Utfordringene står i kø for nordmenn som drister seg til å flytte ut av Norge - spesielt på skattefronten.

I flere tidligere artikler (se nederst) har norske pensjonister og trygdede stått frem i Nettavisen NA24 og fortalt om det de opplever som urettferdig behandling av norske myndigheter ved Finansdepartementet, Skatteetaten og Nav.

Et av hovedankepunktene var, og er, kildeskatten på 15 prosent på pensjon som ble innført av den forrige regjeringen ved finansminister Kristin Halvorsen.

Norskpakistanere slipper - nordmenn må betale
I dag er det tilfeldig om en norsk pensjonist i utlandet må betale kildeskatt eller ikke - det avhenger helt av hvilket land man flytter til. Norskpakistanere som flytter til Pakistan slipper å betale kildeskatt, mens norske pensjonister som flytter til for eksempel Thailand må betale kildeskatt.

Mange av utenlandspensjonistene mener også at pensjon er en opparbeidet rettighet som ikke burde kunne røres.

- Veldig utfordrende
Advokat Atle Melø i Deloitte Advokatfirma har internasjonal personbeskatning som spesialfelt.

- Det kan helt klart være veldig utfordrende for norske skattytere å være nødt til å forholde seg til to eller flere lands interne skatteregler parallelt. Og skatteavtaler kan være vanskelig å tolke selv for faglærte. Når det er sagt, er det veldig vanlig for folk i dag å flytte på seg – da må man også forholde seg til reglene i det landet man flytter til, sier Melø.

Ikke forbudt med forskjellsbehandling
At enkelte nordmenn som utvandrer påføres kildeskatt, mens andre ikke, behøver ikke vær forbudt, ifølge Melø.

- Forskjellsbehandling av skattytere er ikke forbudt etter alminnelig folkerett. Det finnes imidlertid flere internasjonale regelsett som forbyr nærmere angitte former for forskjellsbehandling. Tradisjonelt viktigst på inntektsskattens område er skatteavtalenes ikke-diskrimineringsbestemmelser. Disse forbyr først og fremst forskjellsbehandling som består i å behandle utlendinger dårligere enn innlendinger. Viktig er det at skatteavtalene ikke forbyr forskjellsbehandling på grunnlag av hvorvidt en person er bosatt i staten eller i en annen stat. Skatteavtalene forhindrer altså ikke at skattereglene er ulike for personer som er bosatt i staten, og personer som er bosatt i andre stater. Forbudene mot forskjellsbehandling i EØS-retten – nedfelt først og fremst i reglene om de fire friheter – rekker til dels vesentlig lengre enn skatteavtalene, først og fremst ved at også forskjellsbehandling på grunnlag av bosted også rammes. Til gjengjeld gjelder de bare innenfor EØS-området, sier Melø.

Dette er bakgrunnen for regelen i den norske skatteloven som sier at skattyter med begrenset skatteplikt til Norge for pensjon, bare kan kreve skattefradrag på linje med bosatte pensjonsmottakere i den utstrekning skattyteren er bosatt i annen EØS-stat og hele eller tilnærmet hele skattyterens pensjonsinntekt i inntektsåret skattlegges i Norge.

Regelen som sier at skattyter med begrenset skatteplikt til Norge for pensjon, bare kan kreve skattebegrensning på linje med bosatte pensjonsmottakere i den utstrekning skattyteren er bosatt i annen EØS-stat og hele eller tilnærmet hele skattyterens alminnelige inntekt i inntektsåret skattlegges i Norge skal hindre at personer bosatt i annen EØS-stat som omfattes av bestemmelsen, kommer dårligere ut enn personer bosatt i Norge.

- Men denne bestemmelsen gjelder ikke i relasjon til Thailand, som faller utenfor EØS. Jeg skjønner således at det stilles spørsmål ved hvorvidt denne kildeskatten virker diskriminerende overfor de som er bosatt utenfor EØS, sier Melø.

Den europeiske menneskerettskonvensjonen inneholder også diskrimineringsforbud som kan få betydning også i skattesaker.

- Men i praksis dreier det seg først og fremst om diskriminering på annet grunnlag enn i de øvrige regelsettene, typisk på grunnlag av kjønn, rase, religion o.l. Det kan derfor synes som at de som flytter til et sted utenfor EØS-området faller mellom to stoler når det gjelder norsk kildeskatt på pensjon, sier Melø.

Vanskelig for norske pensjonister i Sverige
Norske pensjonister i Sverige har i lang tid vært i konflikt med både norske og svenske skattemyndigheter. Mange av problemstillingene ligner på det pensjonistene i Thailand opplever.

I en pressemelding onsdag 9. april opplyser Nordisk råd at de leverer følgende tre forslag til Nordisk ministerråd:

Forslag om å igangsette en revisjon av "Overenskomst og protokoll mellom de nordiske land for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue" med mål om å sikre klarhet i regelverket

Forslag om å igangsette en undersøkelse om hvordan man kan sikre at ligningsmyndighetene og andre relevante myndigheter forvalter skatteavtalen ensartet og informerer borgere korrekt og tydelig om reglene

Forslag om at skattemyndighetene i Norge og Sverige gjennomgår de norske pensjonistenes saker med henblikk på å avdekke eventuell feilinformasjon og eventuelt korrigere skatteoppgjør

Regjeringen vurderer kildeskatten
Statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje opplyser at regjeringen jobber med de skattemessige utfordringene for nordmenn som flytter utenlands:

- Kildeskatten er til vurdering. Målet er at norske pensjonister i utlandet ikke skal betale dobbelt skatt, og at de får regler som er greie å forholde seg til. Problemene som norske pensjonister i utlandet har er sammensatte, og varierer fra land til land. Vi må derfor kartlegge problemet på en skikkelig måte. Å etablere et service-kontor for nordmenn i utlandet i samarbeid mellom NAV og Skatteetaten er også noe som er viktig for oss å se på. Det tror vi kan hjelpe mange. Vårt mål er at norske myndigheter skal være serviceinnstilte og gi god veiledning, slik at nordmenn i utlandet får en lettere hverdag når det gjelder å forholde seg til skatt og trygd, sier Næsje til Nettavisen.

Les også:

- Nav er på bærtur

Stig ble reddet av kronerulling

- Johnsen gir blaffen i 37.490 pensjonister

Norskpakistanere slipper - nordmenn må betale

- Vi blir mobbet av regjeringen

- Jeg er blitt rundlurt av Norge

- Må jeg dø i Thailand?

Roger fikk rik Thai-dame av Nav

Flyttet til Thailand - fikk Nav-mareritt