier Myklebust og forklarer:

- Egeninkasso betyr at kreditor, det være seg deg som privatperson eller firma, gjennomfører inkassorutinene uten hjelp fra advokat eller inkassobyrå. Mange tror at det kreves offentlig bevilling for å løse egne inkassosaker, men som fordringshaver har du alle rettigheter uten slik bevilling, sier han.

Mange fordeler
Ifølge Myklebust er den store fordelen med egeninkasso sammenlignet med fremmedinkasso (inkassobyråer og advokater) raskere saksbehandling og lavere gebyrer - noe som både kreditor og debitor tjener på.

- Det blir enklere for skyldneren å gjøre opp for seg med egeninkasso fordi gebyrene er vesentlig lavere. Saksbehandlingstiden blir kortere fordi veien til Namsmannen blir mye kortere. Som fordringshaver står du fritt med hensyn til om inkassovarsel og betalingsoppfordring skal sendes, opplyser Myklebust.

- Er det klokt av enkeltpersoner og bedrifter og selv bruke tid på egeninkasso?

- Ja, for det tar ikke lengre tid enn å involvere et inkassobyrå. Husk at dersom skyldner har en innsigelse blir fordringshaver involvert uansett om han bruker egeninkasso eller et inkassobyrå, sier han.

For privatpersoner
- Du nevner at privatpersoner også kan benytte egeninkasso?

- Ja, men Hvis det foreligger et såkalt skriftstykke i form av en regning eller faktura, kan inkasso iverksettes. Kravet bør være dokumentert i form av en avtale, kontrakt eller gjeldsbrev som underbygger regningen eller fakturaen, sier Myklebust.

Kortere vei til Namsmannen
Han forteller at forfalte krav kan sendes direkte til Namsmannen uten etter at det først er sendt et «varsel om utlegg» med 14 dagers frist.

- Tidligere måtte alle inkassosaker som ikke ble betalt frivillig, sendes til Forliksrådet. Prosessen var tidkrevende og kostbar. Både uomtvistede og omtvistede inkassosaker kan nå sendes direkte til Namsmannen etter et forutgående «varsel om utleggsforretning», opplyser Myklebust.

- Hva hvis jeg sender noen et fiktivt krav slik som mange kataloghaier gjør når de sender ut falske regninger til bedrifter?

- Ingen krav blir tvangsinndrevet uten først å være forelagt skyldneren til uttalelse, sier Myklebust.

Kan gi hardhendt inndriving
I høringsnotatets i forkant av de nye inkassoforskriftene skrev Justisdepartementet følgende ifm Egeninkasso:

«Meir eigeninkasso? Ein kraftig reduksjon i inkassosalæra kan gjere eigeninkasso til eit meir aktuelt alternativ. På den eine sida kan det hevdas at ein dermed blir kvitt eit fordyrande mellomledd (dvs den tradisjonelle inkassobransjen, reds. anm.). På den andre sida kan ein risikere meir hardhendt inndriving, dels fordi kravshavaren har ei sterk eigeninteresse i inndrivinga, dels fordi kravshavaren ofte har mindre kjennskap til inkassoreglane enn det ein inkassator har, og dels fordi denne typen eigeninkasso ikke er underlagt tilsyn frå Kredittilsynet».

Myklebust er ikke enig i at egeninkasso kan gi tøffere innkrevingsmetoder.

- Husk at inkassobyråene lever av gebyrinntekter og jo lenger tid de kan bruke på en sak, jo mer tjener de. Dette er motstridende interesser i forhold til fordingshaver som ønsker å få inn pengene så raskt som mulig. Egeninkasso følger lovens bestemmelser og jeg kan ikke se at kortere saksbehandlingstid skal kunne oppfattes som mer hardhendt inndriving. Fordringshavere er altfor ofte bank for sine kunder, sier Myklebust og peker på at mange skyldnere spekulerer i å vente lengst mulig med å betale.

- Med tradisjonelle purringer og inkassotjenester kan det gå flere måneder før skyldnere betaler, sier han.

Ved bruk av egeninkasso er det viktig å huske at du ikke er underlagt inkassolovens regler.

- Du kan derfor ikke kreve erstatning for eget arbeid med sakene på linje med inkassobyråene. På den annen side beholder du alle gebyrer, salærer og renter, avslutter Myklebust.