Oslo (NTB): Norge skal kunne avvise alle asylsøkere som kommer fra et annet nordisk land, uten å realitetsbehandle en eventuell asylsøknad, ifølge regjeringens forslag til innstramninger i asylpolitikken.

SISTE: Slik vil Listhaug stramme inn overfor asylsøkerne

Les også: Flere kritiske til Listhaugs asylforslag

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) legger klokka 12 tirsdag fram en rekke forslag til innstramninger i utlendingsloven, tiltak som skal begrense strømmen av asylsøkere til Norge.

Ifølge forslaget, som NTB har sett, foreslås det blant annet en bestemmelse som «gir departementet hjemmel til å beslutte ankomst direkte fra et nordisk naboland som et selvstendig grunnlag for å nekte realitetsbehandling av søknad om beskyttelse (asyl) etter utlendingslovens §32».

Regjeringen viser i forslaget til at Sverige har innført en lignende bestemmelse.

Ifølge forslaget ønsker regjeringen å gi politiet myndighet til å beslutte at en søknad ikke skal realitetsbehandles og også utvide politiets myndighet til å omfatte fysisk bortvisning på grensen.

– Etter departementets syn bør dette kunne effektiviseres ved at det ikke treffes et formelt skriftlig vedtak om bortvisning, heter det i forslaget.

Fire år før familiegjenforening

Et av tiltakene som er på trappene innebærer å innføre krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og det åpnes for at familiegjenforening skjer i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.

Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år. Det skal da bli tatt en ny vurdering om de fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på annet grunnlag.

Begrenser visumfrihet

Listhaug foreslår å begrense visumfriheten for asylsøkere. Det innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

Asylsøknader kan avslås hvis søkeren ikke kan avklare egen identitet, eller unnlater å fremskaffe reisedokumenter når det har hindret retur, eller at beskyttelsesbehovet skyldes søkernes egne handlinger etter at søkeren forlot hjemlandet, og at hovedformålet med disse handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.

Oppholdstillatelse bør ikke opprettholdes når behovet for beskyttelse faller bort, heter det i høringsnotatet. Dersom beskyttelsesbehovet faller bort før fem år er gått, vil utlendingen ikke ha krav på permanent oppholdstillatelse.

Vil begrense rettigheter

Listhaug ønsker også å fjerne det såkalte utvidede flyktningbegrepet, som ble innført i utlendingsloven i 2008 og innebærer at personer får status som flyktninger selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Dermed nektes flere en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad.

Klagefristen for asylsøknader reduseres fra tre til en uke, dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) mener asylsøkeren ikke fyller vilkår for beskyttelse eller vern mot retur. Departementet foreslår også å fjerne retten til fri rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven.

Testes for permanent opphold

Departementet ønsker å utvide introduksjonsprogrammet for flyktninger til å gjelde personer mellom 55 og 67 år. En asylsøker må avlegge avsluttende prøver i norsk språk og samfunn for å få rett til permanent opphold.

Departementet foreslår å innføre en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet. Den midlertidige oppholdstillatelsen gir ikke rett til permanent opphold, og gir heller ikke grunnlag for familiegjenforening.

Regjeringen vil selv fortløpende legge fram ytterligere skjerpelser som ikke krever lovbehandling, etter det NTB får opplyst.

Høringsfristen er satt til seks uker, og fra regjeringens side er det en klar forventning om at Stortinget ferdigbehandler saken innen påske. (NTB)

Les også: Hareide til kamp for «norske verdier»