Gå til sidens hovedinnhold

Ingen tar fra ungdomsrådet

I et innlegg på Ostkantavisa.no datert 08.01.08, med overskriften De røde tar fra Ungdomsrådet, påstår Ronny Fagereng fra Venstre så mye rart at det er nødvendig å avklare innlegget hans avsnitt for avsnitt.

1. Fagereng sier:
«Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt i Gamle Oslo brøt løfte. I deres felles politiske plattform står det de at de ønsker «at bydelens ungdomsråd [skal] blir mer synliggjort og får flere konkrete oppgaver».
De rødes budsjettvedtak sier ingenting om Ungdomsrådet, bortsett fra på punkt hvor de kutter i den økonomiske støtten. Hva mener egentlig de røde med å «synliggjøre» og å gi «flere konkrete oppgaver» til Ungdomsrådet?"

Kommentar:
I verbalvedtak pkt 9 (som Venstre stemte MOT i bydelsutvalgets møte) står det: «Det foretas en gjennomgang av mandatene for bydelens råd og utvalg for å styrke deres innflyttelse. Spesielt for ungdomsrådet: Ungdomsrådet må bli mer synlig og få flere oppgaver. BU gjennomgår rådets mandat og oppgaver. Vedtak fattes i løpet av våren 2008.»

Hvorfor ikke Fagereng forstår dette er for meg en gåte. AP, SV og Rødt ønsker at BU skal gå gjennom mandat og oppgavene til ungdomsrådet, med henblikk på å styrke rådets innflyttelse.

2. Fagereng sier:
«Gamle Oslo Venstre tok i forrige periode initiativet til at Ungdomsrådet skulle få lokale midler slik at de selv kunne fordele støtte til gode prosjekter av, med og for ungdom.

Ungdomsrådet, som består av fem ungdommer mellom 12 - 18 år valgt blant bydelens skoler og organisasjoner, lagde egne retningslinjer for tildeling av prosjektmidler. Mange unge fikk på denne måten realisert sine drømmer, enten det var idrett for uorganisert ungdom på Caltexløkka eller design- og sygruppe o.l. ideer.

Felles for mange av prosjektene var at de ble til som følge av initiativ fra ungdom med innvandrerbakgrunn eller at de kom fellesskapets mangfold til gode.»

Kommentar:
Dette er ikke noe nytt, det har også skjedd tidligere, blant annet da undertegnede satt som BU-representant i Ungdomsrådet for et par perioder siden.

3. Fagereng sier:
«Ungdomsrådet har også en viktig demokratisk funksjon. Rådsmedlemmer deltok i forrige periode på ungdomsutveksling i Polen og Danmark, hvor blant annet ung medvirkning i det kommunale systemet var tema. Venstre fikk også gjennomslag for at Ungdomsrådet skulle gis samme behandling og innflytelse som Eldrerådet i Bydelsutvalget (BU). Ungdomsrådet utarbeidet innspill til BU og la fram krav i åpen halvtime i forkant av BU-møter blant annet krav om videreføring av den økonomiske støtten til Ungdomsrådet.»

Kommentar:
At Venstre i bydelen i forrige periode skulle ha fått gjennomslag for at Ungdomsrådet skulle gis samme behandling og innflytelse som Eldrerådet i BU er helt feil.

Dette er allerede slått fast i reglementet for bydelene, vedtatt av bystyret i 1999, § 2-7, der det er referert til lokalt eldreråd, lokalt råd for funksjonshemmede og lokalt ungsdomsråd. Disse er tre råd som bydelene SKAL ha og de skal ha samme innflyttelse og gis samme behandling. Dette har vært praksis i Bydel Gamle Oslo.

Ungdomsrådet har forøvrig også tidligere, bl.a. da undertegnede satt som representant i rådet, lagt fram saker i åpen halvtime.

4. Fagereng sier:
«Venstre mener at pengene som de røde tok fra Ungdomsrådet må tilbakeføres, og at ordningen bør utvides til også å støtte f.eks. ung gründervirksomhet.

Kanskje får vi se ungdom fra Gamle Oslo i NM for ungdomsbedrifter eller TV2s Skaperen?

Venstre foreslo å heve støtten til Ungdomsrådet med 25.000 kroner til 100.000 kroner. Vi ønsket å gi Ungdomsrådet mer økonomisk og politisk relevans og innflytelse. I stedet valgte Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt å kutte i støtten til Ungdomsrådet. Hvorfor? Nei, det ville de ikke svare på da BU behandlet budsjettet.»

Kommentar:
I pkt 37 i budsjettvedtak står det: Bevilgning til ungdomsrådet økes med kr 50.000 i forhold til bydelsdirektørens forslag.

Hvordan i all verden kan Fagereng påstå at vi har kuttet når vi har økt med 50.000 kr i forhold til bydelsdirektørens budsjettforslag (som Fagerng og Venstre forøvrig stemte FOR).
Under møtet svarte jeg at når BU har gjennomgått mandat og oppgaver vil BU vurdere om en trenger flere midler til Ungdomsrådet, dvs mulighet for enda flere ressurser.

Fagereng burde holde seg for god til å komme med direkte usanne framstillinger.

Vi som er lokale politikere bør heller forsøke å samarbeide om å løse lokalbefolkningens problemer, uansett om vi representerer forskjellige partier og ideologier.

Olaf Svorstøl Sierraalta
Gruppeleder for Rødt Gamle Oslo