Her finner du en oversikt over mange av de viktigste ordene og uttrykkene du trenger i dagens boligjungel. Denne Bolig-ABCen vil du til enhver tid finne i høyremargen på Nettavisens boligmagasin.

Savner du noen begreper er det fint om du tar kontakt med oss på mail.

HTML EMBED

AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

HTML EMBED

A

Aksjeleilighet
Er en form for andelsbolig (se eget punkt). Den nye borettslagsloven setter forbud mot å stifte nye boligaksjeselskap.

Andelsbolig
Innbefatter borettslagsboliger og aksjeleiligheter. En andelsbolig eies av en sammenslutning som enten er et borettslag eller et aksjeselskap. Den som bor i en borettslagsleilighet eller aksjeleilighet eier altså ikke leiligheten, men er eier av en andel eller aksje i borettslaget eller aksjeselskapet. I teorien er det altså sammenslutningen som eier boligen, men for mange praktiske formål vil det være du som bestemmer over boligen.

En andelseier vil være ansvarlig for sin del av fellesgjelden overfor borettslaget. Ved å si opp boretten, vil andelseieren kunne kvitte seg med ansvaret for fellesgjelden. Da kan de resterende andelseierne bli ansvarlige for fellesgjelden. Dette kan borettslaget sikre seg mot ved å bli medlem av Borettslagenes sikringsfond.

Tidligere var det strenge regler for videreutleie av andelsboliger. Reglene er nå myket opp. Har andelseieren bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen i hovedsak fritt leies ut for inntil tre år.

Annuitetslån
Et lånetype der summen av renter og avdrag er lik gjennom hele låneperioden dersom renten ikke endres.

Her kan du regne ut hva du må betale i renter og avdrag med et annuitetslån.

As is/som den er
Dersom det står i salgsprospektet at boligen selges ”som den er/as is” eller lignende, betyr det at selger fraskriver seg ansvar for eventuelle skjulte feil. Et slikt forbehold medfører at kjøperen har mer begrensede rettigheter enn ellers, men betyr likevel ikke at selger er fri for ansvar.

Avdragsfrihet
Hvis du har et lån kan du avtale med banken at du ikke skal betale avdrag over en bestemt periode, for eksempel de første årene etter låneopptaket. Du må fortsatt betale renter på lånet selvom du har avdragsfrihet, og totalkostnaden for lånet ditt blir høyere hvis du i en periode ikke betaler avdrag.

Avhendingsloven
Regulerer foroldet mellom selger og kjøper etter at en bolig har skiftet eier. Forbrukerrådet har laget en forenklet lovtekst som du finner her.

HTML EMBED

B

Boligareal (BOA)
Et gammel begrep som ble erstattet av primærrom (P-ROM) fra 1. januar 2008. Boligarealet viste i sin tid hvor stort bruksarealet av boligens hoveddel var.

Boligkjøperforsikring
Kan kjøpes før du overtar en bolig. Gir deg gratis advokathjelp dersom det oppstår tvister i forbindelse med boligkjøpet eller i etterkant av kjøpet.

Boligsparing for ungdom (BSU)
En gunstig spareform med skattefordel for alle under 34 år. Pengene du sparer må brukes til kjøp av bolig. Fra 1. januar 2009 er makismalt sparebeløp 20.000 kroner i året, og totalt kan du spare inntil 150.000 kroner i ordningen. Skattefradraget utgjør 20 prosent av det årlige sparebeløpet.

Les mer om BSU i Nettavisens guide.

Boligtype og boformer
Det må skilles mellom hva slags boligtype en bolig er og hva slags boform den har. Boligtyper kan for eksempel være blokkleiligheter, frittliggende eneboliger, rekkehus og tomannsboliger.

Boligens boform vil si den rettslige tilknytningen til boligen i form av eie eller leie, og denne er uavhengig av hva slags boligtype boligen er. For eksempel kan rekkehuset du bor i være eiet, leiet eller en andelsbolig. Boformene har tre hovedgrupper – leieboliger, eierboliger og andelsboliger (se respektive punkter).

Borettslagenes sikringsfond
Fondet skal dekke manglende innbetalinger av felleskostnader i borettslag. Er borettslaget ditt medlem i fondet er du sikret mot å bli ansvarlig for naboens andel av fellesgjelden. Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i Norske boligbyggelag (NBBL), kan sikre seg i Borettslagenes sikringsfond.

Borettslagsboliger
Er en form for andelsbolig (se eget punkt).

Bruksareal (BRA)
Bruksareal har erstattet det gamle begrepet Bruttoareal (BTA). Bruksarealet forteller hvor stort boligens totale areal er, uten å regne med yttervegger.

Bruttoareal (BTA)
Et gammelt begrep som ble erstattet av bruksareal (BRA) fra 1. januar 2008. Bruttoarealet ga i sin tid en oversikt over boligens totale areal inkludert yttervegger.

Bud
Dersom du vil legge inn et bud på en bolig fyller du ut budskjemaet som typisk fulgte med salgsoppgaven og leverer dette til megler. Dersom du har forbehold ved budet ditt, må du huske å føre opp disse. Det kan være ting som at det gis tillatelse til å bygge på eiendommen eller at du får solgt din egen bolig.

Et bud er bindende i Norge, og du må derfor som hovedregel ikke by på mer enn en bolig av gangen. Husk derfor å angi i budet hvor lenge du skal være bundet av det.

HTML EMBED

D

Depositum
Utleier av en bolig vil som oftest kreve et depositum fra leietageren. Det vil si at leietageren setter inn en sum på sperret konto. Pengene kan brukes av utleier dersom leietageren gjør skade på boligen eller lar være å betale husleien. Pengene overføres tilbake til leietager etter endt leieforhold dersom det ikke har oppstått noe mislighold.

Dokumentavgift
En avgift som må betales til staten ved kjøp av selveierbolig. Avgiften utgjør 2,5 prosent av kjøpesummen og betales av kjøperen. Ved arveoppgjør, eller overdragelse mellom ektefeller, skal det ikke betales dokumentavgift. Du slipper dokumentavgift når du kjøper en andelsbolig. Da betaler du i stedet normalt et transport- og pantenoteringsgebyr til forretningsføreren.

HTML EMBED

E

Effektiv rente
Den renten du faktisk må betale på lånet ditt. I tillegg til nominell rente er også rentesrente, omkostninger og gebyrer inkludert.

Egenerklæringsskjema
Her gir selger mange opplysninger som kan være viktig for kjøper. Dersom ikke skjemaet er rett utfylt, kan selger lettere holdes ansvarlig for eventuelle feil i ettertid.

Eiendomsmegler
Det er vanlig å bruke en eiendomsmegler når man selger en bolig, men det er ikke påbudt. Eiendomsmegleren sørger for markedsføring av boligen din og at alt går riktig for seg i henhold til lover og regler. Du kan bestemme om du vil betale en prosentvis provisjon av salget til megleren, eller om du vil betale på timebasis. Det er selgeren som betaler megleren.

Eiendomsmeglingsloven
Eiendomsmeglerloven gir blant annet bestemmelser om hvilke krav som stilles til eiendomsmegleren. Loven har også interesse for deg som kjøper eller selger bolig siden loven inneholder en del bestemmelser om dine rettighter og plikter som kunde hos en eiendomsmegler.

En gjennomgang av dine rettigheter finner du hos Forbrukerrådet.

Hele eiendomsmeglingsloven finner du her.

Eierbolig
Denne boligtypen kan eies av én person, eller den kan eies av flere personer og vil i såfall være en sameiebolig. Av sameierboligene finnes det to typer; eierseksjonssameiene (selveierleiligheter) og andre boliger som eies av to eller flere.

Som eier av din egen bolig har du i hovedsak fritt spillerom til å gjøre det du vil. Du kan for eksempel leie den ut, pantsette den eller pusse den opp.

Eierseksjonssameier
Se eierbolig.

Eierskifteforsikring
Kan tegnes av selgeren av en bolig. Forsikringen skal dekke selgers ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven. Det er større behov for en slik forsikring når du selger eldre hus, ettersom risikoen for skjulte feil og mangler er større.

Eierskiftegebyr
Når borettslagsleiligheter overdras betales det et eierskiftegebyr til borettslaget (som regel gjennom forretningsfører). Dette gebyret kan være på inntil fire ganger rettsgebyret (dvs inntil 4 x 860 = 3440 kroner pr 2008). Nye regler fra 1. juli 2008 sier at dette gebyret skal betales av selger. Tidligere var det avtalefrihet, noe som i praksis gjorde at kjøper måtte betale dette gebyret.

HTML EMBED

F

Fast rente
Du kan binde lånet ditt til en fast rente over en gitt periode.

Les Nettavisens guide til fastrentelån.

Fellesgjeld
Er boligen din en del av et sameie eller borettslag kan det være tatt opp en samlet gjeld. Boligens andel av fellesgjelden må regnes med i kjøpesummen for å se den reelle prisen på boligen. Fellesgjelden betales ned som en del av husleien.

Festekontrakt
En avtale mellom to parter der den ene parten leier eiendom av den andre. Et vanlig eksempel er en festetomt der man eier et fritidshus, men leier tomten det står på.

Finansieringsbevis
Et bevis på at du har fått innvilget lån i banken.

Flytende rente
Renten på lånet ditt forandrer seg i takt med det generelle rentemarkedet.

Forkjøpsrett
I noen borettslag har andelseierne en forkjøpsrett ved salg av bolig i sitt eget borettslag. Også medlemmer av boligbyggelag som OBOS har en slik forkjøpsrett på boligbyggelagenes boliger. Det vil si at andelseieren eller medlemmet av boligbyggelaget kan overta den opprinnelige kjøperens avtale med selger. Du kan altså vente til en annen budgiver har fått akseptert sitt bud og så kreve å få overta boligen til denne prisen på nærmere vilkår.

Forretningsfører
Ved salg av borettslagsleiligheter og aksjeleiligheter gjennomføres det ingen tinglysing, og dessuten slipper kjøper å betale dokumentavgift. I stedet må kjøper ofte betale et transport- og pantenoteringsgebyr til forretningsføreren.

Førstehjemslån
Et lån du kan få i banken første gang du kjøper bolig. Som førstegangskjøper må du ofte låne en stor del av kjøpesummen, men førstehjemslånet kan sikre deg like gunstige betingelser som om du hadde hatt bedre sikkerhet for lånet.

HTML EMBED

G

Grunnbok
Grunnboken er et register over fast eiendom. Her nedskrives hvilke heftelser som for eksempel pantelån som er registrert på eiendommen.

HTML EMBED

H

Heftelser
På en eiendom kan en heftelse være ett eller flere pantelån, naboers adgang til å ferdes over eiendommen, eller andre begrensninger i retten til å bestemme over den.

Husleie
En månedlig utgift som betales til borettslaget eller sameiet. Husleien kan gå til å betale kommunale avgifter, forsikring, vedlikehold, kabel-tv, rengjøring, nedbetaling av fellesgjeld med mer.

Husleieloven

Loven finner du her.

Håndpenger
Ofte kreves det at kjøper skal betale 10 prosent av kjøpesummen ved kontraktsignering. Dette kalles håndpenger, og det må i såfall selger opplyse om før et bud aksepteres, for eksempel i salgsoppgaven eller i budskjemaet. Det er vanlig at resten av kjøpesummen blir betalt på avtalt overtakelsesdato.

Håndverkertjenesteloven
Skal du benytte deg av håndverkertjenester finnes det en lov som regulerer forholdet mellom håndverkeren og deg som forbruker. En forenklet lovtekst finner du hos Forbrukerrådet.

Hele lovverket finner du her.

HTML EMBED

K

Kausjon
En kausjonist er en som garanterer for at du kan betale lånet ditt. For å ville gi deg lån kan banken kreve at du har en kausjonist dersom banken mener at sikkerheten din ikke er god nok. Hvis du i etterkant ikke klarer å betale lånet ditt må kausjonisten betale for deg.

Kjøpekontrakt
Kontrakt mellom selger og kjøper. Som kjøper må du kontrollere at de forbehold som du har tatt er med i kontrakten og at viktige opplysninger du har fått muntlig tas inn i kontrakten. Kontroller spesielt at det ikke står opplysninger som du ikke har fått tidligere.

HTML EMBED

L

Leiebolig
Når du leier en bolig kan du naturlig nok ikke gjør hva du vil med boligen, slik som for eksempel å pusse opp.

Leietakerens rettslige stilling blir regulert av husleieloven, samt den kontrakten leier og utleier har inngått.

Ligningsverdi
Boligens ligningsverdi teller inn i beregningen av din formue, som det må betales skatt av dersom den er høy nok. Ligningsverdien på boligen kan ikke settes høyere enn 30 prosent av boligens markedsverdi.

Løsøre
Når du selger en bolig er det visse ting du må la følge med på salget. Hvilke gjenstander dette gjelder finner du her.

Lånetakst
Takstmannen setter både en verditakst og en lånetakst på boligen. Lånetaksten har normalt vært grunnlaget banken bruker når den bestemmer hvor mye du kan få låne til å kjøpe boligen. Etterhvert er det flere banker som beregner lånet du får utifra hva du faktisk betaler for boligen. Lånetakst ligger normalt 10 til 20 prosent under verditakst.

HTML EMBED

N

Nominell rente
Rentesatsen du skal betale uten gebyrer, omkostninger og rentesrente. Bankene pleier vanligvis å oppgi den nominelle renten i sine annonser. Renten du tilslutt betaler er derimot den effektive renten, som er høyere enn den nominelle renten.

HTML EMBED

O

Overtakelse
Boligen er overtatt når nøklene er levert og kjøperen har gjort befaring for å sjekke at alt er som avtalt. Det bør lages en protokoll ved overtakelse. Denne bør begge parter signere.

HTML EMBED

P

Pant
Når du tar opp boliglån i banken vil banken kreve å få en sikkerhet for at du kan betjene lånet. Derfor tar banken pant i boligen din, slik at de i verste fall kan tvangsselge boligen dersom du ikke kan betjene lånet ditt. En pantobligasjon er dermed et bevis på at en låntager skylder en långiver en gitt sum penger.

Primærrom (P-ROM)
P-ROM har erstattet det gamle begrepet boligareal (BOA). Primærrom er den viktigste delen av boligen. Det vil for eksempel si oppholdsrom,
soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Tilsammen utgjør primærrommene (P-ROM) og sekundærrommene (S-ROM) det totale bruksarealet (BRA).

Norges takseringsforbund har en fyldig forklaring på begrepene.

Prisantydning
Prisantydningen skal være den prisen som selger er villig til å selge for. Den tar ofte utgangspunkt i verditaksten. Dersom annonsen har en lavere pris enn selger vil selge for, vil det være en ”lokkepris”, og i strid med markedsføringsloven.

HTML EMBED

R

Rammelån
Går også under navn som fleksilån, boligkreditt og varianter av disse. Med et rammelån får du en grense for hvor stort beløp du totalt sett kan låne fra banken. Deretter står du fritt til å låne så mye eller lite du vil innenfor denne rammen. Du betaler kun renter av det beløpet du har lånt, ikke av hele rammen.

Du kan nedbetale så mye du vil på lånet når du vil, og du kan også ta ut så mye du vil til enhver tid – innenfor rammen. Dette gjøres i de fleste banker enkelt gjennom nettbanken.

Denne fleksibiliteten får du ikke med vanlige boliglån som annuitets- og serielån.

Les mer om rammelån her.

HTML EMBED

S

Sameiebolig
Se eierbolig.

Sekundærrom (S-ROM)
Sekundære rom er uinnredde rom som kott, boder, kjeller, loft, garasje etc.

Norges takseringsforbund har en fyldig forklaring på begrepene.

Selveierleilighet
Se eierbolig.

Serielån
En lånetype der avdragene er like store hver termin. Det medfører at rentene du betaler blir mindre for hver termin (gitt lik rentesats). Dermed vil den totale summen for nedbetaling av renter og avdrag være høyest i første termin og gradvis minke helt til lånet er nedbetalt.

Her kan du regne ut hva du må betale i renter og avdrag med et serielån.

Sikringsobligasjon
Dette er et midlertidig panteobjekt som tinglyses på en solgt eiendom. Pantedokumentet er ofte pålydende kjøpesum og inneholder som regel en urådighetserklæring. Dette hindrer selger i å oppta nye lån med pant i eiendommen. Tinglysingsgebyret betales av selgeren.

Skjulte feil
I de fleste kjøp av fast eiendom i dag tas det generelt forbehold om skjulte feil fra kjøpers side. Dermed blir det lettere for kjøper å stille krav overfor selger i ettertid dersom feil på boligen skulle oppdages.

Skjøte
Et dokument som viser hvem som står som eier av boligen.

Som den er/as is
Dersom det står i salgsprospektet at boligen selges ”som den er/as is” eller lignende, betyr det at selger fraskriver seg ansvar for eventuelle skjulte feil. Et slikt forbehold medfører at kjøperen har mer begrensede rettigheter enn ellers, men betyr likevel ikke at selger er fri for ansvar.

HTML EMBED

T

Terminbeløp
Summen av avdrag og renter som du med faste mellomrom nedbetaler lånet ditt med. Terminene er ofte månedlige eller kvartalsvise (hver tredje måned).

Tilstandsrapport
Kan utarbeides på initiativ fra selger før en bolig skal selges. Rapporten skal beskrive boligens tekniske tilstand og vedlikehold. Den skal videre beskrive mangler og svakheter med boligen. Dette vil altså være en langt grundigere undersøkelse enn en verditakst. Rapporten kan lages på forskjellige «nivåer».

Det normale er at rapporten skrives på «nivå 1», den enkleste formen. Takstmannen sjekker da ikke hva som er bak veggene og vil kun beskrive det som er synlig på overflaten.

I en rapport på «nivå 2» vil takstmannen sjekke bak vegger, og andre steder der det kan være mistanke om problemer. Takstmannen vil også kunne gi et kostnadsoverslag over nødvendige utbedringsarbeider. Selv om det er forskjeller i praksis rundt dette bør du stille spørsmål dersom det ikke er utarbeidet en tilstandsrapport for den boligen du vurderer å kjøpe. Dersom svarene ikke er gode nok bør du være på vakt og selv sørge for at boligen blir undersøkt svært grundig dersom du vurderer å legge inn bud.

Tinglysingsgebyr
En tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter. Tinglysingen skal sikre rettsvern overfor en tredje part, for eksempel banken. Opplysningene registreres i grunnboken. For hvert enkelt dokument som skal tinglyses, for eksempel skjøte og pantobligasjoner, må det betales et tinglysingsgebyr. Dette gjøres ved salg av selveierboliger, mens det er andre regler for andelsboliger. Det er kjøperen som betaler tinglysningsgebyret.

Transport- og pantenoteringsgebyr
Når en borettslagsleilighet eller aksjeleilighet selges foretas det ikke noen tinglysing. Derimot må som regel kjøper betale et transportnoteringsgebyr til forretningsføreren for å få boligens adkomstdokumenter transportert fra selger til kjøper. Gebyret kan variere fra noen hundre kroner til flere tusen. Skal boligen belånes betales ofte også et pantenoteringsgebyr til forretningsfører. Som sikkerhet for transaksjonen benyttes pantesperre i adkomstdokumentene, og dersom det kreves gebyr for dette belastes dette selger.

HTML EMBED

U

Undersøkelsesplikt
Før du kjøper en bolig har du en undersøkelsesplikt for å finne ut om boligen har feil og mangler. Hvis du unnlater å undersøke boligen vil du stille langt svakere i en erstatningssak overfor selger, dersom du etter overtagelse oppdager feil og mangler som du burde ha kjent til da du kjøpte boligen.

HTML EMBED

V

Verditakst
Beløpet takstmann mener at boligen er verdt.Verditaksten inneholder en kortfattet beskrivelse av boligen. Det foretas ikke grundige undersøkelser.

Verdivurdering
En vurdering foretatt av eiendomsmegler over hva boligen kan selges for. Denne er gjerne mer overfladisk gjennomført enn en takstmanns verditakst, og to begrepene må således ikke forveksles.

HTML EMBED

Savner du noen begreper er det fint om du tar kontakt med oss på mail.

Nettavisen tar forbehold om at feil kan forekomme i teksten.

Nyttige lenker:

Forbrukerrådets boligsider

Husleieloven

Eiendomsmeglingsloven

Håndverkertjenesteloven

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges takseringsforbund

Leieboerforeningen

Statens Kartverk – tinglysingen

Kilder: Forbrukerportalen.no, Help forsikring, Norske boligbyggelag (NBBL), Norges eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges takseringsforbund, Leieboerforeningen, Statens Kartverk