Gå til sidens hovedinnhold

Svorsk satsing på miljøenergi

Norge og Sverige enige om fornybar energi.

Norges og Sveriges regjeringer er enige om en utbygging av ny fornybar energi fram till 2020. De vil etablere et felles elsertifikatmarked med oppstart første januar 2012, ifølge en melding.

Norges olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges næringsminister Maud Olofsson har i dag undertegnet en protokoll fra arbeidet med elsertifikater høsten 2009 til desember 2010. Totalt kommer det ny sertifikatsystemet til å gi 26,4 TWh fra 2012 til 2020, fordelt på 13,2 TWh i hvert land. Det er en produksjon som tilsvarer om lag åtte gasskraftverk.

- Dette er en stor dag. Jeg er svært glad for at vi nå har undertegnet protokollen med Sverige og kan fullføre planene om et felles sertifikatmarked. Fram mot 2020 vil vi se en betydelig utbygging av fornybar energi i både Norge og Sverige. Jeg er stolt over at vi er foregangsland i samarbeid om utbygging av fornybar energi, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, i meldingen.

Vil ha stabile priser
Sverige har hatt et elsertifikatsystem siden 1. mai 2003. Et felles system mellom Sverige og Norge der Norge knytter seg til den svenske modellen innebærer at markedet får et større volum og flere aktører enn i nasjonale markeder. Dette forventes å bidra til bedre konkurranse på markedet og mer stabile priser. Målet for økt fornybar elproduksjon kan oppnås på en mer kostnadseffektiv måte ettersom investeringene vil komme der forholdene ligger best til rette.

Myndighetene i begge land har samarbeidet om vurderinger av produksjonsmulighetene i Norge og Sverige. Det er enighet om at det ligger godt til rette for vindkraftutbygging i begge land. I Norge vil det også komme mer vannkraft, mens det vil komme mer biobasert kraftproduksjon i Sverige.

- Stor dag
Utgangspunktet for arbeidet med et felles elsertifikatmarked er at systemet skal være teknologinøytralt, og at landene skal ha samme ambisjonsnivå for økning i produksjon fra og med datoen da det felles markedet settes i drift. Utbygging av kraftnettet mellom landene er viktig for at landene skal ha fullt utbytte av samarbeidet. Gjennomføring av fornybardirektivet er et viktig grunnlag for et felles elsertifikatmarked, og Norges framdriftsplan i arbeidet er laget med tanke på dette.

- Dette er en stor dag for fornybar energi i Norden, sier Eirin Sund, energi og miljøpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, i en melding.

- Økt produksjon av fornybar energi er svært viktig for Norge, sier Sund. Det er viktig som et bidrag til å løse klimakrisen, men det er også svært viktig i lys av situasjonen i kraftmarkedet i vinter. Produksjonen som Norge og Sverige nå legger opp til er nok til å dekke forbruket til 1,3 millioner husstander.

- Noen har sagt at fornybar energi ikke monner for å dekke kraftbehovet. Jeg vil derfor understreke at vi ville trengt åtte gasskraftverk for å komme opp på tilsvarende nivå, sier Sund.

Kommentarer til denne saken