*Nettavisen* Nyheter.

Ad kommunedelplanen for indre by

Foreningen Akerselvas Venner ser klart behov for et overordnet plangrep for å sikre en god og helhetlig byplanlegging, til forskjell fra den bit-for-bit-utbygging som lenge har pågått. Vi har likevel klare innvendinger til forslaget. Dette gjelder dels noen av forslagene i selve planen, dels den uklarhet og mangel på mulighet til med-virkning som ligger i at en grovmasket arealdisponeringer i denne oversiktsplanen skal kunne erstatte senere detaljplaner.
Når "Akerselva miljøpark" fra 1990 nå foreslås opphevet (med unntak for siktlinjer i øvre del av området) og høringsutkastet overhodet ikke tar opp tema som grønnstruktur, ser vi med stor uro og engstelse på hvordan dette området skal ivaretas som en grønn lunge i tiden fremover.
Våre prinsipielle innvendinger går på følgende forhold:
- Grønnstruktur og miljøkvalitet langs Akerselva er ikke vurdert
- En så vidt grovmasket plan egner seg dårlig som hjemmel for byggetillatelse (uten å gå veien om detaljplan)
- Det tillates for høy bebyggelse for nær elva
- Det tillates for stor utnyttelse av tomtene
- Det er lagt for liten vekt på vern av historiske miljø langs elva
Diverse oppfølgingsoppgaver på mer detaljnivå er foreslått i planens kap. 4.4. Av de 8 ulike oppgaver som angis er ingen om sikring av grønnarealer, barn og unges oppvekstmiljø og rekreasjonsområder for hele byen. Vi finner det svært uheldig at slike tema ikke har fått plass i selve planutkastet. Når de heller ikke er tatt med blant oppfølgingsoppgaver må dette oppfattes som helt perifere tema i byens planforståelse.
Om utviklingen fortsetter som i dag, med en utbygging/endring stykkevis og delt, vil Akerselva med omliggende friarealer og kulturhistoriske verdier gradvis bli redusert. Slik forslaget til plan foreligger blir ikke denne uheldige utvikling bremset, men tvert om åpnet for enda større utbygging.

Øyvind Traagstad
Miljøforeningen Akerselvas venner

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag