Den gamle formålsparagrafen forpliktet skolene til å gi elevene en kristen oppdragelse. Den sa blant annet at «Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,..».

Denne formuleringen er nå fjernet og erstattet av en formulering som vektlegger at skolen skal bygge også på humanistiske verdier «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.»

Livssynsnøytral formålsparagraf
Stortingsrepresentant Lena Jensen (SV) i kirke- og kulturkomiteen er glad for at komiteen på Stortinget har forhandlet seg fram til enighet om å fjerne den kristne formålsparagrafen i skolen, og erstatte den med en livssynsnøytral formålsparagraf som bygger på felles verdier og på menneskerettighetene.

- Det er et viktig prinsipielt gjennombrudd at Stortinget nå slår fast at skolen ikke lenger skal oppdra barna til en bestemt tro, sier Lena Jensen.

- I stedet har vi fått et inkluderende grunnlag for opplæringen som bygger på de verdiene vi har til felles, uavhengig av tro, sier hun i en pressemeldig.

KrF fornøyd
Kristelig Folkeparti er enig med sosialistene.

- Kristelig Folkeparti er strålende fornøyd med at formålsparagrafen i skolen har fått en tydelig forankring i kristne og humanistiske verdier og at foreldrenes avgjørende rolle for oppdragelsen av egne barn har fått en tydelig vektlegging. Det sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen i en pressemelding.