Rett før helga la regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP), der noe av den største spenningen knyttet seg til om regjeringen ville bidra til å bygge ut T-banenettet i Oslo, som anses som helt essensielt for å ha et fungerende kollektivsystem i hovedstadsområdet.

Regjeringen har i lang tid gitt klare signaler om at all trafikkvekst i byene må tas med kollektivtrafikk.

Da NTP ble lagt fram, var det derimot klart at en ikke vil gjøre noe annet på kollektivfronten enn å sette av en uprioritert pott på 26,1 milliarder kroner over ti år som skal 13 byer skal konkurrere om å få tilgang til.

Samtidig kom departementet med en formulering som kunne gi håp for T-banen:

«Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene.»

Ikke ekstra penger til T-bane

Samferdselsdepartementet bekrefter nå overfor Nettavisen at det ikke betyr ytterligere investeringer fra statens side:

- Det settes av 26,1 milliarder kroner i tiårsperioden samlet til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler og til Belønningsordningen. Den ufordelte potten utgjør 16,9 milliarder kroner og Belønningsordningen utgjør 9,2 milliarder kroner av dette. Eventuelle midler til investeringsstøtte til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av stor nasjonal interesse vil være en del av beløpet på 26,1 milliarder kroner, skriver seniorrådgiver Merete Bergeland Jebsen i Samferdselsdepeatementet til Nettavisen.

Nyheten blir ikke godt mottatt av Oslos samferdselsbyråd Ola Elvestuen.

- Pengesekken er for liten

- Dette gjør det fryktelig vanskelig å satse på kollektivtrafikken. Summen er fryktelig liten, og alle vet at den er for liten, og den skal fordeles mellom 13 byer i 9 byområder - og en legger opp til en konkurranse mellom byene. De lager en pengesekk som de vet er for liten, og de gir ikke i nærheten av den forutsigbarheten en trenger for å gjennomføre de store prosjektene, sier Elvestuen.

Elvestuen sier at den reelle summen en legger opp til også er betydelig mindre.

- Det er i realiteten 22 milliarder kroner, fordi deler av dette er momskompensasjonsordningen, og store deler av beløpet er belønningsordningen som er i tråd med klimaforliket. I løpet av de fire første årene er det bare en økning på 700 millioner kroner som skal fordeles på alle byene, sier han.

Oslo har behov for tosifret milliardbeløp

T-baneutbyggingen i Oslo består av flere store og til dels svært dyre prosjekter. Utbygging av Lørenbanen er startet, uten statlige midler. Neste steg er en utbygging av T-bane til Fornebu, som vil koste godt over fem milliarder kroner - og en ny T-banetunnel under Oslo er så langt stipulert til ti milliarder kroner. Totalt er det et rent T-banebehov i hovedstadsregionen på omtrent 20 milliarder kroner.

I tillegg kommer behovet for en ny jernbanetunnel under byen, som heller ikke per prioritert i NTP - samt betydelig behov på trikk og buss.

Les også: Fremtidens Oslo med 180 milliarder til kollektivtransport

- Det akutte nå er Fornebu, den utfordringen må vi ha en løsning på, og det er kun T-bane som er løsningen. Med dette skyves dette utover neste 10-årsperiode, og det er for sent. Vi klarer ikke å kjøre nok busser allerede i dag, og en legger opp til et busskaos i sentrum. Dette handler ikke bare om veien ut til Fornebu, men det handler om kapasitet i sentrum, sier Elvestuen.

Han påpeker også at staten mer eller mindre har pålagt Oslo og Akershus et ytterligere behov med Ahus.

- Det er staten selv som har plassert sykehuset der, og vi må bygge T-bane etter den, sier Elvestuen.

- Klarer ikke dette alene

- Når de snakker om at all økning skal tas med kollektivtrafikk, så står ikke finansieringen til oppgavene som skal løses. De flytter alt ansvaret ned til byene, og er passive til løsninger. Vi gjør det vi kan lokalt. Vi har omorganisert kollektivtrafikken, fått en ny finansiering på Oslopakke 3 - og bygger nå blant annet Lørenbanen uten statlig bidrag. Men de store tingene som Fornebu klarer vi ikke uten statlig finansiering, sier samferdselsbyråden, og legger til at det en ber om er at halvparten av de virkelig store investeringene tas av staten.

- Da vi bygget T-baneringen gjorde vi det med 50 prosent bidrag, og vi ber ikke om noe annet nå. Vi jobber nå med grunneierbidrag til Fornebubanen, men vi stanger hodet i staten og må ha en finansiering.

Elvestuen avviser at en ytterligere satsing kan tas gjennom økning av bompenger. NTP legger allerede opp til en massiv bompengeøkning gjennom utplassering av en serie innkrevingspunkter på E18, og Oslo har Norges dyreste bomring.

- En må huske på at målet er å få ned biltrafikken, og da er det et tak for hvor mye man kan hente ut gjennom bilistene, sier Elvestuen.

- Må ha en mening om de store prosjektene

Elvestuen tror ikke at det vil skje store ting før NTP vil bli vedtatt i Stortinget før sommeren.

- En må legge til grunn at dette er hva regjeringen mener, så det blir neppe endringer. Med det de foreslår, så klarer vi ikke oppgavene. Regjeringen kan ikke basere dette på en konkurranse, de må ha en mening om de store prosjektene i de store byene. De må si om de ønsker å bygge nødvendig infrastruktur eller ikke, det være seg Ahusbane, Fornebubane eller Bybane i Bergen. En kan ikke forbli passiv rundt slike ting, konkluderer han.

«Lage livet surt for folk pakke»

Styremedlem i Oslo Frp, Geir Hågan Karlsen, er ikke mer imponert over regjeringen.

- Stakkarslige 4 prosent av planen går til kollektivtransport i byene, omtalt som bymiljøpakken. For Oslo er dette en «lage livet surt for folk pakke», sier han til Nettavisen.

- Pengene gis til byer som fjerner parkeringsplasser og øker bompengene. Det er en dårlig ide når tog og baner i Oslo er stapp fulle i rushtiden. Regjeringen vil at vi først skal strupe biltrafikken, flytte folk over på allerede fulle baner, og så bygge mer. Mangelen på logikk er åpenbar, og umulig å gjennomføre i Oslo. Folk står ikke i kø fordi det er moro, men fordi de er nødt, sier han.