Gå til sidens hovedinnhold

Bevar kulturlandskapet fritt for et kunstisanlegg

Et helhetlig kulturlandskap
Området fra Ankerveien til Bogstadvannet og Bogstad gård er et av de fineste, helhetlige kulturlandskapene i Norge. Kunstisanlegget som er foreslått vil bryte inn i denne helheten på en ødeleggende måte. I en tid der det nærmeste parkanlegget omkring Bogstad gård, et av Norges fineste gårdsanlegg, må vi ikke samtidig la det ytre parkanlegget bli ødelagt av et kunstisanlegg. Et anlegg som vi må langt nedover kontinentet for å finne maken til. Her er det viktig at politikere og reguleringsmyndigheter ikke lar seg presse til å ta uoverveide og ukloke beslutninger bare fordi golfklubben har andre pågående arbeider.
Historisk og fredet område

Isanlegget vil ligge opp mot Ankerveien som med sine steingjerder er fredet. Med det nye skoleanlegget på Bogstad og aktivitetene på golfbanen er allerede veien belastet langt utover det tilrådelige. I dag fremstår den med stadig flere og større hull i veidekket. Transporten til et kunstisanlegg vil ødelegge den ytterligere. Isanlegget vil også berøre området der tyskerne hadde sitt rettersted for desertører og andre tyske som av ulike årsaker ble dømt til døden under krigen.
Buffersonen er viktig

Det argumenteres med at "driving rangen på golfbanen ligger der flatt, innbydende og ubrukt i vinterhalvåret." Dette er en besnærende argumentasjon som stadig blir benyttet når noen vil angripe grønne arealer eller markagrensen. Alle tur- og parkområder trenger en buffersone omkring seg for å kunne gi en opplevelse av natur og rimelig distanse til hverdagens mas og stress, bebyggelse og andre installasjoner. Erfaringen viser at når randsonene spises opp med begrunnelsen om at de ikke brukes, flyttes bare buffersonen lenger inn.
Belastning for et lite lokalmiljø

Ambisjonene til initiativtagerne er store. Det snakkes om "et anlegg som landet ikke har sett maken til." Samtidig prøver de å selge inn kunstisanlegget med påstander om at det ikke vil være til belastning eller sjenanse. Bekymringer om lydanlegget blir for eksempel møtt med bagatelliserende utsagn om at det ikke er prosjektert. Det er sikkert sant i øyeblikket. Men jeg har til dags dato ikke hørt om et skøyteanlegg av disse dimensjoner som ikke har eller regelmessig benytter lydanlegg! Virkeligheten, dersom et slikt anlegg skulle bli realisert, er nok heller at hele lokalmiljøet og åsen oppover mot Voksen Skog vil bli en ufrivillig amfi til mangt et idrettsarrangement med støyende høyttalerbruk.
Tilsvarende vil lysmastene, som etter sigende skal rettes innover mot golfparken, berøre nærmiljøet og skjemme arealene helt inn mot Bogstad gård.
Adkomst og parkering

På gode tursøndager er det bilkø fra Bogstad til Røa. Mange benytter også parkeringsplassen til golfbanen og har golfparken som en inngangsport til marka. Det parkeres også nedover Ankerveien og på ledige gjesteplasser i boligområdet omkring. Initiativtakerne til skøyteanlegget hevder at golfklubbens parkeringsanlegg vil kunne dekke det daglige parkeringsbehovet og at parkeringsvakter skal sikre små lokalveier og naboer mot uønsket trafikk og parkering ved større arrangementer. Virkeligheten, dersom anlegget skulle bli realisert, vil nok være en helt annen. For hvor skal da alle de som i dag benytter golfparken som port mot marka gjøre av seg? Det vil det ikke gå lenge før kravet til større både parkeringsarealer og bedre tilførselsveier dukker opp slik det alltid gjør rundt slike idrettsanlegg med ustoppelige ambisjoner.
Golfklubben har et historisk ansvar for å bevare parkanlegget

Oslo golfklubb har disponert området i lange tider og har ivaretatt det til glede for seg selv, lokalmiljøet og alle fra nært og fjernt som benytter det utenom spilletidene. I en tid der golfklubben åpenbart har pådratt seg kortsiktige økonomiske utfordringer i forbindelse med investeringene i oppgraderingene av golfanlegget er det viktig at klubben og dens medlemmer ikke lar seg friste til å åpne for et skøyteanlegg som vil være ødeleggende for parken og kulturlandskapet i all overskuelig fremtid.
Ullern avis Akersposten et ukritisk talerør for særinteresser?

Det er underlig å registrere at Ullern avis Akersposten så ukritisk gjør seg til talerør for en relativt sett liten interessegruppe i en slik lokaliseringssak. Avisen må ikke glemme at det er mange som vil bli negativt berørt av et slikt anlegg, både i det nærmeste lokalmiljøet og lenger unna. Hvor er det blitt av den kritiske journalistikken som stiller nødvendige spørsmål for å avklare og bringe frem alle sider ved en sak?
Pål E. Torkildsen

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene