Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for nærmiljøet

Med hensyn på den rollen bydelen faktisk har som helsemyndighet, ser jeg det som viktig å uttrykke bekymring for nærmiljøet på Lofsrud/Klemetsrud.

Klemetsrud: Dette sier bydelsdirektør Turid Glærum i sin saksutredning til bydelsutvalget i forbindelse med "Utvidelse av Klemetsrudanlegget" - en sak som BU skal behandle på sitt møte 29. november. I forkant skal Miljø- og teknisk komité se på saken og komme med sin innstilling.

Ansvar

Gjennom Nordstrands Blad har en rekke lokalpolitikere uttrykt bekymring med tanke på hva utbygging rundt dagens anlegg vil medføre, og alle har bedt om mer informasjon.

Bydelen er gjennom Kommunehelsetjensten delegert myndighetsoppgaver, og bør ha en viktig rolle i forhold til å gi råd og uttalelse i en så viktig sak som angår bydelens befolkning, sier bydelsdirektøren.

Riktignok peker hun på en eventuell miljøgevinst.

Men hun er bekymret for at anlegget vil bli vesentlig større enn det er i dag.

Prosessen har pågått en stund, men saken er så stor at bydelsdirektøren er redd for at planarbeidet går for fort frem uten at det blir foretatt tilstrekkelig vurdering av helse- og miljøkonsekvenser for næromgivelsene

Hun peker også på de reguleringsmessige forhold.

Bydelen kan ikke se at de aktuelle tiltakene er innenfor gjeldende reguleringsplan i forhold til at anlegget ikke lenger bare blir et forbrenningsanlegg, sier Glærum.

I samme innstilling peker hun også på at bydelsutvalget har vært veldig bestemt på at et nytt biobrenselanlegg på ridehustomten. Etr slikt biobrenselanlegg vil etter bydelsutvalgets oppfatning uansett utløse nytt reguleringsarbeid.

Det er flere forhold det mangslungne kan påvirke nærområdet. Bydelsdirektøren peker på lukt, trafikk, støy, lokal forurensning og ikke minst estetikken i området.

Konklusjon

I oppsummeringen i saken anbefaler hun bydelsutvalget be om "at man nå får på plass en ordentlig og ryddig planprosess som også belyser de aspektene som vil eller kan få betydning for boligområdene på Klemetsrud, før man bestemmer seg for hvilke alternativer man velger å gjennomføre.

På den måten kan man unngå å gjøre feilgrep i et stort prosjekt som kan få store konsekvenser". Og helt til slutt - det må lages en konsekvensutredning og bydelsutvalget må stille krav om å få planer til uttalelse som ansvarlig helsemyndighet.

Som sagt - saken kommer til behandling i BU torsdag 29. november.

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter