Utslippet av klimagasser økte med 4,8 prosent i 2010, etter to år med nedgang. Veksten var størst innen industri og transport, melder NTB.

Utslippene av nitrogenoksider (NOx) økte med 4 prosent i 2010. Dette var 20 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen for 2010. Nitrogenoksider øker risikoen for luftveislidelser og bidrar til forsuring og skader på materialer, samt dannelse av bakkenær ozon.

Dette viser de siste foreløpige tallene fra den norske utslippsstatistikken som utarbeides av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Utslippene av de forsurende gassene nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3) økte samlet sett med 4 prosent i 2010, målt i syreekvivalenter. Det skyldes i hovedsak økningen i SO2-utslippene som var på 16 prosent. NOX-utslippene økte 4 prosent, mens NH3-utslippene gikk ned med litt under 1 prosent, melder SSB.

Utslippene av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) fortsatte nedgangen fra foregående år, og reduksjonen i 2010 var 4,5 prosent. CO-utslippene var omtrent som året før.