Gå til sidens hovedinnhold

Skytebane i Østmarka? - Nei! - onsdag 2. mars

I arbeidet med alternativ til Prinsdal skytebane, har Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) helt siden 1981, i samarbeid med de øvrige Markaorganisasjonene, kjempet mot skytebane i Østmarka.

Allerede i 1975 forelå følgende formannskapsvedtak i Oslo: "Alle planer om skytebane i Østmarka henlegges".
Den massive motstanden mot skytebane i Østmarka bunner i flere overordnede politiske rammevilkår, men også i en rekke lokale forhold:
1. Miljøvern-departementet sier i sin anbefaling til kommuneplan for Marka i 1986 at skytebaner i Marka er uønsket
2. I gjeldende mål og retningslinjer for Oslo kommuneskoger (OKS) heter det i pkt. 6.9.17 Anlegg for støyende aktiviteter: "Nye anlegg tillates ikke. Eksisterende støyforurensende anlegg bør søkes nedlagt."
3. I punkt 5.6 heter det i overskriften "Oslo kommunes skoger skal være et fristed der mennesker skal kunne oppleve naturens ro og stillhet."

Det bør også nevnes at da OKS for over hundre år siden tok til å erverve skog, var begrunnelsen "å sikre rekreasjonsområder der stressede byborgere kunne nyde naturglæde, ro og fred."
Til de to alternativene som skal utredes i Østmarka; Grønmo og Godlia, kan det knyttes følgende kommentarer: Grønmoområdet er og vil etter hvert i enda større grad bli et hovedinnfallsområde til Marka fra Dal/Brenna, Klemetsrud, Mortensrud, Bjørndal og Holmliaområdet. Riktig nok kan skytestøy i dag ved moderne anlegg dempes vesentlig på sidene og i bakkant av standplass, men forover i skuddretningen vil nødvendigvis skytestøyen være meget sjenerende. På Grønmo vil skyteretningen enten bli mot bebyggelsen eller innover i Marka.
Et annet moment er at når "søppeltyranniet" på Grønmo forhåpentligvis snart blir avviklet, bør beboerne ved Dal/Brenna og Klemetsrud bli forskånet for en ny miljøbelastning i form av skytebane.

Godlia ligger ca en kilometer inn i Marka. De siste 3- 400 meterne må det bygges bilvei og bilvei er ellers bare aktuelt i næringssammenheng (ex. skogsbilvei for tømmertransport). Parkeringsplass til minst 100 biler må anlegges. Selve skytebanen vil omfatte standplass og åpent område på 200 meter fram til skyteskivene.
Både siste del av veien, parkeringsplassen og selve skytebanen blir liggende der hvor Sølvdoblabekken går over i et flatt deltaområde som oversvømmes både vår og høst. Det vil således måtte foretas omfattende drenerings- og oppfyllingstiltak i tilknytning til skytebaneanlegget.
Den nevnte Sølvdolabekken er en del av de naturegistreringsområdene som inngår i Flerbruksplan for OKS, og Skytterbanen vil bli liggende i kanten av et friluftsområde som er foreslått vernet i den samme flerbruksplanen. Skyteretningen med tilhørende skytestøy vil bli mot Sandbakken med et populært serveringssted i Østmarka. Den samme skyteretningen vil også bli meget sjenerende for to blåmerkede stier og to rødmerkede skiløyper.

Kort sagt vil en skytebane ved Godlia bli et av de mest omfattende inngrep som har rammet Marka.
Den beste måten å komme ut av et uføre på, er ved å foreslå et bedre alternativ: På kommunal grunn i dalsøkket ved den nedlagte plassen Maurtu, ikke langt fra Åsland pukkverk, burde det være mulig med små justeringer å anlegge en skytebane som de aller fleste interessegrupper kan være med på.

Oddvar Rolstad
Medlem i Skiforeningen, Naturvernforbundet, DNT Oslo og Omegn og Østmarkas venner.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin