Selv om flere nå kjører innenfor fartsgrensene, flere bruker bilbelte og færre kjører i beruset tilstand, er ulykkestallene fortsatt altfor høye. Det sier Øyvind Halleraker (H) i Stortingets transportkomité.

Han mener mye av problemet ligger i dagens veistandard og mangel på midtrekkverk.

Livstruende standard

– Dårlige veier forårsaker alvorlige ulykker. Manglende midtrekkverk gjør at ulykker får mer alvorlig utfall enn nødvendig, påpeker Halleraker.

Han viser til at hele 70 prosent av alle dødsulykker på veiene er møteulykker.

For å sikre en standard som ikke setter trafikantenes liv og helse i fare, vil han ha på plass konkrete kriterier og en forpliktende plan for ikke minst midtrekkverk. I tirsdagens spørretime på Stortinget, vil han be samferdselsministeren vurdere dette i forbindelse med ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 som behandles på Stortinget til våren.

Flere midtrekkverk

– På sikt bør alle veier med en fartsgrense på 70 km/t eller høyere og en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på over 4.000 kjøretøy ha midtrekkverk. Men dette er en tung sak å løfte, for vi har hittil bygget veier for nøkternt. Høyre mener også at vi på alle veier med ÅDT over 8000 må bygge smale firefeltsveier som er helt møtefrie. I dag går grensen ved 12.000 kjøretøy i døgnet, sier Halleraker til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han sier det er vanskelig å anslå hvor mye disse tiltakene vil koste, men er ikke i tvil om behovet.

– Når vi vet at alvorlige trafikkulykker årlig koster samfunnet 26-27 milliarder kroner, er det god samfunnsøkonomi å rydde opp i dagens veistandard, påpeker Halleraker.

Under 100 drepte

I 2011 ble 168 personer drept i veitrafikkulykker. Dette var 40 færre enn i 2010, viser tall fra SSB.

I forslaget til ny NTP for 2014-2023 er det satt som etappemål at det i 2024 skal være mindre enn 100 drepte i vegtrafikken, og at summen av antall drepte og hardt skadde skal være lavere enn 500. Da må det prioriteres tilstrekkelige økonomiske ressurser til trafikksikkerhetstiltak, heter det i forslaget til ny NTP. (ANB)