*Nettavisen* Nyheter.

– Bedrøvelig at de ikke tenker lenger

IKKE BRA: Egil Hermod Baanrud peker på noen av trærne som er felt langs Hoffselva.Foto: Vidar Bakken

Grunneiere har vært «i god tro» og fjernet store trær langs Hoffselva.

Klikk på bildet for å forstørre.

Under grenene fra dette treet ville ørretten trives. Foto: Vidar Bakken

Klikk på bildet for å forstørre.

Grunneier som har felt trærne har ansvaret for at de ikke blir en sikkerhetsrisiko. Treet over elven skal ikke bli bro for klatreglade barn. Foto: Vidar Bakken

HOFF: Igjen er det noen som har tatt seg til rette langs Hoffselva. Nedenfor Hoffsdammen er store trær felt og ligger igjen langs bredden eller tvers over elven. Spor etter gamle stubber tyder på at det ikke er første gangen det hugges i området.

Stor betydning

– Jeg synes det er bedrøvelig at folk ikke tenker lenger. De fleste vet nå hvilken betydning store trær og annen kantvegetasjon har for det biologiske mangfoldet i og langs elven om det er snakk om fisk, fugler, insekter eller annet dyreliv. De store trærne er en viktig del av grøntdraget langs vassdragene, som dessuten filtrerer luften vi er avhengig av. Selv om jeg forstår at folk vil ha mer lys og luft rundt seg, oppfordrer jeg alle til å opptre med fornuft, sier Egil Hermod Baanrud i Hoffselvens venner.

Les også:

– Trefellingen er tragisk

100 langs Hoffselven

Ulovlig

Han var den som oppdaget de innleide trefellerne som var i aksjon og ba om at de umiddelbart skulle stoppe hugsten.

Medlemmer av Hoffselvens venner har flere ganger oppdaget og sagt ifra om hugst eller forsøpling langs vassdraget. DittOslo har også i flere sammenhenger vist eksempler på dette.

– Når man er så heldig å bo sentralt med flotte grøntområder rundt seg så har en også en forpliktelse til å ta vare på det. Grunneiere kan for eksempel ikke ta seg til rette etter eget forgodtbefinnende. Ta kontakt med kommunen om du er i tvil. Om det er på privat eller offentlig grunn er det ulovlig å fjerne kantvegetasjon, sier Baanrud.

Les også: Den hemmelige perlen

– Veldig uheldig

Kjetil Lønborg Jensen er spesialkonsulent for vassdrag og vannmiljø i Bymiljøetaten. Han bekrefter at kantvegetasjon er spesielt beskyttet gjennom Vannressursloven §11. Den lyder blant annet: Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

– Dette er et veldig uheldig tiltak. Store, gamle trær utgjør en vesentlig del av kantvegetasjonen. Slike trær har høy biologisk verdi og tar lang tid å erstatte. I tillegg er grøntkorridoren langs denne delen av Hoffselva kartlagt som en biologisk viktig lokalitet. Nå er vi i dialog med grunneier for reetablering av vegetasjonen, sier Jensen.

Må flyttes

Han er ikke fornøyd med hvordan stammene er lagt igjen langs elven.

– Noe av dette må flyttes på slik at de ikke utgjør en sikkerhetsrisiko eller blokkerer elven. Nå ser det ut som treet som er felt over elven har så mye klaring at det ikke er noen fare for det vil feste seg kvister slik at det blir blokkering av vannføringen. Hvis barn eller andre blir fristet til å klatre over på denne stammen har vi anmodet grunneieren om å flytte den. For øvrig vil de største stammedelene bli liggende i naturområdet langs elva, og bli en del av det biologisk kretsløpet, sier Jensen.

Nye sterke trær

Han har fått opplyst av grunneier at huggingen er gjort i god tro. Selv mener han at både etaten og andre har informert godt om viktigheten av å ivareta kantvegetasjonen.

– Bymiljøetaten har blant annet sendt ut informasjon om dette til alle grunneiere langs Hoffselva. Dette har vi gjort på grunn av mye uønsket fjerning av kantvegetasjon, sier Jensen, som setter sin lit til ungtrærne nedenfor Hoffsdammen.

– Vi er som sagt i dialog med grunneier for å sikre fremtidig skjøtsel. Vi vil bistå med råd for å få opp nye, sterke trær i området, sier Jensen.

Hvorfor viktig?

Derfor er kantvegetasjon så viktig:
• Kantvegetasjonen langs vassdrag har et stort mangfold av dyre- og plantearter.
• Kantvegetasjon motvirker erosjon og demper flom på en naturlig måte.
• Kantvegetasjon hindrer forurensning i elver og bekker. Næringssalter, jord og løsmasser holdes igjen i vegetasjonsbeltet før det når elva. Dette gjelder forurensning både fra hager, veier og jordbruksområder.
• Tilførsel av døde trær, kvister og løv til elvebunnen gir næring og skjulesteder for mange dyr som lever i vann.
• Kantvegetasjonen skygger for elva og skaper dermed mer stabil vanntemperatur. Dette er viktig for fiskenes levevilkår.
• I tettbygde strøk er kantvegetasjon viktige grønne lunger og verdifulle vandringskorridorer for vilt.
• I tettbygde strøk skjermer kantvegetasjon oss mot trafikkstøy.
(Kilde: Bymiljøetaten)

I tillegg er vi gjennom vannforskriften pålagt å sikre en best mulig beskyttelse og bærekraftig bruk av elvene og de andre vannforekomstene. For å oppnå vannforskriftens mål om «god økologisk og kjemisk tilstand» innen 2021, er det essensielt å opprettholde kantvegetasjonen.

Grådige utbyggere

For to år siden ble en rekke trær felt lenger ned på Hoff. Da var det også Baanrud og Hoffselvens venner som fikk stoppet hugsten før alle trærne forsvant. Langs denne delen av elven var det registrert stor tetthet av fisk som fikk forringet livsgrunnlaget betydelig. Grunneier i dette området sa også den gangen at han ikke var kjent med Vannressursloven. I den forbindelse sa Baanrud at uvitenhet ikke er en god unnskyldning.

Langs flere av Oslo ulike bekker og vassdrag har alt fra grunneiere, naboer som har tatt seg inn på andres eiendom eller «grådige» utbyggere fjernet store deler av vegetasjonen uten tanke på det biologiske mangfoldet. DittOslo har i en rekke artikler også pekt på utbyggere som konsekvent snauhugger tomter før de sender inn byggesøknad. Dermed unngår de regelverket i reguleringsplanen som omhandler bevaring av trær.

Les også:

Fortsetter å feie ned trær

– Trær har liten verdi

Rasering av gammel skog

Utbygger skylder på stygge, gamle trær

Utbyggere fjerner trær

Naturvernforbundet har foreslått et generelt vern av trær i Oslo, hvor det søkes om felling av trær av en viss størrelse.

Les også:

Naturvernforbundet: - Miljøkriminalitet

Grovt skadeverk ved Lysakerelva

Må være miljøkriminalitet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.