Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Kunstgress i miljøparken

Østensjø bydel har en unik naturperle midt i byggesonen. Ved Østensjøvannet er det observert mer enn 220 ulike fuglearter, 400 plantearter og 22 pattedyrarter i tillegg til utallige insektsarter, amfibier, bunndyr, mose, lav og sopp. Enkelte arter er så sjeldne at det bare er her de er funnet i hele Norge, og enkelte arter er faktisk ikke funnet noe annet sted i hele verden. Dette er en følge av at området har så stor biotopvariasjon og fordi vi etter hvert har klart å verne restområdet og randsonene mot truende bit-for-bit-utbygging.

Området oppsøkes av biologer fra hele landet, det benyttes av skolene i undervisningssammenheng, det er en av Oslos viktigste rekreasjonsområder, og det benyttes til fysisk aktivitet; både organisert og uorganisert. Områdets naturverdier er så store at det er vernet dels som naturreservat og dels som Miljøpark underlagt restriksjoner. Dette betyr at området ikke bare har lokal verdi som grøntområde, men også naturverdier på regionalt og nasjonalt nivå.

Et stort ubebygget område midt i en by er naturlig nok fristende å benytte til en rekke allmennyttige formål. Argumentene for å bygge eldreboliger, barnehager, idrettshaller, skoler, kirker, bad eller hva det måtte være, er mange og gode. Felles for alle forslag som har vært fremmet gjennom årene er argumentasjonen om at en liten bit av dette området kan da ikke bety noe for det biologiske mangfoldet. Problemet er at området allerede er svært lite i naturfaglig sammenheng og sårbart i forhold til de verdiene man ønsker å bevare. Vi vet ikke hva det vil tåle, og vi får ikke svaret på dette før det trolig er for sent.

Inne i selve Miljøparken er det i dag tre større idrettsanlegg og den generelle utviklingen innen idretten går i retning av stadig mer tilrettelegging i form av kunstdekke, lyd- og lysanlegg, haller, klubbhus med alle fasiliteter, tilrettelegging for publikum samt parkeringsmuligheter. Dessverre må vi innse at forholdene ikke ligger til rette for en slik utvikling i Miljøparken dersom vi mener alvor når vi sier at det biologiske mangfoldet skal søkes opprettholdt.

Østensjøvannets Venner har i over 25 år arbeidet for varig vern og forsvarlig skjøtsel av naturverdiene. I mange tilfeller har vi måttet argumentere mot prosjekter som ellers på mange måter er positive. Deler av de store gresslettene ved vannet som benyttes som raste- og hvileplasser for fugl er de siste årene erstattet med kunstig materiale. Vi har fått to kunstgressanlegg, og et tredje er nå under planlegging.

Når man etablerer slike anlegg har det negative konsekvenser for naturen i form av reduksjon av grøntarealet, støy, forstyrrelser og forurensning. Kunstgressbanen på Rustadfeltet er den vi lokalt har lengst erfaring med, og her ser vi at det er vanskelig å unngå at det hvert år spres mer og mer gummigranulat ut i de omkringliggende områdene. Granulat inneholder vanligvis miljøgifter som trolig er uheldig for brukerne av banen og som brytes sakte ned i naturen. I slike tilfeller hvor vi kan lære av erfaringene og har mulighet til å påvirke forurensningssituasjonen, må det være riktig å reagere.

Mange vil hevde at barns oppvekstvilkår må veie tyngre enn hensynet til fugl. Selvfølgelig gjør de det, men påstanden er likevel en avsporing i en viktig diskusjon. Vi ønsker at vår menneskelige aktivitet i Østensjøområdet i størst mulig grad skal organiseres på en bærekraftig måte slik at naturverdiene kan overleveres kommende generasjoner på en måte vi kan være bekjent av. Dette er også en viktig del av barns oppvekstvilkår.

Vår påstand er at naturområdene rundt Østensjøvannet er en svært viktig arena for barns fysiske aktivitet, læring og opplevelser. Moderne idrettsanlegg er bra, men vi er nødt til å lære oss å plassere og utforme dem slik at de ikke gjør mer skade enn nytte i det lange perspektiv. Det er på høy tid at idrettsfolket og naturvernere ser fellesinteressene i dette og samarbeider mot felles og mer langsiktige mål.


Amund Kveim
Leder i Østensjøvannets Venner

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå