- Vi ønsker å opprette et vedlikeholdsfond til samferdselformål på 40 milliarder kroner, sier Høyres Trond Helleland. Han sitter i transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget.

Mandag legger Høyre fram sitt alternative statsbudsjett. Vedlikeholdsfondet er altså et av forslagene som Høyre vil komme med her. Partiet ønsker at 40 milliarder skal avsettes, og at avkastningen av disse pengene skal gi samferdselssektoren sikker tilgang til vedlikeholdsmidler.

Store etterslep
Nettavisen har i flere artikler tatt opp det store vedlikeholdsbehovet på norske veier. Problemet er at Stortinget gjennom en årrekke ikke har satt av midler til vedlikehold. Etterslepet et på titalls milliarder.

Stor kåring: Dette er Norges verste vei
Les: - Veiene er helt på felgen
Les: - Svikter Vei-Norge
Les: Dårlige veier i 225 år til

- Vi ønsker en mer stabil tilgang på vedlikeholdsmidler i samferdselssektoren. Hvis man skal kunne klare å ta igjen etterslepet, krever det sikker tilgang på midler, sier Helleland.

Forutsigbarhet
Et fond vil gjøre at sektoren ikke er avhengig av årlige budsjettvedtak i Stortinget. Dermed vil man kunne planlegge vedlikeholdet mer langsiktig enn tilfellet er i dag.

- Vi ønsker å gi vegvesenet og Jernvaneverket mulighet til å planlegge vedlikeholdet på lengre sikt. Et av hovedproblemene har vært at vedlikeholdsbudsjettet har gått opp og ned. Mangelen på forutsigbarhet gjør at det blir klatting her og der, sier Helleland.

Vedlikeholdsavtale
- Dette er en slags sikkerhetsmekanisme for å sikre at vedlikeholdsmidler ikke blir offer for ulike politiske regimer, og politisk tautrekking og budsjettposter, sier Helleland.

Han mener at Stortinget fra starten av skulle ha kalkulert med vedlikehold av veiene som ble bygget, og ikke bare se på engangskostnaden. Han peker på at nye veiprosjekt nå blir fremforhandlet med vedlikeholdsavtaler. Entreprenøren som får bygge veien, får også ansvaret for å vedlikeholde den.

Høyre vil også i sitt alternative budsjett:
* Redusere skattebyrden for bedrifter med 1,9 milliarder kroner.

* Fjerne arveavgiften fullstendig. Dette gir 1,1 milliarder kroner i skattelettelser.

* Reversere økningen i ligningsverdien på næringseiendom, noe som gir bedriftene 1 milliard kroner i lettelser.

* Redusere formuesskatten med ytterligere 500 millioner kroner i 2009 gjennom å gjeninnføre aksjerabatten med 10 prosent.

* Øke avskrivningssatsen for investeringer i maskiner og utstyr fra 20 til 25 prosent.

* 1 milliard kroner ekstra til samferdsel.

* Utvide låneordningene til kommunene fra 2 milliarder til 5 milliarder kroner i 2009 for å sikre økt aktivitet i kommunene, for eksempel oppussing av gamle skolebygg.

* Øke forskningsfondet med 16 milliarder kroner mer enn det regjeringen foreslår.