Gå til sidens hovedinnhold

Treng­te tak over hodet, fikk re­kvi­si­sjon på telt, so­ve­pose og rygg­sekk

- Jeg er sjokkert over denne behandlingen.

ÅS (Østlandets Blad): «Per» på 24 år har den sis­te ti­den bodd på ga­ten, of­fent­li­ge toa­let­ter el­ler hos gode ven­ner. Hos NAV i Ås fikk han telt og so­ve­po­se.

Han vil gjer­ne stå frem med sin his­to­rie, men øns­ker å være ano­nym for å skå­ne res­ten av fa­mi­lien.

Les saken i Østlandets Blad

Tidlig ute å kjøre

«Per» ble al­le­re­de i tred­je klas­se på bar­ne­sko­len plas­sert på in­sti­tu­sjon. Han blir stil­le og tå­re­ne be­gyn­ner å ren­ne når ØB.no spør om opp­veks­ten.

- Jeg vil helst slip­pe å snak­ke om det, hvis det er greit.

Eks- kjæ­res­ten som også er med, tar over og kan for­tel­le om en trist barndom.

- Han har vært ut og inn av in­sti­tu­sjo­ner og har in­gen for­mell ut­dan­nel­se, bort­sett fra fø­rer­kort på las­te­bil, sier hun.

«Per» tar igjen or­det og kan for­tel­le at han har prø­vd hasj og har slitt med det­ i opp­veks­ten. Nå røyker han sjeldnere, bare til fest som han sier.

«Per» og eks­-kjæ­res­ten lei­de en bo­lig i Son i litt over ett år og klar­te greit de fas­te ut­gif­te­ne på 10.000 kro­ner i må­ne­den.

Gikk galt hos NAV

Leie­kon­trak­ten gikk ut og de sto på bar bak­ke uten tak over ho­det. Eks­-kjæ­res­ten flyt­tet til­ba­ke til mam­ma og pap­pa, men «Per» var uten sted å bo.

Det var da det be­gyn­te å tår­ne seg opp for gut­ten. Han inn­røm­mer å ha vært både sint og for noen uker si­den ag­gres­siv mot NAV-an­sat­te, men da var han frust­rert, iføl­ge han selv.

Et­ter eget ut­sagn skal nå to­nen mel­lom NAV og han selv være så dår­lig at kon­tak­ten nes­ten er brutt.

- Det var NAVs ung­doms­team som tok kon­takt med meg sist og til­bød meg hjelp med inn­kjøp av telt. Jeg er sjok­kert over den­ne be­handl­in­gen. Jeg sa en gang i ren frust­ra­sjon at de like gjer­ne kun­ne gi meg et telt å sove i, sier «Per».

- Men det men­te jeg selv­føl­ge­lig ikke bokstavelig.

Gir sjeldent ut telt

Hos NAV er de av en litt an­nen opp­fat­ning. De kan ikke ut­ta­le seg om «Per» spe­si­elt, men kun på ge­ne­relt grunn­lag.

- Vi gir ald­ri ut telt som over­natt­ings­al­ter­na­tiv uten at kli­en­ten selv har yt­ret øns­ke om det­te, eller sier det er greit, sier le­der av NAV i Ås, To­rill Ska­ge Sør­li.

- Gis det ut man­ge telt fra de­res kon­tor?

- Nei, det er ikke ofte, kan­skje ett i året. Det er i hvert fall len­ge si­den sist, sier Sør­li.

- De av våre brukere som ikke har råd til egen bolig, skal kun tilbys egnede boenheter, som for eksempel hytteparken i Vestby, som vi bruker en del, sier Sørli.

Den siste tiden har «Per» sovet litt i telt, men mest hos forskjellige venner pluss litt hos eks-kjæresten. Hun har nå vært nødt til å si nei.

- Jeg kan ikke ha han lenger på mitt soverom. Det er trist og leit å sende han ut på gaten når jeg vet at han kanskje ender opp i teltet et sted i Follo, sier hun.

Se flere saker i oblad.no

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken