*Nettavisen* Nyheter.

– Blir nektet innsyn i driften av Samfunnshus Vest

– Styreleder Randulf Riderbo inngår kontrakter med leietakere som er til hinder for planene for et nytt og ønsket kulturhus på Røa, sier andelshaver Jarle Aabø (innfelt). Arkivfoto

Jarle Aabø er andelseier i Samfunnshus Vest. Han mener styreleder i samvirket undergraver planene om kulturhus på Røa. Styreleder Randulf Riderbo avviser påstandene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Samfunnshus Vest på Røa sitter med en verdifull tomt på baksiden av bygget, men den er vanskelig å realisere, mener styreleder Randulf Riderbo. Foto: Vidar Bakken

RØA: – Styreleder Randulf Riderbo inngår kontrakter med leietakere som er til hinder for planene for et nytt og ønsket kulturhus på Røa. Leieavtaler blir i tillegg inngått, etter det jeg har forstått, uten fullmakt fra det sittende styret og uten at styre og årsmøte ble informert. Han gjør dessuten ingenting for å legge til rette for å fremme planene for et kulturhus som faktisk er vedtatt av årsmøtet for Samfunnshus Vest, hevder Jarle Aabø, som er en av mange som har andel i samvirket.

Jarle Aabø bor på Røa og er en profilert PR-rådgiver. Han er tidligere kjent som pressemann gjennom NRK Dagsnytt og Dagens Næringsliv, hvor han blant annet vant SKUP-prisen i 1997.

Komité får ikke innsyn

– Jeg har lenge vært opptatt av å få innsyn i driften og får ikke engang innsyn i hvem som er andelseiere i huset. Det har jeg faktisk krav på. Det verste er likevel at andelseiernes egen kontrollkomite nektes innsyn i styreleders laden og gjøren. Altså, vår egen kontrollkomite nektes å gjøre kontroll. Hva er årsaken til dette hemmeligholdet? Å holde ting skjult for kontrollkomiteen er meget alvorlig og forteller meg at styreleder har satt fundamentale spilleregler «på gangen», og derfor kan han ikke ha min tillit. Mange lurer også på innholdet i de kontrakter som eksisterer på huset. Deriblant de kontrakter som gjelder for lokaler han selv har leid av samfunnshuset, sier Aabø.

DittOslo har fått tilgang til kontrollkomiteens informasjon til styret i Samfunnshus Vest, hvor ett av flere ankepunkter er at den ikke får dokumentasjon den etterspør, tross flere purringer. Vi spurte kontrollkomiteens leder, Jan T. Herstad om hvorfor den ikke får tilgang til dokumenter hos daglig leder og styreleder.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg rapporterer til årsmøtet i Samfunnshus Vest og har ingen kommentar utover det, sier Herstad.

– Må ta av silketøflene

Jarle Aabø understreker at han har tillit til de nye styremedlemmene som ble valgt inn ved siste årsmøte (to av fem, journ.anm.).

– Problemet er at styreleder Riderbo er vant til å ha et styre hvor han har siste ordet og hvor styremedlemmene har sittet stille og latt han holde på som han vil. Jeg har sett innkallinger til tidligere styremøter. De har Norges tynneste dagsorden. Forslag som skal behandles blir lagt frem direkte på møtet uten at styremedlemmene får forberedt seg på det som skal behandles. Dette skal liksom være en drift som har ansvar for millionverdier. Nå må styret og andelseiere slutte å tasse rundt. Vi må ta av silketøflene og ta et oppgjør med ukulturen i Samfunnshus vest. Uten det blir det aldri noe av planene for et kulturhus på Røa, sier Aabø.

Les også: Slik blir nye Røa sentrum

– Ingen signaturrett

Han viser til at Riderbo og daglig leder har underskrevet kontrakt med et legefellesskap i underetasjen på Samfunnshus Vest.

– Jeg setter spørsmålstegn ved hvordan denne kontrakten er styrebehandlet. Ble den i det hele tatt behandlet og godkjent av styret? Så vidt jeg vet ga styret tillatelse til å fremforhandle en intensjonsavtale med legene. I stedet ble det fremforhandlet en fullt ferdig avtale, signert av styreleder og daglig leder. Det foreligger ingen fullmakt fra styret om at daglig leder kan tre inn i en slik kontrakt. Signaturrett kan heller ikke delegeres uten videre og etter at Samfunnshus Vest ble opprettet som et samvirke har heller ikke delegering av en slik fullmakt vært tema.

– Dette er ikke det samme som å ha fullmakt til å bestille en stiftemaskin. Det er snakk om en kontrakt med avgjørende betydning for Samfunnshus Vests fremtid. I Brønnøysundregistret står det at det er styreleder og ett styremedlem i fellesskap som har signaturrett, sier han.

– Ren obstruksjon

– Etter at kontrakten ble undertegnet ble den heller ikke presentert for årsmøtet som fulgte noen dager senere. Det skulle vært en selvfølge, da dette hadde store konsekvenser og medførte en driftsendring av Samfunnshus Vest. Kontrakten med legene gjelder for 10+5 år med følgende betingelse: At leier har opsjon til å leie tilsvarende lokaler på tilsvarende vilkår i nytt kulturbygg og/eller Samfunnshus. Det er en ren obstruksjon i tillegg til å være en juridisk nøtt. Skal legekontorene bli værende til vi får frigitt lokaler på flere hundre kvadrat i Samfunnshus Vest, eller må vi bygge et kulturhus som skal romme et legesenter? Legene har inngått en langtidsavtale i god tro. Hvis opsjonen for deres del har liten juridisk kraft, risikerer de å stå uten lokaler den dagen det blir bestemt at det skal bygges kulturhus. Jeg spør igjen: Hvordan styres Samfunnshus Vest, hvor styret blir overkjørt og deres egen kontrollkomité blir nektet innsynsrett? sier Aabø.

Han understreker at han ikke er noe annet en vanlig andelseier, men han mener han har mange med seg i sitt syn.

– Vi er mange som ønsker et kulturhus i denne regionen, som vil bli et tilbud med aktiviteter for hele Oslo. Årsmøtet i Samfunnshus Vest er av samme oppfatning. Riderbo mener det ikke er økonomisk grunnlag med den beskjedne driften og inntektene som Samfunnshuset har. Det som burde være hans og daglig leders oppgave, er blant annet å undersøke verdien og potensialet som ligger i tomten mot Røa bad. I denne ligger store urealiserte verdier i sentrum av Røa. Det kan danne grunnlaget for et nytt kulturhus. Nå trenger vi en ny fremtidsrettet styreleder som er villig til å følge årsmøtets og andelseiernes ønsker, sier Aabø.

Les også: Her kan du se nye Røa torg!

Vil ikke kommentere

Stig Ø. Kvarsnes er en av to nye medlemmer i styret i Samfunnshus Vest, som ble valgt under siste årsmøte. Han ønsker ikke å kommentere Aabos synspunkter.

– Jeg kan bare si at samvirkeloven er helt klar på at kontrollkomiteen skal ha adgang til all informasjon den ber om som angår virksomheten, sier Kvarsnes.

– Som styremedlem kan du vel si noe om leieavtalen som er inngått med legene, om den er gyldig og om den er til hinder for planene om utvikling av et kulturhus?

– Jeg kan bare si at avtalen er et tema som er under debatt på hvert styremøte, også under det neste møtet.

– Ble leieavtalen presentert under Samfunnshus Vests årsmøte?

– Nei, det ble den ikke, sier Kvarsnes.

Må ikke ramme Samfunnshusets økonomi

Styreleder i Samfunnshus Vest, Randulf Riderbo, mener det er viktig å ikke risikere husets økonomi når man planlegger et kulturbygg.

– I utgangspunktet har vi et areal hvor det er tiltenkt å reise et kulturbygg, som vil være en berikelse for lokalsamfunnet. Spørsmålene er knyttet til kostnadene å reise et slikt kulturbygg og så driften av dette. Det må realiseres på en slik måte at vi ikke risikerer at Samfunnshus Vests økonomi blir rammet, sier Riderbo.

– Samfunnshus Vest med noen få millioner i omsetning, kan ikke påta seg store økonomiske forpliktelser slik situasjonen er i dag. Vi får ikke kommunale garantier, som jeg mener er en forutsetning for å reise bygget. Problemet er altså å finne en økonomisk løsning for bygging og drift som ikke innebærer risiko for Samfunnshus Vest. Det må løses gjennom en form for privat finansiering, sier han.

Riderbo viser til tomten på baksiden av bygget mot der Røa bad bygges.

– Selv om dette er en av de mest attraktive tomtene på Røa, så er det vanskelig å finne en løsning som gjør den realiserbar. For det første krever det en omregulering av tomten for å finne en løsning som kombinerer kulturhus og forretningsmessig utvikling av tomten. Så blir det å finne utbyggere som er interessert i å være med å utvikle tomten. Det er eventuelt veien å gå, sier styrelederen.

Les også:

Røas nye storstue

Mobiliserte for kulturhus

Tilgang etter loven

Han er forbauset over den kritikken som blir rettet mot hans verv som styreleder.

– Ingen blir nektet å få innsyn i hvem som er andelseiere. Det fremgår av samvirkeloven. Jeg forstår ikke hva Aabø mener. Listen over alle andelseiere lå også fremme på siste årsmøte for å vise hvem som hadde stemmerett.

Riderbo avviser påstanden om at kontrollkomiteen ikke får tilgang til de dokumenter de har bedt om, selv om komiteen har informert styret om at så er tilfelle.

– De får tilgang til alle dokumenter de har krav på etter loven. De må være konkrete på hvilke dokumenter de vil ha innsyn i. Det er vedtekter i Samfunnshus Vest som setter begrensninger for hva komiteen har rett til å få innsyn i, sier Riderbo.

I samvirkeloven står det blant annet: «Kontrollkomiteen kan alltid krevje å få lagt fram protokollane og dokumenta til foretaket og kan krevje at tillitsvalde og tilsette gir dei opplysingane som komiteen meiner er nødvendige for at den skal kunne utføre vervet». Det står også at «Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling.»

– Betyr det du sier at samvirkets vedtekter står over samvirkeloven?

– Jeg vil ikke bruke mye energi på dette. Det er klart at vedtekter ikke står over samvirkeloven. Vi skal diskutere i styret ytterligere henvendelsen fra kontrollkomiteen, sier han.

Fullmakt gitt av styre

Styrelederen avviser også at leiekontrakten med legegruppen er signert uten fullmakt fra styret og at skifte av selskapsform ikke påvirker fullmakter som tidligere er gitt, at daglig leder i alle leiekontrakter kan signere i stedet for et styremedlem.

– Fullmakt er gitt av det tidligere styret. Vi har fulgt vedtektene og loven. Aabø får gå til sak hvis han ønsker det, sier Riderbo.

Han opplyser at det forrige styret godkjente avtalen før signering av avtalen og at dette er protokollført.

– At det ikke ble orientert på årsmøtet om den nye avtalen er helt naturlig. Vi orienterer ikke årsmøtet om alle de leieavtalene vi inngår.

– Men det har vært innsigelser mot avtalen på grunn av opsjonen som leietaker har i avtalen. Den utløses om de må flytte ut av lokalene i forbindelse med bygging av et kulturhus.

– Alle leietakerne blir rammet om det blir bygget kulturhus og flere har krav på erstatningslokaler. Her er det inngått en avtale med legene som har investert og pusset opp lokalene. Avtalen er langsiktig og bra for Samfunnshus Vest og det er klart at leietaker må ha noe igjen for sine investeringer om leieforholdet blir sagt opp i leieperioden.

– Da lokalene ble ledige, ble de annonsert eller bekjentgjort på annen måte om at de var til leie?

– Det var ikke nødvendig. Det var kjent i lokalmiljøet og vi hadde flere interessenter, hvor legene til slutt fikk kontrakten. Vi har aldri annonsert tidligere heller, sier Riderbo.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.