Gå til sidens hovedinnhold

Skole og sport i Frognerparken

Frognerparken er en kombinasjon av en skulpturpark, rekreasjonspark og sportspark, åpen og tilgjengelig for alle. Skole i parken er i strid med parkens formål og fredningsforslaget til Oslo kommune. En modernisert sportspark er verken i strid med formål eller fredning, og dekker et sterkt og etterlengtet behov i Oslo vest. Frognerparkens Venner anser ikke dette som to konkurrerende prosjekter. Vi arbeider imot skole fordi det er et utidig inngrep i parken og for sportsparken fordi et er nytt, omfattende og verdifullt tilbud til byens befolkning.
SV-representant i Frogner BU Anniken Thorsen har sendt et innlegg til Vestkanten med kopi til oss (sto på trykk i Vestkanten 24. november, red. anm). Greit og realt, for da kan vi jo svare på direkten. Hun påstår at undertegnede og Frognerparkens Venner er uhildet i skolesaken, en merkelig påstand i og med at sportsparken mer eller mindre er bydel Frogners eget prosjekt.
Det virker som Anniken Thorsen er dårlig orientert i denne saken. I 2002 bevilget bydelsutvalgene i de to bydeler som i dag utgjør bydel Frogner, enstemmig 100.000 kroner til utvikling av prosjektet. Prosjektet har senere fått navnet Frogner Sportspark. Frognerparkens Venner ble presentert for prosjektet samme år. Blant annet inviterte lederne av de to bydelene og Erling Lae Frognerparkens Venner til et orienteringsmøte. Da hadde prosjektet vært omtalt i flere aviser, blant dem Vestkanten og Aftenposten.
Frognerparkens Venner var av gammel vane og gode grunner kritisk til prosjektet slik vi fikk det presentert. Vi var opptatt av en rekke forhold som bygningshøyder og synlighet fra parken, anvendelse av bygg og beslag av grøntarealer. Vi så imidlertid store plussverdier i et anlegg som tok opp flere sportssaktiviteter med hovedvekt på masseidrett og barn og ungdom. Et badeanlegg er blant annet et stort savn i denne delen av Oslo.
Gjennom hyppige diskusjoner og bearbeiding over tre år fikk prosjektet etter hvert en utforming som gjorde at Frognerparkens Venner endret standpunkt. Grøntarealer ble ikke berørt, det vesentlige av bygningsmassen var under bakkenivå, bygghøyder overskred ikke dagens nivå, og all annen aktivitet enn sport og idrett var fjernet fra planene. I april i år besluttet styret derfor å gå over fra å være kritisk observatør til å bli aktiv medspiller.
To måneder senere ble initiativtaker Per Jæger og vi invitert til å gi bydelsutvalget i bydel Frogner en orientering om henholdsvis fremdriften av prosjektet og Frognerparkens Venners vurdering av prosjektet. Vi fikk ikke et eneste motsynspunkt av betydning i BU.
Arthur Buchardts navn er trukket inn ved at han skulle få en "gratis tomt" til å bygge et badeland. Godt observert, men konklusjonen er feil. Buchardt har, som et titalls andre sakkyndige, kun bidratt til å synliggjøre økonomien i prosjektet. Hans konklusjon er at badeanlegget kan bli lønnsomt.
Prosjekt Frogner Sportspark har utrolig mange interessenter. Først i køen står selvsagt idretten representert ved klubbene FRIGG og Oslo Skøiteklub, Kultur og Idrettsetaten og Oslo Idrettskrets. Fra Rådhuset stiller byrådlederens avdeling og byrådene for byutvikling, næring og kultur og miljø og samferdsel i køen. Friluftsetaten, Trafikketaten og Byantikvaren har også sine definerte interesser i dette. Så har altså Frognerparken Venner også meldt sin interesse. I dette mylder av interessenter med tilhørende meninger og synspunkter har driverne av prosjektet konsentrert seg om å få tingene på plass i forhold de kommunale myndigheter.
Til tross for nedlagt arbeid full realisering av Frogner Sportspark ligger nok et godt stykke frem i tid og mange modifikasjoner vil og må gjøres under veis. Om en slik utvikling faller utenom det som i fredningsforslaget kalles "naturlig utbygging" kan vi gjerne diskutere. Det viktige for oss er at nyanlegget kommer innenfor det geografiske området som har vært definert som sportspark i vel 100 år og verken berører skulptur- eller rekreasjonsparken.

Frognerparkens Venner
Ole Chr. Gulli
Styreleder

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere