Fristen for å klage på selvangivelsen går ut i dag fredag 10 august for de om lag 2,9 millioner skatteyterne som fikk oppgjøret i juni. Har du ikke klaget innen midnatt i natt er det for sent å kutte skatten.

Skal du klage i brevs form må konvolutten være poststemplet senest tirsdag ettermiddag. Det absolutt enkleste er å klage på nett via Skatteetatens hjemmesider her.

Rekker du ikke å sende inn klagen før fristen går ut, kan du be om utsettelse. Det er imidlertid viktig at en slik forespørsel sendes skattekontoret innen klagefristens utløp.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Godtar flere unnskyldninger
Det er en ekstra grunn for mange til å klage på skatteoppgjøret i år.

I en prinsipputtalelse i år vedgår Skatteetaten at de har vurdert noen saker for strengt – noe som gir deg større muligheter å få redusert skatten. Det skriver avisen Skattebetaleren.

I flere år har skattebetalere fått tilleggsskatt fordi de rett og slett har glemt, eller ikke forstått, reglene for utfylling av selvangivelsen. Etter at Skattebetalerforeningen engasjerte seg i saken kom Finansdepartementet med en uttalelse om at unnskyldningsgrunnene skal brukes i større grad enn Skatteetaten har gjort til nå.

Derfor er det ikke usannsynlig at en klage på skatteoppgjøret vil føre frem i enda større grad enn i fjor. I 2011 kom det inn totalt 78.000 klager på ligningen. 62.000 (hele 79 prosent av klagerne) fikk medhold og dermed kuttet skatten ifølge informasjon fra Skatteetaten.

Dette klager de fleste på
Mener du det er feil ved ligningen, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, bør du sende inn klage. Det må gå fram hva som er feil, og en begrunnelse for hvorfor du mener dette.

Tall fra Skatteetaten viser at det er postene lønn, gjeld og gjeldsrenter som blir endret i flest selvangivelser, altså er det her det er mest feilrapportering. Det skriver bladet Skattebetaleren.

Andre feil kan være at du ikke har fått riktig skatteklasse (en feil som koster deg over 11.000 kroner), formuen er feil, endringer i selvangivelsen er ikke godkjent eller at selve skatteberegningen inneholder feil.

Samtidig er det særlig pendlerfradrag, nye opplysninger om bil, fradrag for kost og losji og særfradraget for sykdomsutgifter som oftest føyes til på selvangivelsen.

Flere klageinstanser
Dersom du klager, og klagen overfor Skatteetaten ikke fører frem, kan du ta saken videre til Skatteklagenemda.

– I nemnda sitter det folk med ekspertise innen skatt, regnskap og revisjon. Dersom saken heller ikke kommer noen vei i Skatteklagenemda er neste og siste skritt å bringe saken inn for rettsapparatet.

Skatteetaten oppfordrer skatteytere som vil klage til å nøyaktig beskrive hva som er feil på selvangivelsen og samtidig begrunne hvorfor det er feil. Har du dokumentasjon som skal med kan du skanne det (eller ta et digitalt foto) og sende inn via nett.

Kostbare feil
Skattekontoret har i de fleste tilfeller en lovpålagt plikt til å varsle om endring av ligningen. Likevel skjer det at skattemyndighetene stryker fradragsposter eller forhøyer inntektsposter uten å varsle skattyter.

I så fall løper klagefristen fra det tidspunkt du ble klar over endringen. Husk at klagen må sendes innen seks uker fra du oppdaget feilen, men ikke senere enn tre år etter inntektsåret det gjelder. Har du behov for flere opplysninger fra skattekontoret før du klager, er klagefristen seks uker etter at skattekontoret sendte de nødvendige opplysninger.

Det forutsetter at du virkelig har behov for ytterligere opplysninger for å kunne klage. Mener skattekontoret at du har hatt tilstrekkelig opplysninger, løper ingen utsatt klagefrist. Hvorvidt det foreligger tilstrekkelige opplysninger til å klage på ligningen, kan prøves både av overordnet klageorgan og domstolene, skriver Skattebetaleren.

Husk at du må betale restskatt i henhold til kravene selv om du klager. For de 2,9 millioner skattytere som fikk oppgjøret i juni forfaller første termin restskatt 20. august og andre termin 24. september.

Har du fått restskatt og ikke har betalt den innen tre år, kan pensjonspoengene bli satt ned.