Gå til sidens hovedinnhold

Dette visste du neppe om Miljøpartiet

Mener sterke ting om mye mer enn miljøet.

Miljøpartiet De Grønne har skutt til himmels på meningsmålingene de siste månedene. Ikke bare ligger de an til å komme inn på Stortinget etter valget, men på enkelte meningsmålinger snuser de på å komme over den magiske sperregrensen på fire prosent, noe som gjør at de kan komme inn med 7-9 personer på Stortinget.

Les også: - Målet er ni mandater på Stortinget

Partiet har profilert seg som et miljøparti som vil sette miljøkampen først i de fleste saksområder, og har på det grunnlaget fått oppmerksomheten til mange miljøbevisste.

Men MDG har et langt og omfattende partiprogram som går ut over langt flere felter enn miljø, og programmet er til dels svært radikalt.

- Programmet bærer preg av å være skrevet av ulike mennesker. Her er det mange selvmotsigelser, har tidligere Nikolai Astrup (H) sagt til NRK.

Blant annet snakker partiet varmt om å redusere byråkratiet, men ønsker samtidig blant annet en offentlig kontroll og skattelegging av matbutikkers kasting av mat. De vil også ha en stor satsing på vindkraft, men samtidig skattlegge bransjen med en egen ressursskatt.

Mye sunn fornuft

Nettavisen har gått nøye gjennom partiets arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Partiprogrammet består i stor grad av formuleringer av allmenn fornuft, ofte ispedd en miljøargumentasjon.

I løse termer ønsker de for eksempel å «gjøre skattesystemet enklere og mer gjennomsiktig, for å gjøre det forståelig og hindre smutthull og svindel» og «sikre og videreutvikle folketrygdens pensjons- og trygdeordninger slik at de sikrer en nøktern og anstendig levestandard for alle nødvendige livsfaser».

De vil også «sørge for nok barnehageplasser til dem som ønsker det» og «ruste opp norske skolebygg i henhold til elevenes og lærernes arbeidsmiljølov».

Les Det store intervjuet med Hanna Marcussen

Et liberalt parti på venstresiden

Partiet ønsker ikke selv å plassere seg på verken høyre- eller venstresiden i norsk politikk, men partiprogrammet til MDG bærer i stor grad preg av å være basert på venstresidens prinsipper.

 • De vil øke beskatningen av de rike, blant annet gjennom økt formueskatt
 • De vil innskjerpe finansmarkedene i betydelig grad, og lage egne finansskatter
 • De vil forby utbytte på kriminalomsorg, barnehage og utdanning, og at det offentlige skal drive asylmottak
 • De vil subsidiere landbruket i betydelig grad
 • De vil ha en massiv satsing på bygging av kommunale leiligheter
 • De vil at det offentlige skal bygge høyhastighets internett i hele landet
 • Åpner for å trekke Norge ut av NATO
 • De vil legge ned eller begrense både olje- og forsvarsindustrien

Samtidig som MDG har få typiske høyre-trekk, har partiet mye liberalistisk ved seg.

 • Partiet vil ha mindre overvåking av samfunnet
 • De vil åpne for privat fildeling
 • De ønsker å redusere bruken av fengsel, og bygge nye fengsler som ikke oppleves som fengsler
 • De vil øke innvandringen, uten tanke på integrering
 • Åpne for salg av lettere narkotiske stoffer og avkriminalisere bruk og besittelse av alle stoffer
 • Fjerne sexkjøploven
 • De vil bruke store deler av oljefondet på utvikling av andre land

Dette mener partiet

Partiets arbeidsprogram er et dokument på 71 sider, og består av enkelte brannfakler og mange saker med klare meninger om ting det er stor uenighet om. Alt fra taxifrisalg, nynorsk, kommunestrukur, innføring av flere nye valuttaer, jagerflykjøp, oppdeling av DNB og forbud mot tradisjonelle biler er ting partiet mener noe om.

Under har vi samlet noen av de formuleringene som stikker seg ut. Punktene er sortert i rekkefølgen de står i arbeidsprogrammet.

Klimaendringer

 • 8. Målrette en betydelig del av kapitalen i Statens pensjonsfond utland til forskning og investering innen energi, infrastruktur, klimatilpasning og grønt næringsliv i de fattigste og mest klimasårbare delene av verden.
 • 14. Redusere utvinningstempoet på eksisterende olje- og gassfelt med 50 % innen 2020, med sikte på å avvikle petroleumsvirksomheten fullstendig innen 20 år

Energi

 • 9. Prøve ut et toprissystem på strøm til husholdninger, der forbruk ut over et visst nivå per person i husstanden blir pålagt vesentlig høyere avgift enn i dag. Om ikke et toprissystem innføres, må elektrisitetsavgiften for alle husholdninger gradvis trappes opp
 • 18. Utrede en ordning der utbyggere av nye kraftverk må betale en kompensasjon for naturinngrepene disse medfører, som kan benyttes til restaurering av ødelagt natur andre steder.

Samferdsel

 • 4. Føre en differensiert samferdselspolitikk som skiller mellom byer og distrikter. Det betyr blant annet at vi vil gjøre mer bruk av veiprising i sentrale strøk framfor generelt økte avgifter på biler og drivstoff.
 • 8. Forby import av nye biler med ren bensin- og dieseldrift fra og med 2015.
 • 19. Stanse investeringer som øker kapasiteten i riksveinettet. Nye investeringer bør begrenses til det som er motivert av klare miljø- eller sikkerhetshensyn. I stedet for å bygge firefelts veier med midtrabatt bør det settes opp midtdelere.
 • 20. Stanse videre kapasitetsøkning ved flyplassene.
 • 22. Innføre en flyseteavgift på kr 600 på flygninger på hovedstrekninger innen Sør-Norge og til utlandet.
 • 23. Fjerne ordningen med avgiftsfritt salg av alkohol på flyplasser.
 • 27. Håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentra, stimulere kommunene til å bygge om eksisterende kjøpesentre og flytte mest mulig av detaljhandelen til sentrum.
 • 32. Stimulere kommunene til å gjøre bysentrum bilfritt.
 • 33. At alle riksveier i byområdene med flere enn to felt skal ha kollektivfelt.

Naturmangfold

 • 14. Forby genmodifiserte organismer (GMO) i Norge, med unntak av farmasøytiske produkter som for eksempel insulin produsert ved genmodifiserte bakterie.

Landbruk

 • 1. Øke norsk selvforsyning av korn, poteter, frilandsfrukt og -grønnsaker, melk, kjøtt og egg. Fôr, gjødsel og såfrø må med i beregningsgrunnlaget for selvforsyningsgraden.
 • 9. Innføre totalforbud mot nedbygging av matjord. Eneste unntak er for særlig tungtveiende nasjonale samfunnsinteresser eller behov på gården. Det må innføres avgift på nedbygging av matjord og midlene må øremerkes nydyrking.
 • 18. Avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, og sette som mål at offentlige matinnkjøp skal inneholde 50 % økologiske varer innen 2017.
 • 21. Innføre en avgift på all mat butikkene kaster. Avgiften kan håndheves ved at skattemyndighetene får innsyn i hvilke varer som tas inn, og hvilke som registreres som svinn.

Dyrevelferd

 • 14. Forby import av kosmetikk, husholdningsartikler og krigsmateriell, samt ingredienser i slike produkter, som er testet på dyr.
 • 16. Forby misbruk av dyr til underholdning, inkludert ville dyr i sirkus.

Økologisk økonomi

 • 5. Endre arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven slik at nedtrapping av normalarbeidstiden erstatter reallønnsøkning som hovedregel. Innenfor dette rammeverket må partene som før forhandle om årlig størrelse på og fordeling av arbeidstidsreduksjoner. Tallgrunnlaget for tariff-forhandlingene må utvides med indekser for økologisk bærekraft og sosial rettferdighet.
 • 9. Øke kravene til produktkvalitet, og utvide garantitiden på varer som kan lages mer holdbare enn i dag. Det skal utredes om merverdiavgiften kan brukes til å premiere holdbarhet og gjenvinnbarhet for alle typer produkter.
 • 14. Støtte forsøk med bokføring av økologiske og sosiale verdier, eventuelt ved hjelp av komplementære valutaer, samt utrede muligheten for skattefradrag til bedrifter som kan dokumentere overskudd av slike verdier

Demokratisk økonomi

 • 3. Styrke forbrukermakten, blant annet ved å forbedre krav til forbrukerinformasjon. Det må innføres en helhetlig og tydelig merkeordning for husholdningsartikler, kosmetiske produkter, mat og klær som gir informasjon om arbeidskår, miljøbelastning og dyrevelferd.
 • 5. At dagens selvkostprinsipp (utbytteforbud), som fungerer godt i skolesektoren, utvides til å gjelde innen kriminalomsorg, barnehage og utdanning.

Oljemilliarder til omstilling

 • 4. Bare investere den ordinære sparedelen av Statens pensjonsfond utland og andre offentlige fond i virksomheter som utmerker seg positivt i henhold til etiske og økologiske standarder. Også investeringer i statsobligasjoner må underlegges etiske krav.
 • 6. Omdøpe Statens pensjonsfond utland til Statens fond for omstilling og utvikling.

Finans- og pengepolitikk

 • 4. Forby finansvirksomhet uten påviselig samfunnsnytte, som hedgefond og shortsalg av verdipapirer og valuta.
 • 5. Begrense størrelsen på banker og andre finansinstitusjoner, og heller legge til rette for flere lokale og målrettede alternativer, deriblant de etisk og sosialt orienterte bankene. (Dele opp DNB, journ.anm.)
 • 8. Støtte forsøk med lokale valutaer, som kan brukes parallelt med norske kroner på lokalt produserte varer og tjenester. Slike forsøk må underlegges offentlig tilsyn.
 • 10. Innføre avgift på finanstransaksjoner (finansskatt), med satser og innslagspunkt innrettet for å ramme skadelig spekulasjon. Finanssektoren må også underlegges merverdiavgift eller tilsvarende (aktivitetsskatt).

Skatte- og avgiftspolitikk

 • 4. Gjøre formueskatten mer progressiv, med marginalsats på 3 % for de største formuene og et minstefradrag på 30G per person (kr. 2.463.660 i 2012). Reglene må samkjøres for alle typer formue, med 100 % ligningstakst for alle skatteobjekter unntatt bolig nr én, som skal lignes etter dagens modell.
 • 7. Begrense retten til rentefradrag i skatten slik at hver skatteyter bare får fradrag for lån opp til 20G (lik kr. 1.642.440 i 2012), for å hindre at utsikter til rentefradrag bidrar til å drive boligprisene i været.
 • 9. Gi kommunene anledning til å øke sine inntekter ved å fjerne maksimalgrensene for kommunale skattesatser.
 • 10. Legge ressursskatt på naturbaserte næringer som vindkraft og fiskeoppdrett etter modell fra konsesjonslovgivningen for utbygging av vannkraft. Skatten skal kompensere lokalsamfunnene.

Velferd og arbeidsliv

 • 12. Prøve ut en ordning der fast ansatte kan ta fri i opp til 12 måneder med utbetaling tilsvarende 85 % av dagpenger, dersom det finnes en arbeidsløs som kan være vikar i perioden.
 • 15. Utrede en ubyråkratisk ordning med samfunnslønn, og gjennomføre pilotprosjekter i ulike kommuner for å skaffe erfaring. Ordningen skal primært erstatte sosialhjelp, studiestipend og en del andre offentlige ytelser Den skal innrettes slik at alle norske borgere kan få en reell frihet til å velge å arbeide mindre og erstatte økt forbruk med tid. Ordningen må innrettes slik at de aller fleste vil velge ordinært arbeid som hovedinntekt.

Boligpolitikk

 • 1. At kommunale og andre ikke-kommersielle utleieboliger skal utgjøre minst 25 % av nybyggingen, inntil behovet er dekket. Det må etableres et eget program i regi av Husbanken, med nødvendig finansiering for å bidra til at dette målet blir nådd.
 • 6. At det satses på oppkjøp av større boliger som kan deles eller bygges om til generasjonsboliger

Skole

 • 19. Gi elever muligheten til å stryke opptil 14 dager fravær fra vitnemålet for politisk eller organisatorisk arbeid.

Spåklig mangfold

 • 2. At sidemålsopplæringen og kjennskap til sidemålet starter allerede i barneskolen.
 • 3. At Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa styrkes, blant annet ved tilføring av flere midler og utvidede mandater.
 • 6. At alle statlige institusjoner på sikt skal følge målloven. Å tilby faglig påfyll i form av f.eks. nynorskkurs til offentlig ansatte, vil være et viktig virkemiddel i denne sammenhengen.
 • 7. Fase inn flerspråklig skilting (nynorsk, bokmål og eventuelt samisk/kvensk) i det offentlige rom.
 • 8. Vurdere justering av de språklige kravene for pressens momsfritak for å stimulere riksaviser til å oppheve sine redaksjonelle nynorskforbud.

Helse

 • 10. Si nei til offentlig tilbud om eggdonasjon og til ultralyd i 12. svangerskapsuke.
 • 19. Utrede offentlig kontrollert produksjon og omsetning av cannabis og starte et forsøksprosjekt med strengt regulert legalt salg av cannabis / marihuana.
 • 21. Vurdere nye, gradvise innstramninger i røykeloven.
 • 26. At alle offentlige institusjoner som har matservering må servere minst 50 prosent økologisk mat innen 2017.

Likeverd

 • 10. Kreve dokumenterte kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv for å innvilge varig opphold og statsborgerskap.
 • 11. Tilby asylsøkere midlertidig arbeid mens de venter i mottak.

Demokrati og deltakelse

 • 10. Senke sperregrensen for å få utjevningsmandater ved stortingsvalg til 2 %.
 • 15. At spørsmål om sammenslåing av kommuner skal avgjøres lokalt

Digitale rettigheter

 • 22. Utrede mulighetene for å gjøre ikke-kommersiell fildeling av musikk og andre medietyper lovlig, kombinert med ulike løsninger for betaling til utøvere, produsenter og studioer.

Justis

 • 14. Avvikle sexkjøpsloven og fokusere etterforskningsinnsatsen mot hallikvirksomhet og vold mot prostituerte.
 • 16. Gi lovbrytere mulighet til å gjøre opp for seg raskt. Vinningsforbrytelser og hærverk bør i de fleste tilfeller kunne rettes opp gjennom bøter og samfunnstjeneste. Vi ønsker dessuten å utvide bruken av konfliktråd.
 • 19. Etablere flere fengselsøyer, som Bastøy i Oslofjorden, der de innsatte kan leve uten konstant å bli påminnet om sin fangestatus.

Forsvar

 • 1. Avlyse kjøpet av jagerflyet F-35 ( Joint Strike Fighter). Avtalen om kjøp av slike fly bygger på bristende forutsetninger.
 • 2. Sette som en forutsetning for videre deltakelse at NATO skal være en forsvarspakt. Alliansen må fraskrive seg den selvbestaltete retten til forkjøpsangrep.
 • 7. Avslutte dagens norske eksport av krigsmateriell og legge om til en begrenset produksjon av militærmateriell til bruk for Norge og samarbeidsland i Norden. Norge må uansett kreve sluttbrukererklæring fra alle land som kjøper våpen og ammunisjon produsert i Norge.

Innvandring

 • 1. At Norge skal ta imot 2000 kvoteflyktninger årlig, uten å stille betingelser om integreringspotensial. Beskyttelsesbehov må være det primære kriteriet.
 • 3. Gi klimaflyktninger samme rett til beskyttelse som andre flyktninger har gjennom FN-konvensjonen.
 • 6. Gi amnesti og oppholdstillatelse til ureturnerbare innvandrere. Amnestiet skal gjelde for voksne som har vært i Norge i fem år og for barn som har vært her i tre år.

Les også: - Målet er ni mandater på Stortinget

Les også: Det store intervjuet med Hanna Marcussen

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken