Gå til sidens hovedinnhold

PBE villeder om veileder

I Ullern Avis/Akersposten 26.4 forsøker Plan- og bygningsetatens informasjonssjef, Dagny Gärtner Hovig, å tilbakevise UHF's karakteristikk av etatens forslag til veileder til den nye "Småhusplanen" som sto i avisen 12.4.
Hensikten med den nye Småhusplanen, er å få en kraftig innskjerping av regler og praksis for fortetting i småhusområdene. Bystyreflertallet ønsket at nybygg på en harmonisk måte skal opprettholde nærområdets bygningsmessige og byplanmessige karakter. Dette gjelder både størrelse/fotavtrykk, høyde, takform, materialbruk og utforming. Bystyret og Byråd ønsket mest mulig konkrete og entydige bestemmelser, og at skjønnsutøvelse ble redusert mest mulig. - Bystyret besluttet å få laget en veileder, som skulle være til støtte for alle involverte parter, også naboer og andre ikke-fagfolk. Veilederen skulle ytterligere konkretisere og utfylle reguleringsplanen.
Den nye Småhusplanen pålegger Plan- og bygningsetaten en total kursendring i styringen av utviklingen i småhusområdene.
Informasjonssjef Dagny Gãrtner Hovigs innlegg viser at etaten enten ikke har forstått, eller ikke vil forstå, de klare føringene som er gitt av politisk ledelse. Dette er forstemmende og alvorlig og lover ikke godt for etatens håndheving av de nye bestemmelsene.
Hun sier bl.a. at "UHF synes å mene at veilederen skal gi så konkrete anvisninger og løsninger at den skal være grunnlag for å avgjøre enkeltsøknader, slik at skjønnsutøvelsen nærmest kan elimineres." Ja, vi mener faktisk det, langt på vei. Men enda viktigere er at den politiske ledelsen har en liknende oppfatning. Det bør etaten merke seg, og heller bidra til en veileder som gjør dette mulig.
Hun siterer Rådet for byarkitektur, som sier at det må utøves stor grad av faglig skjønn ved godkjenning av prosjekter, for å unngå forflating. Vi har, gjennom mange år, sett resultatene av en slik praksis, og det er nettopp det man nå ønsker å sette en stopper for ved den nye planen med veileder.
Og mens vi snakker om sitering, vi er kjent med at andre, og mer nøytrale arkitektmiljøer, sier at etatens forslag til veileder på flere punkter er i motstrid med reguleringsbestemmelsene, og har svært mange runde formuleringer.
Gartner Hovig overser helt at også naboer, nærmiljø og velforeninger er viktige målgrupper. Dette ble påpekt av byrådsleder Erling Lae på et nylig møte med Oslos velforeninger.
Med arroganse hevdes at "Begrepene som brukes er vanlige fagbegreper, som er fullt forståelig for dem de er beregnet på". I Pbe's håndtering av byggesaker oppleves at skjønn og håndhevelse altfor ofte står helt i misforhold til vanlige folks og de fleste politikeres oppfatning av regelverket. Dessuten er begrunnelsene ofte svært mangelfulle. Derfor har vi fått så mange konflikter i småhusområdene, manglende troverdighet til Pbe og krav fra politikere og en rekke andre om at skjønn og dispensasjoner begrenses til et absolutt minimum. Dette vil gi økt forutsigbarhet og redusert saksbehandling.
Nå ser vi at Pbe fortsetter å neglisjere tilpasningskravene. Rammetillatelsene er ikke begrunnet slik etaten er forpliktet til ifølge en av flere utelatte viktige flertallsmerknader: "Uavhengig av arkitektur og byggestil skal det legges vekt på strøksegne særpreg som for eksempel tomtens topografi og grøntstruktur, bygningenes volum og skala, herunder tak og vindusflater, balanse mellom vertikale og horisontale bygningselementer, detaljeringsgrad i fasadeuttrykk, etc. I den skriftlige fremstillingen fra Plan- og bygningsetaten skal det redegjøres for hvilke vurderinger som er gjort av slik karakter i den enkelte byggesak".
Forfatter bak denne flertallsmerknaden stadfester at jo mer enhetlig et område er, jo strengere er kravet til tilpasning. Men, uansett skal alle nevnte bygningselementer hensynstas.
I veilederforslaget sier Pbe feilaktig at der området har et helhetlig preg "bør" (og ikke skal) kun "en overvekt" (og ikke alle) av de angitte elementer videreføres". Pbe unnlater også å nevne at i § 7 om "Utforming" er kravet til enhetlig bebyggelse senket til"i hovedsak" enhetlig. Flere områder enn før vil derfor bli gjenstand for særlig strenge tilpasningskrav.
UHF har ikke fiendtlige holdninger til Pbe, slik vi er blitt beskyldt for. Vi ønsker bare å påse at politiske intensjoner i de nye reguleringsbestemmelsene og flertallsføringene nå følges opp og ikke svekkes. Så lenge Pbe's forslag vrimler av upresise formuleringer, mangler viktige flertallsføringer, innehar feiltolkninger og flere "velvalgte" tilsiktete formuleringer er ikke UHF meget i tvil om at etaten kjemper en ideologisk "omkamp". Vi føler oss nødt til å rope et varsko til politikerne for at vi ikke skal ende opp i de samme uforutsigbare tilstander som vi nettopp nå endelig skulle forsøke å unngå.
Flere velforeninger og UHF foreslår nå en overprøving av Pbe's skjønnsutøvelse. Blant disse kan være nøytral klagenemnd, delegering av myndighet til bydelene på lik linje med prøveordningen med dispensasjonsklagesaker, begrenset delegering av myndighet fra byråd til etat, etablering av formingsrettledere (stedsanalyser). Slike har Pbe helt ignorert å utrede til tross for at Byrådet ba om dette. Vi venter i spenning på byrådens veileder.
Stig Nielsen og Torkild Thurmann-Moe
Utvalget for Harmonisk Fortetting i småhusområdene (UHF)

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag