Gå til sidens hovedinnhold

Sprengjobber for å redde Irak-eventyret

DNO kjemper knallhardt for å redde milliardverdiene.

Hos DNO jobber de på spreng for å bedre forholdet til de kurdiske selvstyremyndighetene. Mandag kveld slo nyheten om at de kurdiske selvstyremyndighetene har utestengt DNO fra Nord-Irak i seks uker som en bombe. KRG og Dr. Ashti A. Hawrami har sett seg mektig lei på oppstyret i Norge knyttet til hvem som har vært eiere av 43,9 millioner DNO-aksjer som oljeselskapet solgte i fjor høst.

Hvis ikke DNO klarer å gjenopprette skaden som KRG påstår har blitt forvoldt og rydder opp i forholdet til Oslo Børs og eventuelle tredjeparter, så kan DNO risikere å miste rettighetene til oljemilliarder i Nord-Irak.

- Vi har uttalt at vi har ett fokus for tiden og det er å prøve å gjenoppta produksjonen, sier Ketil Jørgensen i kommunikasjonsbyrået Crux til NA24.

Jørgensen er mediekontakt på vegne av DNO, og sier at de nå prøver å gjøre det beste for aksjonærene og selskapet.

Har dialog
Han ønsker ikke å utdype hvor Helge Eide befinner seg, men viser til at når man mottar et brev slik DNO gjorde mandag, så er det naturlig å inngå en dialog. Utover det ønsker han ikke å gå i detalj.

Saken har vakt internasjonal oppsikt. Det har også truslene fra DNO der de advarer om at det kan komme et søksmål rettet mot Oslo Børs.

- Det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og da særlig knyttet til søksmålet vi egentlig ikke har kommentar noen til, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs til NA24.

Oljeselskapet har ikke lagt skjul på at kravet mot børsen kan bli betydelig avhengig av skadeomfanget de lider knyttet til denne saken.

- V registrerer at det kommer og mener det er ubegrunnet. Vi mener at det ikke grunnlag for noe søksmål, og at vi kun gjør jobben vår, sier Olsen.

Gjort tilgjengelig
DNO og KRG har reagert kraftig på at det de mener er konfidensiell informasjon har blitt gjort tilgjengelig av børsen. Tidligere har informasjonen vært utilgjengelig for media, men dette endre seg torsdag.

Les mer: - Dette skulle ikke ut

Pressetalsmann Olsen ved Oslo Børs utdyper at de revurderte hva som var taushetsbelagt, og selv om børsen er restriktiv med informasjon som de har mottatt på forespørsel av et børsmedlem så fant de ut at det var riktig å gi innsyn da Dagens Næringsliv kom med en godt begrunnet innsynsbegjæring. Det var en dypere og grundig vurdering som ble foretatt, og anså at det ikke måtte taushetsbelegges. Selv om de vurderte hvordan en frigjøring av informasjonen ville påvirke DNO, markedet og kjøpers megler HSBC landet børsen på at dette ikke skulle være taushetsbelagt informasjon.

Oslo Børs var ikke forberedt på at KRG ville suspendere DNO fra oljekontraktene i Nord-Irak, og at oljeselskapet risikerer å miste rettighetene de har inngått gjennom produksjonsdelingsavtalen med KRG.

- Det var ikke mulig å forutse at dette ville skje, sier Olsen til NA24.

Oslo Børs mener at det ikke er uvanlig at aksjonærer i selskaper blir kjent. Utenlandske investorer kan gjemme seg bak en nomineekonto, men etter at Oslo Børs lanserte tjenesten nominee id sammen med det Londonbaserte selskapet Richard Davies Investor Relations har flere selskaper lagt ut informasjon om aksjonærene.

- Det er ikke uvanlig at en som står bak en nomineekonto blir lagt ut i en slags aksjebok på selskapenes nettsider, sier Olsen til NA24.

Tilsynet orientert
Han forteller at Kredittilsynet er informert om saken, og at videre vurderinger må komme fra det holdet.

- Kredittilsynet er godt kjent med saken, og ønsker ikke å kommentere noe mer nå, sier seksjonssjef Geir Holen seksjon for markedsatferd i Kredittilsynet til NA24.

Når det gjelder suspensjonen så vil DNO-aksjen være suspendert frem til klokken 17.30 onsdag ettermiddag. Handelen med aksjen skal slik det ligger an gjenopptas torsdag morgen når børsen åpner.

Olsen forteller at det skal tungtveiende grunner til for å holde en aksje suspendert, og hvis det er lik informasjon i markedet så er det lite som taler for å opprettholde suspensjonen. Han trekker frem at dialogen med DNO har medført at selskapets aksjer blir suspendert ut onsdag, og at det er for å gi oljeselskapet anledning til å avklare situasjonen. DNO har gitt uttrykk for at de har et behov for å få klarhet i hvordan de skal innfri kravene fra KRG.

Ketil Jørgensen forteller at oljeselskapet forholder seg til at suspensjonen varer frem til etter børsen stenger onsdag.

Dette er saken:
Oslo Børs og DNO har siden november 2008 kranglet om hvem som er kjøperen av en stor aksjepost i oljeselskapet.

10. oktober 2008 solgte DNO en aksjepost på 43,9 millioner egne aksjer. Aksjesalget ble gjort til fire kroner, som på den tiden var godt over markedspris. Dette skjedde midt under de verste børsukene da finanskrisen herjet, og kom fordi oljeselskapet hadde behov for finansiering. Salget frigjorde 175,5 millioner kroner.

Posten, som tilsvarte 4,8 prosent av de utestående aksjene i selskapet, var alene ikke stor nok til å bli omfattet av flaggereglene. Kjøperen av posten var ukjent for markedet frem til april i år. Da ble det opplyst at det var DNOs partner i Nord-Irak, det tyrkiske selskapet Genel Enerji, som kjøpte posten.

Krangelen mellom Oslo Børs og DNO går på hvem som har vært eiere av aksjene i mellomtiden. Gjennom egne undersøkelser, som blant annet innebærer informasjonsinnhenting fra aksjemegleren DNO benytter samt kjøperens megler, har det kommet frem at de kurdiske selvstyremyndighetene KRG og den kurdiske oljeministeren Dr. Ashti Hawrami har hatt en rolle i forbindelse med aksjesalget.

KRG og Hawrami har vært helt sentral for DNOs satsing i Nord-Irak. Det norske oljeselskapet var ett av de første utenlandske selskapene som fikk på plass en produksjonsdelingsavtale i Kurdistan. Avtalen har vært bestridt siden den ble inngått, og de sentrale myndighetene i Irak har ved flere anledninger kalt avtalene ugyldige. I våres kom det likevel et gjennombrudd for DNO og oljeproduksjonen i Nord-Irak. Etter lengre tid med forhandlinger kunne endelig oljen eksporteres ut av landet med en rørledning som går gjennom Tyrkia. Dermed kunne produksjonen økes og inntektene endelig komme.

Hvor betydningsfull denne rollen har vært, har blitt stridens kjerne. Oslo Børs hevder at KRG og Hawrami har vært kjøpere av denne posten, mens DNO mener kun at de har hatt en rådgivende rolle. DNO hevder at de ikke har hatt dokumentasjon på hvem som var endelig kjøper før de informerte Oslo Børs og markedet i april. Selv om det beviselig har vært korrespondanse mellom konsernsjef Helge Eide i DNO og Dr. Ashti A. Hawrami i KRG så mener oljeselskapet at Hawrami har hatt rollen som en kontaktperson for en aktuell kjøper.

DNO ønsket ikke at det skulle komme spekulasjoner rundt kjøperens identitet og hevdet at dette ville virke villedende på markedet. Videre fulgte en rekke brev sendt frem og tilbake, hvor Oslo Børs sto fast på påstanden om at KRG var kjøperen av posten. De mener også at dette vil falle inn under bestemmelsen for innsidehandel, og påla DNO å opplyse markedet om identiteten til kjøperen.

Det norske oljeselskapet ønsket ikke å etterkomme dette pålegget, men børsen fastholdt at det forelå meldepliktig innside informasjonen. 6. april i år kom børsmeldingen om at det er det tyrkiske oljeselskapet Genel Enerji som var den endelige kjøperen av aksjeposten. Likevel mener Oslo Børs at DNO må etterfølge pålegget om å offentliggjøre KRGs og Dr. Ashti Hawramis rolle rundt salget av aksjeposten.

17. juni ilegger børsstyret DNO et overtredelsesgebyr for brudd på regelverket om informasjonsplikt og opplysningsplikt overfor børsen. Boten var på nærmere 2,4 millioner kroner og tilsvarer ti ganger noteringsavgiften.

DNO klager på avgjørelsen og saken havner til slutt hos Børsklagenemnden. De gir DNO delvis medhold på klagen, og mener at det ikke er bevist at oljeselskapet har hatt informasjon om hvem som var kjøperen frem til de sendte ut en børsmelding 6. april i år. Dermed frikjenner nemnden DNO for brudd på innsideopplysningene, men fatter et vedtak om at DNO burde ha informert Oslo Børs. Dermed blir DNO ilagt en bot på fire ganger noteringsavgift som tilsvarer 942.228 kroner.

Det er også etter at Børsklagenemnden har kommet til sitt vedtak, at bråket kommer ut i media. Oslo Børs legger ut vedtaket fra Børsklagenemnden på sine sider, men i motsetning til tidligere er ikke navnet på den påståtte kjøperen sladdet. Nå står navnene på de involverte synlige. Oslo Børs har bestemt seg for at informasjonen de har fått ikke lenger skal være taushetsbelagt. Dette bestrider DNO, og kaller det skadelig at børsen har gått ut med navnene.

Dagens Næringsliv bringer navnet på Dr. Ashti Hawrami og KRG på banen, og knytter disse opp som kjøpere. Avisen følger opp med artikler der professor Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI beskriver hvordan situasjonen i oljeletingen Kurdistan er, og kommenterer hvordan korrupsjon er utbredt. Forsker Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) forteller også om hvordan korrupsjon skjer i praksis i Kurdistan, og trekker også frem at DNOs oppførsel er skadelig for Norge i området.

Mandag ettermiddag denne uken ba DNO om at handelen med aksjen skulle suspenderes fra Oslo Børs. Senere på kvelden samme dag legger KRG ut en kunngjøring på sine nettsider, der de opplyser om at DNO er suspendert fra produksjonsdelingsavtalen DNO, KRG og Genel Enerji har i Nord-Irak. Suspensjonen skal ikke vare lenger enn i seks uker, og DNO vil ikke få kompensert noe i forbindelse suspensjonen.

KRG er i harnisk over at de er blitt dratt inn i det de kaller er en intern strid mellom DNO og Oslo Børs. De mener at omdømmet til de kurdiske selvstyremyndighetene er blitt svekket og troverdigheten er blitt dratt i tvil

Den ytterste konsekvensen i denne saken kan bli at DNO blir kastet ut av Nord-Irak, og avtalen partene har kan bli terminert, med eller uten kompensasjon. KRG krever at DNO må rette opp skaden som er påført de nordirakiske selvstyremyndighetene og Dr. Ashti Hawrami, og ordnet opp i de interne problemene oljeselskapet har med Oslo Børs og andre tredje parter med krav relatert til produksjonsdelingsavtalen.

DNO truer på sin side med et søksmål mot Oslo Børs hvis de lider noe tap knyttet til problemene som har oppstått i Nord-Irak. Kravene kan bli det DNO kaller betydelige.

Kommentarer til denne saken