Ledigheten vil øke svakt fram til årsskiftet.

Nav skriver i en melding at de venter 80.000 arbeidsledige som gjennomsnitt for 2010, noe som er en økning på 10.000 fra 2009 og tilsvarer en arbeidsledighet på 3,1 prosent, viser ny prognose.

- Bedre neste år
- Vi venter at norsk økonomi vil bedre seg i løpet av 2011. Som en følge av dette vil etterspørselen etter arbeidskraft øke svakt til neste år. Dermed venter vi at ledigheten vil begynne å falle utover i 2011, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

I tråd med prognosen som ble utarbeidet for tre måneder siden, venter Nav 80.000 arbeidsledige i gjennomsnitt til neste år også.

- Antall ledige stillinger har det siste halvåret flatet ut, noe som viser at etterspørselen etter arbeidskraft nå er mer stabil. Dette har bidratt til at ledighetsveksten utover i 2009 og i begynnelsen av 2010 har vært mer moderat. I tillegg har det økte tiltaksnivået hatt betydning, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

I løpet av det siste halve året har ledigheten økt med 5.000 personer. Til sammenligning økte ledigheten med 25.000 personer fra oktober 2008 – april 2009.

Bedring i bygg og anlegg
Nav melder at de ser tegn til at aktivitetsnedgangen innenfor bygge- og anleggsnæringen stoppet opp på slutten av 2009. Med utsikter til generelt bedrede framtidsutsikter og mindre usikkerhet rundt utviklingen i boligprisene, forventer Nav at aktiviteten i næringen vil ta seg noe opp og ledigheten gå noe ned i år og neste år.

Etter flere år med sterk vekst i oljeinvesteringene ser det ut til at konkurransen i leverandørindustrien har hardnet til.

- Vi venter at oljeinvesteringene i 2010 og 2011 vil synke svakt og at sysselsettingsbehovet i leverandørindustrien avtar noe. Usikkerheten rundt utviklingen framover på dette området er imidlertid høy, og trolig vil utviklingen i oljeprisen spille en vesentlig rolle, sier Saglie.

Sprikende vekst
Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal viser at sysselsettingsveksten blir friskest innenfor finans og konsulenttjenester. Bygg og anlegg er delvis friskmeldt, mens andre bransjer fortsatt tynges av finanskrisen.

- Ifølge prognosene for norsk økonomi peker pilene nå oppover igjen, men man må ha tålmodighet før utviklingen får effekter i hele arbeidsmarkedet. Sysselsettingen stiger som oftest først når oppgangskonjunkturen har fått fotfeste, men vi ser allerede at arbeidsgivere i enkelte bransjer oppbemanner, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower, i en melding.

Arbeidsgivere i Nord-Norge er de mest optimistiske i landet med 18 prosent som skal oppbemanne. I snitt har Nord-Norge ligget på topp i denne undersøkelsen hele fjoråret.

- Vi merker økt etterspørsel fra kunder i Nord-Norge. Styrking av offentlig sektor og nordområdesatsningen kan bidra til at nordlendingene er mer optimistiske til nyansettelser enn arbeidsgivere i resten av Norge, sier Maalfrid Brath.

Arbeidsgivere på Østlandet har også positive bemanningsforventninger. Andelen som forventer oppbemanning har økt fra forrige kvartal med 13 prosent og med 10 prosent fra forrige år.

Manpower har spurt et representativt utvalg på 750 norske arbeidsgivere i privat og offentlig sektor om deres bemanningsplaner for andre kvartal.