Gå til sidens hovedinnhold

Hvem tjener Venstre?

Norge er antageligvis det landet i verden med størst politisk enighet om viktige og grunnleggende spørsmål når det gjelder velferdssamfunn. Likevel anstrenger byrådet seg til det ytterste for å skape størst mulig splittelse.

I budsjettet for 2009 har A og SV i bystyret to felles merknader med de borgerlige, og et verbalforslag. Dette fører til at budsjettets forankring blir svak. Videre er det uheldig at bystyret som sådan har vært avskjært fra ordinær budsjettbehandling i 10 år. Vi har snart en hel generasjon Oslo-politikere som aldri har vært med og lage et budsjett.

Venstre har igjen spilt for galleriet. Byrådet foretok forutsigbare kutt i sitt opprinnelige budsjettforslag. Venstre ble svært opprørt, og forhandlet og forhandlet i ukevis, for å komme fram til langt mindre enn de kunne fått fra A og SV uten forhandlinger. De er tydeligvis mer opptatt av å være uenige med A og SV enn å sørge for at byens befolkning får et godt tilbud av tjenester.

Bydelene opplever kutt i overføringene for neste år på mer enn 100 millioner kroner. Dette innebærer nok et stramt år for bydelene, og vil medføre ytterligere innsparinger og reduksjon i velferdstilbudet. Bydelsutvalgene melder unisont at det økonomiske og politiske handlingsrommet er blitt så redusert at det i mange bydeler knapt er midler til å tilby lovpålagte tjenester til sine beboere.

En stadig større del av de økonomiske ressursene bindes opp til priser og tjenester bydelene må kjøpe til faste priser, og selv ikke kan påvirke. Særlig høye er kostnadene ved kjøp av plasser innenfor sykehjemssektoren. Enkelte bydeler taper opp til 200 000 kroner på å kjøpe sykehjemsplasser fra Sykehjemsetaten. Denne sentraliseringen er skandaløs. Forbruket blir vanskelig å styre og dessverre ser vi tegn til underforbruk i noen bydeler for å unngå underskudd i bydelsøkonomien.

Bydelene er fremste leverandør av velferdstjenester til byens befolkning. Skal dette sikres må bydelene tilføres minst 200 millioner kroner i neste års budsjett.

Bydelene har gjennom mange år fått alt for lave rammer i forhold til de oppgavene bydelene har. Arbeiderpartiet og SV har konsekvent foreslått å bevilge mer penger til bydelene enn det flertallet har gått inn for. I forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor høst la vi inn 200 millioner mer enn byrådet til bydelene i tillegg til 100 millioner til "gjeldsslette" for bydeler som hadde stort overforbruk i 2007.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2009, vil Arbeiderparitet og SV igjen foreslå 200 millioner mer enn byrådet til bydelene. Dette kan Venstre støtte hvis de ønsker bedre bydelsøkonomi. Med Arbeiderpartiet og SV sitt alternative forslag i bystyret ville det blitt betydelig mer til bydelene og bydel Nordre Aker ville fått 10 mill kr. ekstra i 2009, i forhold til byrådspartiene og Venstres budsjettrammer. Dette ville igjen ført til at vi kunne unngått de kutt av stillinger som nå er innbakt i budsjettforslaget og vi kunne sett på muligheter for å øke tilbudet til våre innbyggere på enkelte områder. Bydelsutvalgene kunne vært nav i lokaldemokratiet, men uten smøring ruster det meste.

Ivar Christiansen

Gruppeleder Arbeiderpartiet i Nordre Aker

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene