Washington (NTB-AFP): Gravide som puster inn luft som er forurenset av biler, kraftverk og andre forurensningskilder, risikerer å få barn med lav fødselsvekt. Det kan i sin tur føre til betydelig økt dødsrisiko for barna, viser en ny studie.

Bygger på tall fra ni land
Når forurensningen øker, øker også tallet på barn som kommer til verden med lavere vekt enn normalt, heter det i studien i det amerikanske vitenskapstidsskriftet Environmental Health Perspectives. Den bygger på analyser av mer enn tre millioner fødsler i ni land.

Mikroskopiske partikler
- Denne kunnskapen er viktig, fordi nesten alle mennesker i verden er utsatt for de nivåene av luftforurensning det er snakk om. Det dreier seg om mikroskopiske partikler, mindre enn bredden på et menneskehår, sier medforfatter av studien Tracey Woodruff.

Helsegevinst
- I USA har vi i løpet av de siste tiårene påvist at forbedringen av helse og velvære som følge av mindre forurensning, er langt større enn kostnadene ved å redusere forurensningen. Dette er noe alle land kan lære av, mener hun.

Amerikanerne har regler som begrenser såkalt partikkelforurensning til i årsgjennomsnitt 12 mikrogram per kubikkmeter luft, mens det tilsvarende tallet i EU er 25 mikrogram. I Kinas hovedstad Beijing ble det nylig målt over 700 mikrogram per kubikkmeter. (©NTB)

Reduserte luftutslipp av miljøgifter

Utslipp til luft av flere miljøgifter gikk ned i Norge 2011, ifølge tall Statistisk sentralbyrå la fram 4. februar . Nedgangen skyldes blant annet lavere utslipp fra fyring, industri og energiproduksjon.

Utslippene til luft av flere tungmetaller, arsen, dioksiner og svevestøv gikk ned i 2011.

Utslippene av de fleste miljøgiftene er betydelig redusert siden 1990. Årsaken til nedgangen i perioden er først og fremst utslippsreduksjoner innenfor industri og bergverk. Norge har nasjonale mål om å få ned utslippene i forhold til nivået i 1995. Internasjonalt har Norge dessuten forpliktet seg til å redusere utslippene av utvalgte miljøgifter i forhold til nivået per 1990

Utslippene av nitrogenoksider er gått ned 8 prosent siden 1990. Den viktigste årsaken til lavere NOx -utslipp er reduserte utslipp fra veitrafikken. Det har også vært en betydelig nedgang i utslipp fra innenriks sjøfart, hvor utslippene er redusert med nesten 20 prosent bare siden 2008.

Utslippene av nitrogenoksider fra transportkildene ble til sammen redusert med nesten 26 prosent fra 1990 til 2011, ifølge SSB. Til tross for betydelige reduksjoner innen utslippene fra både veitrafikk og annen transport ligger NOx -utslippene fortsatt over utslippstaket som er fastsatt i Gøteborgprotokollen.

Veitrafikk utgjorde nesten 21 prosent av utslippene av nitrogenoksider i 2011, mens annen transport, inkludert luftfart, sjøfart og anleggsmaskiner, stod for 36 prosent av utslippene. Utslipp fra olje- og gassutvinning utgjorde samme år 29 prosent av de totale NOX -utslippene.