Data Policy for annonsering på Mediehuset Nettavisen AS’ nettsteder

Viktigste punkter

Generelt

Dette dokumentet (”Data Policy”) er et tillegg til avtale/bookingskjema som gjelder annonsering på nettsted (”Nettstedet”) eid eller kontrollert av selskaper i Mediehuset Nettavisen-konsernet eller selskaper som inngår i Mediehuset Nettavisen AS’ digitale annonsesamkjøring (”Nettavisen”), (avtalen omtales heretter som ”Annonseavtalen”). Med Annonsør menes den aktør som er ansvarlig etter Annonseavtalen overfor Nettavisen. Data Policy-en regulerer Annonsørens adgang til å benytte data som skapes eller kan skapes/genereres som en følge av Annonseavtalen.

Nettavisen forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene, og det er Annonsørens ansvar å holde seg kjent med slike oppdateringer. Den seneste versjonen av vilkårene finnes på […]. Ved endringer av vesentlig betydning for Annonsøren, vil Nettavisen informere Annonsøren på hensiktsmessig måte.

Regulering av innsamling og bruk av data

Med data menes her alle opplysninger om bruken av Nettstedet, herunder men ikke begrenset til opplysninger om brukeratferd.

Annonsøren kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nettavisen innhente og/eller bruke data, eller ved hjelp av informasjonskapsler eller andre sporingsteknikker (cookies, o.l.) på Nettstedet generere data til noe formål, herunder annonsering og/eller kategorisering/ segmentering av brukere, uten samtykke fra Nettavisen. Nettavisen kan stille vilkår for samtykke.

Et unntak fra ovennevnte forbud gjelder ved innsamling av data der formålet kun er å analysere og rapportere antall visninger, klikk, rekkevidde og konvertering begrenset til den enkelte kampanje og kampanjeperiode. Annonsøren forplikter seg til å slette slike data umiddelbart etter at opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet med innsamlingen.

Programmatiske kjøp

Programmatiske handler skjer etter avtale, og bruk av data er regulert gjennom denne. I alle tilfeller, hvis ikke eksplisitt unntatt, gjelder det at data ikke kan benyttes utenfor den aktuelle kampanje.

Bruk av informasjonskapsler

Dersom Nettavisen gir samtykke til bruk av informasjonskapsler/cookies er leverandøren ansvarlig for at bruken av informasjonskapsler er i samsvar med gjeldende lovgiving og med Nettavisens til en hver tid gjeldende Data Policy for bruk av informasjonskapsler/cookies.

Ansvar for sikkerhet og identifikasjon

Annonsøren er ansvarlig for tilfredsstillende informasjonssikkerhet, herunder at alle data er

forsvarlig sikret mot tredjeparts innsyn, datainnbrudd, uønsket identifisering av enkeltpersoner

og lignende. Annonsøren skal før innsamling av data uttrykkelig angi formålet med innsamlingen. Innsamlede data skal holdes adskilt fra øvrige data, og ikke senere benyttes til nye uforenlige formål.

Nettavisen kan kreve at Annonsøren dokumenterer at rutiner og systemer er i samsvar med denne Data Policy. Dersom Nettavisen ikke finner at dokumentasjonen er tilfredsstillende, kan Nettavisen si opp Annonseavtalen og kreve alle data slettet umiddelbart.

Overføring av data

Data må ikke uten skriftlig samtykke fra Nettavisen deles med andre juridiske enheter enn det

selskap som har inngått Annonseavtalen, herunder overføring til eksterne annonsebørser,

datainnsamlingsplattformer eller andre systemer for å øke verdien på eller kapitalisere på disse dataene. Innsamlede data kan ikke uten samtykke fra Nettavisen overføres til land utenfor EØS, dette gjelder også bruk av cloud-tjenester hvor servere er plassert utenfor EØS.

Personopplysninger

Denne Data Policy-en gir ikke under noen omstendigheter rett for Annonsøren til å innhente eller behandle personopplysninger eller data som etter behandling kan likestilles med

personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan

knyttes til en enkeltperson, jf. personopplysningsloven § 2. Samtykke fra bruker til behandling av personopplysninger skal ikke innhentes uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Nettavisen. Med mindre annet følger av skriftlig avtale med Nettavisen, vil Annonsøren være å anse som

behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for Annonsørens behandling av

personopplysninger.

Bruk av underleverandører

Dersom Annonsøren benytter underleverandører, for eksempel til å måle annonseeffekt eller

lignende, forplikter Annonsøren seg til å påse at underleverandører er informert om og handler i overensstemmelse med denne Data Policy-en. Annonsøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers brudd på denne Data Policy-en som om det var Annonsørens eget avtalebrudd. I tilfelle uoverensstemmelser mellom Annonseavtalen og Data Policy-en, er det Data Policy-en som har forrang.

Overtredelse

Brudd på disse vilkårene er ansett som vesentlig mislighold av Annonseavtalen. Ved slikt vesentlig mislighold, eller en rimelig mistanke om at slik vesentlig mislighold foreligger, har Nettavisen rett til umiddelbart å suspendere eller avslutte Annonseavtalen og kreve en engangserstatning på 50% av årlig verdi av Annonseavtalen. Ved gjentatte eller grovt uaktsomme brudd på vilkårene har Nettavisen rett til å kreve en engangserstatning på 2 ganger årlig verdi av Annonseavtalen.

Annonsøren skal holde Nettavisen skadesløs for krav fra tredjepart som følge av Annonsørens brudd på vilkårene i denne Data Policy.