Alle arbeidsgivere er pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for alle ansatte. Dette er bestemt i Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker yrkesskader og yrkessykdommer. Dette gjelder uavhengig om hvem som er skyld i skaden.

Her ser du hva yrkesskadeforsikringen gir deg

Her ser du hva folketrygden gir av ekstra utbetalinger ved yrkesskade

Hvis det er et enmanns-AS (eier jobber i det) er det ikke nødvendig å tegne en slik forsikring.

De fleste utbetalingene kommer som en følge av yrkesskader. Det er relativt få yrkessykdommer. En grunn til det er at det ikke er så mange vanlige sykdommer som blir pådratt i yrket.

Kostnad
Pris avhenger av flere forhold. Dette er hvilken bransje bedriften tilhører, og type arbeid som utføres. Siden det er store risikoforskjeller mellom bedriftene vil prisen variere mye mellom bedriftene. Hver enkelt ansatte i bedriften blir kategorisert etter stillingstype.

Hvilken innsats som bedriften har gjort innen HMS (helse, miljø og sikkerhet) har også betydning for prisen. Gjennomførte tiltak kan redusere prisen med i alle fall 20 %. Hvor mye den kan reduseres med er helt avhengig av hvilken bransje bedriften din er i.

Prisene varierer svært mye. En kontoransatt har svært liten risiko og å bli utsatt for en yrkesulykke eller pådra seg en yrkessykdom. Her vil den årlige premien ligger i området 700 til 900 kroner. En bygningsarbeider har vesentlig større risiko. Her vil premien være 12.000 til 13.000 kroner. En dykker vil kanskje ligge rundt 30.000 kroner i årlig premie.

Valg av forsikringsselskap
Vilkårene i den rene yrkesskadeforsikringen er like. Å velge leverandør av en ren yrkesskadeforsikring er derfor et spørsmål og pris. Siden prisene varierer fra bedrift til bedrift må du hente inn priser fra alle selskaper. Det kan også være at bransjeorganisasjonen du tilhører har en kollektiv avtale som bør sjekkes.

Gjensidige
If
SpareBank 1 Forsikring
Tennant
Trygg-Hansa
Vital

I mange tilfeller blir denne valgt sammen med en utvidet pakke, gjerne kalt personalforsikring. Her kan det for eksempel ligge en gruppelivsforsikring og en ulykkesforsikring. Sjekk prisene både separat, og som et felles tilbud. Det er godt mulig at det lønner seg å bruke to forskjellige selskap.

Hvis forsikring ikke er tegnet
Også ansatte som jobber i selskaper som ikke har tegnet yrkesskadeforsikring får erstatning. Alle selskaper som tilbyr denne forsikringen er solidarisk ansvarlig for utbetaling til uforsikrede. Regningen blir fordelt forholdsmessig etter markedsandel.

Arbeidsgivere som ikke har tegnet forsikring risikere bøter og regress fra Yrkesskadeforeningen.