Gå til sidens hovedinnhold

Barnehage, kontantstøtte eller begge deler?

Slik vil partiene at våre minste skal ha det.

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Full barnehagedekning har vært en prioritert oppgave for den sittende regjeringen, men hva slags utvikling ønsker partiene for våre minste den neste fireårsperioden. Vi forsøker å oppsummere hovedtrekkene i partienes syn på barns oppvekstvilkår:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:
- Videreføre arbeidet for et kvalitetsløft i barnehagen ved å øke kompetansen hos de ansatte og ved å få flere faglærte i barnehagene.

- Innen 2020 å innføre en bemanningsnorm som sikrer nok voksne i barnehagen. Voksentettheten skal være om lag på dagens nivå.

- Fortsette å bygge ut antallet barnehageplasser slik at retten til barnehageplass for ettåringer gradvis blir utvidet.

- Det skal innføres krav om minimum to opptak i året til barnehagene i løpet av stortingsperioden.

- Forsvare maksprisordningen og krav til søskenmoderasjon.

- Likebehandle offentlige og private barnehager, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

- Tilby gratis halvdagsplass i barnehage i flere områder med levekårsutfordringer og utvide til å omfatte flere 3-åringer.

- Avvikle kontantstøtten i neste stortingsperiode. Familier som har søkt om barnehageplass kan motta kontantstøtte fra foreldrepermisjonen tar slutt til barnehageplass tilbys.

Senterpartiet vil:
- Ha to årlige barnehageopptak

- Sikre trygg, stabil og likeverdig finansiering for både offentlige og private barnehager

- Videreføre dagens målrettede kontantstøtte, men stille krav om at en av foreldrene skal være hjemme med barnet i den perioden kontantstøtten mottas.

- Innføre rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende, som for lønnsmottakere, ved fravær på grunn av sykt barn

- Øke barnetrygden og beholde den som en målrettet, universell ordning

- Øke engangsstønaden

Sosialistisk Venstreparti vil:
- Sørge for flere barnehageplasser ved å fortsette opptrappingen av kapasiteten av barnehageplasser samtidig med rekruttering av tilstrekkelig kvalifiserte ansatte.

- Innføre minimum to barnehageopptak i året.

- Ha en lovfestet bemanningsnorm der det skal være minimum én voksen per tredje barn under tre år, og én voksen per sjette barn over tre år

- Øke kompetansekravene til de ansatte i barnehagene og trappe opp mot at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse.

- Ha lav pris på barnehageplass. SV vil forsvare maksprisen for barnehageplasser ved å fryse prisen på dagens nivå og deretter redusere prisen gradvis. SVs mål på sikt at barnehagen skal være et gratis tilbud.

- At det innføres redusert pris for barnehageplass for familier med lav inntekt, i alle barnehager.

- At flere inkluderes ved å utvide ordningen med gratis halvdagsplass i barnehagen. Det vil bidra til sosial og språklig kompetanse og gi et godt grunnlag for skolestart.

- At private barnehager kan pålegges å følge kommunale opptaksregler til barnehageplass

- At en større andel av barnehagene er drevet av det offentlige. SV vil styrke kommunenes muligheter til å sikre kvaliteten og gode arbeidsforhold for ansatte både i kommunale og private barnehager

- SV vil innføre en tilsvarende lov for private barnehager som for privatskolene, som hindrer eierne å ta ut utbytte eller verdier på andre måter. Lønns-, arbeids- og pensjonsbetingelser skal ikke være dårligere i private enn i offentlige barnehager.

- At kontantstøtten gjøres om til en ventestøtte for foreldre som ikke har fått tilbud om barnehageplass.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:
- Styrke kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte

- Innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene

- Sørge for at kommunene legger til rette for løpende opptak

-Stille krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager

- Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter, og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart

-Lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager, og innføre kommunal stykkprisfinansiering

- Gi alle barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning, mulighet til å etablere seg

- Inntektsgradere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt

Fremskrittspartiet vil:
- Lovfeste retten til barnehageplass fra barnet er ett år, uavhengig når på året barnet er født.

- Erstatte statlig kontantstøtte med en kommunal kontantstøtte til foreldre som ønsker eller trenger alternativer til barnehage.

- At samvær skal vektlegges ved beregning av barnebidrag.

- At alle godkjente barnehager skal likebehandles fra det offentlige.

- At offentlige støtteordninger i større grad gis som skattefradrag.

Venstre vil:
- Sikre full barnehagedekning, også for barn født etter 1. september, gjennom to årlige opptak.

- Opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene.

- Gi kommunene ansvar for å fastsette og differensiere barnehageprisene gjennom å avvikle maksprisordningen, som også vil gi større mulighet til gratis plasser til barn av foreldre med de laveste inntektene.

- Gi gratis kjernetid til barn som har behov for ekstra norskopplæring.

- Åpne for mer fleksible åpningstider i barnehagene.

- At den enkelte barnehage skal ha frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil.

- Likestille offentlige og private eiere av barnehager når det gjelder faglige krav og offentlig finansiering.

Kristelig Folkeparti vil:
- Over tid utvide foreldrepermisjonen til 68 uker (16 måneder), og gjøre den mer fleksibel slik at uttak av permisjonstiden kan fordeles helt frem til barnet fyller 10 år.

- La familien selv bestemme fordelingen av foreldrepengene, med unntak av 10 uker som er forbeholdt mor og 10 uker som er forbeholdt far, og gi far selvstendig uttaksrett til disse ukene.

- Øke kontantstøtten og gjeninnføre denne ordningen for toåringene.

- Innføre et skattefradrag på 5 000 kroner per barn i alderen 0-18 år. Fradraget utbetales kontant for personer som har for lav inntekt til å få utbytte av det, slik at enhver tobarnsfamilie sitter igjen med 10 000 kr ekstra etter skatt.

- At selvstendig næringsdrivende må få like gode rettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere.

- Innføre en nasjonal norm for antall voksne per barn i barnehage.

- Øke rekrutteringen av førskolelærere og spesielt mannlige.

- Etablere et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagen.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:
- Gi gratis barnehageplasser til alle.

- Gi lovfesta rett til barnehageplass nær bosted (og i egen bydel i de større byene).

- Ha lovfestet bemanningsnorm – maksimalt tre små barn eller seks store barn per voksen.

- At muligheten til å ta ut profitt fra barnehagedrift fjernes.

- At kommersielle barnehager overtas av det offentlige.

- At ideelle barnehager sikres stabile og rimelige rammevilkår.

- At barnehager skal ha rett til gratis kollektivtransport.

- At minst 50 % av de ansatte i barnehagen minst skal ha pedagogisk høyskoleutdanning.

- At barnehagenes åpningstider ikke utvides uten tilsvarende økning i bemanning.

Miljøpartiet De Grønne vil:
- Sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det, med løpende opptak etter at barnet har fylt ett år. Foreldre skal ha reell frihet til å velge å sende barna i barnehage eller ikke, og mellom hel- og deltidstilbud.

- Opprettholde kontantstøtten for barn mellom 1-3 år.

- Sette som vilkår for kontantstøtten at den må tas ut i redusert arbeidstid og fordeles mellom foreldrene etter samme delingsbrøk som foreldrepermisjonen.

- At ettåringer i barnehage skal være i egne avdelinger, med høyst fire barn per voksen.

- At små barn skal få plass i barnehagen som ligger nærmest hjemmet, på samme måte som skolebarn skal få plass på nærmeste barneskole og ungdomsskole.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera

Kommentarer til denne saken