Gå til sidens hovedinnhold

FrP må takke seg selv

Politikerkollega Øyvind Michelsen (FrP) sier i Østkantavisa, nettavisa 21.12.07 følgende :

« Jeg er spesielt skuffet over at bydelsutvalget ikke ville gå for vårt forslag om å øke rammen for sykehjemsplasser.»

Michelsen tror at dette kan føre til at folk kan få avslag på sykehjemsplasser, siden han mener at det ikke er satt av nok penger til dette. Han slenger også ut et spark mot de andre partiene sine lovnader i valgkampen.

« Dette viser at det er mange partier som ikke vil fremme forslag om økning av midler til eldreomsorgen, selv om de snakker pent om en bedre eldreomsorg i valgkampen, men trekker seg når det kommer til konkrete vedtak i et budsjettmøte, sier Michelsen til Ostkantavisa.no.
- Men vi i FrP tør og vil bevilge mer penger til eldreomsorgen også i vår bydel, avslutter han.»

Jeg har etterhvert forstått at FrP var noe uforberedt til bydelsutvalgets budsjettbehandling i år.

1. I komitebehandlingen fremmet FrP ingen forslag angående sykehjemsplasser, men klarte å stemme mot følgende verbalforslag nr 14 fra AP,SV og Rødt:

«Risikoavsetninger Bydelsutvalget vil tidlig i 2008 bli forelagt sak hvor risikoområdene som er skissert i bydelsdirektørens forslag spesifiseres nærmere osv.»

Poenget med dette forslaget er at sykehjemsplassene er blant de skisserte risikoområdene fra bydelsdirektøren, og det ønsker ikke FrP utredet! FrP stemte imidlertid for verbalforslag 12 der det står:

«Sykehjemsplasser Alle som har behov for sykehjem skal få det. Bydelens planer skal ikke løfte terskelen for å få sykehjemsplass i BGO. Bydelsutvalget forelegges sak om tiltakstrapp for tjenestetilbudet i bydelen, med forslag til ordninger som sikrer at bydelens eldre får et verdig tilbud.»

Oppsummeringsvis: De siterte verbalforslag 12 og 14 skulle sikre politikernes intensjon om at alle som har behov for sykehjemsplass skal få det.

2. I BU behandlingen kommer FrP med følgende forslag:

«Plantallet for sykehjemsdekning settes til 19,3 prosent av antallet personer i bydelen over 80 år. Dette gir ca 3 faste sykehjemsplasser eller ca 1,8 mill kr mer enn bydelsdirektørens anslag på side 162 i budsjettforslaget. bydelsdirektøren finner inndekning under postene for reserver og justere budsjettet deretter.»

Viser igjen til pkt 1 foran: Verbalforslag 14 går på å se på risikoavsetninger (ca 8 mill kr) og få en sak om bl.a. sykehjemsplasser som er eksplisitt nevnt som et av risikoområdene fra bydelsadirektøren.

Dette forslaget sammen med ovennevnte verbalforslag 12, sikrer bedre sykehjemsdekningen enn FrPs økning av plantall som ikke er noe annet enn økning av forventet bruk.

Denne gangen stemte FrP for verbalforslag 14, men har tydeligvis ikke forstått hva de har stemt for,ettersom han mener flertallet sveker eldreomsorgen.

3. Tiltross for BU-flertallets prioritering av sykehjemstilgangen, må det sies at bystyreflertallet inkludert FrP, Høyre og Venstre, gikk inn for et budsjettforlik i bystyret som ga Bydel Gamle Oslo ca 15 mill mindre enn Ap/ SV foreslo, og atskillelig mindre enn det Rødt foreslo.

Problemer med lite penger til bydelene har FrP i høyeste grad bidratt til. Husk at bydelene betaler for sykehjemsplassene. Hva blir det av FrPs valgløfter?

Olaf Svorstøl
Rødt, Gamle Oslo

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien