Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ha en tryggere by!

Vi ønsker oss et trygt Oslo, men realitetene er dessverre av og til annerledes.
Bjarne Hjeltnes' 18 år gamle sønn døde sommeren 2005 etter å ha blitt slått ned på gaten i Oslo. Gjerningsmannen ble dømt til 1 ½ års ubetinget fengsel, samt ett år betinget fengsel, noe som Hjeltnes finner svært vanskelig å forstå logikken til.
Hjeltnes' kronikk gir grunn til å reflektere over forholdet mellom Stortinget som lovgiver på den ene siden, og domstolene som lovtolker og dømmende makt på den andre siden. Er dommen i saken som gjelder Hjeltnes sin 18 år gamle sønn et signal om at domstolene tillegger uttalelser fra Stortinget liten vekt?

Våren 2005 behandlet Stortinget forslag til ny generell del i straffeloven. I innstillingen skrev en enstemmig Justiskomité uttrykkelig at straffenivået i voldssaker, i saker som gjelder seksuelle overgrep og i drapssaker, må heves. Når et slikt entydig signal gis av lovgiver i innstillingen til en lovsak, plikter påtalemyndighet og domstol å følge opp. Et slikt uttrykkelig og formriktig signal har uten tvil større vekt enn domstolenes egen straffeutmålingspraksis.

Straffelovkommisjonen uttalte i NOU 2002:2: "Kommisjonen er generelt skeptiske til at lovgiver skal styre straffeutmålingen for å sikre tilstrekkelig strenge straffer på bestemte områder" Denne uttalelsen er oppsiktsvekkende og klart i strid med Grunnlovens maktfordelingsprinsipp. Det er Stortingets rolle å være lovgiver - også på strafferettens område.

KrF ønsker ikke et generelt høyere straffenivå i Norge. Men det er et viktig prinsipp at straffen skal stå i forhold til den kriminalitet som er begått. Og det er ingen tvil om at det bør reageres hardere mot straffbare handlinger som krenker enkeltmenneskers integritet, enn mot handlinger som utelukkende gjelder formuesgoder.

Stortinget skal den 8. februar diskutere utfordringene som den senere tids økning i utelivsvolden har medført. Samfunnet kan ikke lenger sitte stille å se på at mange opplever det utrygt å ferdes i byen og å gå hjem alene. Vi må gjenopprette storbyene som trygge møteplasser. En forutsetning for å lykkes med det er at straffen for voldskriminalitet holder et nivå noenlunde i tråd med den alminnelige rettsfølelse. Det kan dessverre ikke sies å være tilfellet i dag.

Hans Olav Syversen
Stortingsrepresentant Oslo KrF

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis