Dagsavisen har meldt at asylsøkere uten lovlig oppholdstillatelse mottar penger fra det generøse norske trygdesystemet. Opplysninger NA24 sitter med tyder på at dette kun er toppen av isfjellet.

Flere ansatte ved et av Navs regionkontorer på vestlandet har kontaktet NA24. De forteller at et stort antall fattige innbyggere fra Polen og Latvia strømmer til Norge i visshet om at de kan leve på norsk trygd selv om de ikke jobber.

- De kommer hit under påskudd av å være arbeidssøkende. De klarer å skaffe seg en arbeidskontrakt som igjen gir dem oppholdstillatelse. Det vi ser er at veldig mange, om ikke de fleste, ikke jobber. Resultatet er at de lever i Norge på norsk trygd ulovlig. Det går ikke lang tid før mange av dem henter resten av familien til Norge som også ender opp med å leve på våre støtteordninger. Selv om vi vet at de bryter bestemmelsen om arbeidsplikt kan vi ikke gjøre noe med det, sier de ansatte til NA24.

Arbeid er ment å gi opphold
NA24 har sett nærmere på reglene for innvandring fra EØS-området. Og det er liten tvil om at en forutsetning for oppholdstillatelse i Norge er at søker skaffer seg arbeid og ikke er til belastning for offentlige velferdsordninger, eller som det heter i UDIs skriv til alle arbeidssøkende fra EØS-området:

«Det er videre en forutsetning at du ikke kommer til å være en byrde for offentlige velferdsordninger i Norge»

Hindres av taushetsplikt
De ansatte, som foretrekker å være anonyme, synes velferdssystemet som jobber med daglig er full av urovekkende store hull.

- Vår taushetsplikt hindrer oss fra å si fra overfor politi og UDI. Vi utbetaler store summer i trygd selv om vi vet at forutsetningen for deres oppholdstillatelse er brutt, sier de.

Null kontroll
De Nav-ansatte har sendt NA24 kopi av et brev som gikk ut til alle landets Nav-kontorer for halvannet år siden. Brevet som er signert fylkesmannen i Buskerud viser i klartekst hvor gjennomhult det norske velferdssystemet er.

I brevet poengterer Fylkesmannen at ifølge Sosialtjenestelovens paragraf 1-2 har alle som har lovlig opphold i Norge krav på økonomisk sosialhjelp. Prinsippene for EØS-avtalen innebærer at oppholdstillatelser er betinget av arbeid. Dersom vedkommende ikke er i arbeid er retten til gyldig opphold bortfalt.

Les hele brevet i venstre marg (to sider)

Men det store problemet, eller hullet i systemet, er at det ikke finnes noen form for meldeplikt eller kontrollsystem som gjør at UDI fanger opp de mange som ikke lenger har rett til opphold. Så lenge søker har oppholdstillatelse må Nav gi støtte, selv om Nav er fullt klar over at søker i prinsippet oppholder seg ulovlig i Norge.

Har du et tips knyttet til trygdesvindel? Gi beskjed til journalisten her

OK, sier departementet
Utrolig nok har departementet (det oppgis ikke hvilket departement) ifølge brevet fra Fylkesmannen i Buskerud, gitt sin tilslutning til Navs forståelse av situasjonen (se side to i brevet, linje 15 og 16).

Et annet stort hull er at Nav-ansattes taushetsplikt gjør det umulig for kommuner å varsle UDI eller politiet om at vedkommende er uten arbeid og per definisjon oppholder seg ulovlig i Norge.

Innvandrerne kjenner hullene i det norske systemet

- Hvor mange personer dreier det seg om i deres kommune og hvor mye penger er det snakk om?

- Det vet jeg ikke. Vi har ikke oversikt over det. Men at det er mange personer og store beløp er helt sikkert. Bare livsopphold, husleie og helseutgifter til én av disse familiene blir lett et veldig stort beløp, sier de oppgitte NAV-ansatte til NA24.

Les Nettavisen-kommentaren: Innvandrerne må i arbeid

Det gjennomhullede norske systemet er velkjent blant store grupper av de som kommer til Norge.

- Det går ofte bare et par dager fra de har fått sin oppholdstillatelse til vi mottar velutfylte søknader om sosialstøtte, sier de.