Gå til sidens hovedinnhold

Avtalen som Frp avslo

Her er avtalen som ikke var god nok for Oslo Frp og Oslo KrF.

«Utkast 7. Avtale om samarbeid om konstituering av bystyret og kommunens budsjetter i perioden 2007-2011 mellom H, F, V og KrF

Avtalen regulerer samarbeid mellom partiene i forbindelse med konstitueringen av bystyret og arbeidet med Oslo kommunes budsjetter. Avtalen gjelder for fireårsperioden.

Partiene viser til at kommunevalget 10. sep 2007 har gitt de fire partiene flertall i bystyret, og tar til etterretning at byrådets sammensetning fortsetter som før.

De fire partiene samarbeider ved gjennomføring av konstitueringen av bystyret 17. oktober. Partiene er enige om å opptre som blokk og stemme for følgende fordeling:

* Ordfører: Venstre ved Kjell Veivåg.

* Varaordfører: Høyre ved Fabian Stang.

* Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre får ledere i henholdsvis Finanskomiteen, Samferdsels- og miljøkomiteen og Byutviklingskomiteen. Fremskrittspartiet får nestleder i Kultur- og utdanningskomiteen.

* Kristelig Folkeparti og Høyre deler i bystyreperioden nestledervervet i Helse- og sosialkomiteen mellom seg ved at Kristelig Folkeparti får nestleder i første del av perioden (17.10.07 – 30.10.09) og Høyre i andre del (30.10.09 – 30.10.11).

* Kristelig Folkeparti tilføres midler til å oppebære en heltidsstilling fra det tidspunkt de ikke lenger har kommunalråd med kr. 600 000 pr år i 2010 og 2011. Kostnadene deles likt mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre med kr 200 000 pr parti pr år.

* De fire partiene er enige om å øke antallet heltidsverv i bystyret til 12 slik at varaordfører lønnes i heltid. På linje med andre heltidsverv opprettes det arbeidsbistand for varaordfører.

* De fire partiene er også enige om å opptre som blokk i den videre konstitueringen av styrer, råd og utvalg.

De fire partiene er enige om at byrådet skal ledes av Høyres byrådslederkandidat. Partiene har konsultasjoner med byrådet når det er ønskelig. Partiene legger til grunn at byrådet, i tråd med prinsippene i det parlamentariske styringssystemet, arbeider ut fra de til enhver tid gjeldende fullmakter. Eventuelle endringer i fullmaktene diskuteres mellom partene.

Partiene viser til behandlingen av Oslo kommunes budsjetter i perioden 2001 til 2007, der partiene fremforhandlet og stemte for helhetlige budsjettavtaler. Partiene er opptatt av å sikre gode og ryddige arbeidsforhold i bystyret, og at det etableres ikke-sosialistiske Oslobudsjetter hvert år i bystyreperioden basert på tidligere forlik og det politiske grunnlaget som byrådet Lae la til grunn ved tiltredelsen i 2000. Partiene forplikter seg til å følge opp budsjettavtalene og bidra til god økonomistyring i løpet av budsjettåret. Det vises til bystyrets behandling av saken om byrådets tilsynsansvar med bydelene. Også bystyret har et slikt tilsynsansvar og en handlingsplikt når det gjelder vedtatte budsjetter.

De fire partiene vil fortsette arbeidet for å realisere Fjordbyen. Partiene vil, basert på erfaringer, utvide bruken av offentlig/privat samarbeid, bl.a. gjennom brukervalg, konkurranse om kvalitet og effektiv drift og samarbeid om finansieringsløsninger. Det er videre enighet om å gi økt valgfrihet og brukerinnflytelse i de kommunale tjenestene. Det skal også foretas en gjennomgang av kommunens sentrale etater med sikte på forenkling, effektivisering og god demokratisk kontroll. De fire partiene inngår i og holder fast ved det brede kompromisset om Oslopakke 3. Dette inkluderer også spørsmålet om rushtidsavgift. De fire partiene er enige om å gjennomgå alkoholpolitikken med tanke på en helhetlig og ansvarlig politikk. Alle bydeler gis større innflytelse i spørsmål om generelle alkoholpolitiske bestemmelser, bl.a. åpningstider, mens bevillingsmyndigheten ligger hos byrådet. »

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler