Gå til sidens hovedinnhold

Frognerseterlinjen

Både Ris Vel og Holmenkollens Vel, som til sammen representerer 2200 husstander og mange brukere av Frognerseterbanen, ser med stor uro på den fremtidige utviklingen av Frognerseterlinjen.
Linjen er det eneste kollektivtilbudet som finnes for beboere fra Slemdal stasjon og til Frognerseteren. Det foregår en stadig økende fortetning av den øvre del av åsen uten at myndighetene stiller krav til utbedring av infrastruktur og kollektivtransport.
Brukerne ønsker et kollektivtilbud som raskt bringer en ned til sentrum med en frekvens og regularitet som de kan stole på. Virkeligheten er dessverre en helt annen. I flere år har brukerne opplevd at Frognerseterlinjen blir nedprioritert hvis det oppstår vognmangel eller problemer på andre linjer. Sporveier lar det gå ut over den linjen som berører færrest bruker Frognerseterlinjen. Det er blitt en ond sirkel. Brukerne har mistet tillit til Sporveiene og bruker heller bilen. Passasjertallet synker noe som Sporveiene igjen brukere som argument for å innføre "bybane" et tilbud som gir brukerne et dårligere tilbud enn i dag. Det kan stilles spørsmål ved om dette er "satt i system" for å bygge opp under en argumentasjon for å få gjennomført en løsning hvor Frognerseterlinjen fjernes fra nåværende T-baneløsning.
Vi ser også med stor bekymring på forsøkene på å skape politisk konflikt øst / vest begrunnet med manglende kapasitet i tunnelen. Gjennom tunnelen kjøres det i dag 6 vognsett pr. 15 min. Vi har fått opplyst på den tiden da vi nærmest kunne "stille klokken" etter banen, var kapasiteten 8 vognsett pr. 15 min. På grunn av vognenes irregularitet i dagens virkelighet har Sporveiene måttet redusere kapasiteten til 6 vognsett. Med bedre disiplin er det kapasitet og følgelig ikke noe grunnlag for konflikt.
Det eksisterer i dag et godt alternativ som brukerne vil ha og som vi også mener vil spare det offentlige for store merkostnader. Det som mangler er politisk mot og vilje til å ta den riktige beslutningen.
Løsningen er som følger:
Luftledningen på banen må skiftes ut. Erstatt denne med strømskinne. Det er rimeligere enn ny luftlinje som bytrikken er avhengig av. Det eksisterer tekniske løsninger som gjør at det ikke er nødvendig med planfrie kryss vei / bane.
Kjør med eksisterende T 2000 vogner og de nye MX vognene (3- setts vogner). De har god kapasitet. Materiellet finnes. Bytrikk har langt færre plasser pr. vogn. For å oppnå samme kapasitet i rushtiden og på utfartsdager i helgene med bytrikk, må det kjøres flere avganger. Dette blir mer kostbart. Etter innføring av "rullende fortau" i sentrum, er det ikke tilgjengelig materiell av blåtrikk. Nye vogner må følgelig kjøpes inn. Dette tar tid.
De nye MX vognene er prøvekjørt på linjen med positivt resultat. En kombinasjon med T 2000 og MX vil gi god kapasitet, også på utfartsdager og ikke minst i forbindelse med store arrangementer som f. eks. VM 2011.
Kapasiteten på de forskjellige vogntyper oppgis til: T 2000: 370 personer. MX, 3vogns sett: 493 personer og bytrikk SL 95 (leddtrikk): 212 personer.
Bytrikk krever langt større grunninvesteringer i sportilførsel og en total ombygging av alle plattformene på banen. Beholdes T 2000 og MX vil disse investeringen være svært begrenset. I bytrikkene må det dessuten monteres "førerromssignal" CAB. Den andre vognparken har dette.
Konklusjon:1) En bane med strømskinne, T 2000 og MX vogner vil være en rimeligere løsning enn "bytrikk". Skattebtelerne tjener på dette. 2) Brukerne får et godt tilbud som har relativt kort kjøretid til sentrum. 3) Bytrikk vil gå i gatene fra Majorstuen til sentrum med de problemer og forsinkelser rushtidstrafikken medfører. 4) Flere pasasjerer pr vognsett og større fleksibilitet i vognmateriellet på store utfartsdager og ved større arrangementer i Holmenkollåsen.
Hvorfor vegrer politikerne seg for å ta en beslutning som vil gi brukerne det kollektivtilbudet de vil ha? Det finnes ingen alternativer som er bedre enn T-bane!
Per Balch-Barth
Formann i Holmenkollens Vel

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren