Gå til sidens hovedinnhold

Bedre ernæring og tilbud til psykisk syke i Bydel Grünerløkka

Arbeierpartiet i Bydel Grünerløkka synes det er bittert at vi har et mørkeblått bystyre i Oslo. Arbeiderpartiet i bystyret ville med sitt alternative budsjett tilført bydelene om lag 200 millioner kroner mer. For vår bydel ville det utgjort 13-14 millioner kroner i økte overføringer fra bystyret. Penger som kunne ha vært benyttet til bl.a. bedre barnehagetilbud, bedre eldreomsorg og tilbud til psykisk syke samt mer oppussing av parker og friluftsområder.

Bydelsdirektøren har lagt fram et budsjett Arbeiderpartiet vil støtte i store trekk, men vi mener det er ønskelig med en sterkere bydelsprofil for bedre kosthold og helse i bydelen, jfr. regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 - 2011). Vi ønsker å sette av 473 000 kr. til ulike former for aktiviteter/tiltak som vektlegge god ernæring og helsefremmede tiltak for befolkningen for å utjevne sosiale helseforskjeller og bidra til å gjøre det enklere å velge sunt, tilrettelegge for gode måltider i barnehager, blant eldre og styrke kunnskapen om kosthold og ernæring i befolkningen som helhet».

Det er også behov for en sterkere satsing på tiltak for personer med psykiske lidelser som faller utenom de ordinære tilbudene som gis i bydelen og som har behov for særskilt hjelp til å takle en hverdag med ofte store utfordringer for å få tilstrekkelig og koordinert hjelp fra ulike instanser.

Bydelen har hatt stor suksess med sosionomtjenesten ved Sofienberg eldresenter, en modell som nå blir innført over hele Oslo. Vi vil nå prøve ut en tilsvarende tjeneste for personer med psykiske lidelser. Intensjonen med denne forsøkstjenesten er at den skal oppsøke/benyttes av personer som av ulike årsaker ikke deltar i bydelens ordinære tilbud, motivere for aktivitet, hjelpe til med å få løst aktuelle problemer ved for eksempel å sørge for at ulike offentlige instanser utøver de nødvendige tjenester vedkommende har rettighet til mv.. Den vil således kunne være en hjelper mellom den psykisk syke og det mangfoldige hjelpeapparatet hvor det ofte trengs sterke ressurser for å få hjelp.

Til en slik satsing foreslår vi at bydelen setter av kr. 500 000 til en prøveordning over 3 år som skal finne ut om det er hensiktsmessig med en slik oppsøkende tjeneste utenfor offentlig tjenesteforvaltning for personer med psykiske lidelser. Målet er å hjelpe personene til selvhjelp, komme i aktivitet/arbeid, få nødvendig hjelp fra aktuelle offentlige instanser og være den instans som kan tre inn ved ulike former for konflikt/uenighet mv.

Vi håper de øvrige partiene i bydelsutvalget vil støtte våre forslag.

Paal Haavaarsen
Gruppeleder Ap, Bydel Grünerl

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai