Påstandene om bevisforfalskning og ulovlige etterforskningsmetoder i Treholt-saken gjør at justisminister Knut Storberget (Ap) nå må vurdere riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstads habilitet. Begge aktorerte i sin tid Treholt-saken.

Kopi til Storberget
Den formelle habilitetsinnsigelsen ble tirsdag levert riksadvokaten av advokatfirmaet Stabell & Co på vegne av spiondømte Arne Treholt. Storberget har fått en kopi.

Les hele brevet her (PDF-vedlegg)

I brevet pekes det særlig på at det nå er reist godt underbygde påstander om ett sentralt bevis, pengebeviset. Dette beviset, som kom fra daværende Politiets overvåkingstjeneste (POT) og som nettopp Busch og Qvigstad la fram for retten, er ifølge påstander i en fersk bok av journalistene Geir Selvik Malthe-Sørensen og Kjetil B. Mæland konstruert.

«Burde ha stilt spørsmål»
- Det kan derfor, i ettertid, reises spørsmål om ikke påtalemyndigheten den gang, før og under hovedforhandling, selv burde ha stilt spørsmål ved bevisets ekthet og foretatt undersøkelser for å avdekke dette, heter det i brevet advokat Bendik Falch-Koslung har sendt fra Stabell & Co på vegne av Treholt.

- Det er «tvilsomt om offentligheten kan ha tillit til at Busch og Qvigstad vil kunne vurdere de samme påstandene om deres nye grunnlag obsjektivt, uten overhodet å skjele til konsekvensene for sin egen og påtalemyndighetens anselse», heter det videre i brevet.

«Må anses som inhabil»
- Når Riksadvokat Busch må anses som inhabil, innebærer det at ingen andre i påtalemyndigheten er habile, da han er alle andre påtalejuristers overordnede, heter det i innsigelsesbrevet.

Krever uavhengig jurist
Ifølge Stabell er det etter Treholts syn slik at Justis- og politidepartementet må utnevne en setteriksadvokat som kan opptre som påtalemyndighet.

- Det må være en uavhengig jurist, som eventuelt selv velger ytterligere uavhengige jurister til å bistå seg, heter det i brevet.