RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Bjørnar Moxnes (R)


 
 

Hva vil du gjøre for å redusere forskjellene mellom øst og vest?

– Det første vi må gjøre er å innføre en sosial boligpolitikk, med storstilt utbygging av rimelige utleieboliger i kommunal regi, og bygging av nye kommunale boliger – også i vest.

– Det andre er å ta tilbake velferdstjenestene som Frp og Høyre har privatisert. Skattepengene våre skal gå til velferd, ikke til private aksjonærer.

– Det tredje er å styrke bydelsøkonomien. Det er bydelene som står for barnevern, eldresentre, fritidsklubber, og som kjøper sykehjemsplasser til pleietrengende eldre. De som har minst er mest avhengig av velferdsordningene våre.

– Gir vi bydelene mer penger, gir vi en håndsrekning til dem som trenger hjelpen mest. Foreldrebetaling og egenandeler forsterker skillene mellom barn fra rike og fattige familier.

– Derfor jobber vi for at barnehage og aktivitetsskole skal bli gratis slik at alle kan delta på lik linje.

Del på Facebook

SJEKK HVORDAN DE ANDRE PARTIENE VIL STYRE OSLO HER

De narkomane som blir jaget fra «plata» spør: «Hvor skal vi være?» – Hva mener du er svaret?

– Kommunen må slutte å jage narkomane byen rundt. Vi jobber for en helhetlig rusomsorg som tar utgangspunkt i den enkelte rusavhengiges behov, der tiltakene tilpasses brukerne, ikke omvendt.

– Konkret betyr dette å styrke det tverretatlige samt kommunale rehabiliterings- og habiliteringstilbudet til rusavhengige, og sikre at det er nok behandlingsplasser til at de kan få hjelp når de er motivert for behandling.

– Vi må også styrke det offentlige ettervernet, blant annet gjennom å skaffe bolig og jobb til flere. Bydelene må ha gode tilbud for bo- og arbeidstrening. Så må vi lytte til brukerne ved behandling av den enkelte og ved utvikling av framtidige tilbud. Dette høres selvsagt ut, men er det dessverre ikke.

– Jeg tror det er helt nødvendig for at kommunen skal lykkes bedre med å hjelpe folk ut av rusavhengighet.

Hva er løsningen for Osloskolen – buss eller brakke?

– I utgangspunktet ingen av disse to forslagene. Det er ikke vanskelig å finne ut hvor mange skoleplasser vi trenger i denne byen. Det som har manglet er langsiktig byplanlegging. Det finnes tomter som kan brukes, og da må vi kjøpe dem og regulere dem til skoleformål.

– Byrådet i Oslo har dessverre ikke prioritert dette, de har til og med solgt flere kommunale tomter der vi kunne ha bygget skoler. Vi trenger flere skoler de kommende årene, derfor må vi sette i gang med planlegging, tomtekjøp og bygging.

– I noen nødsituasjoner må man likevel velge mellom to dårlige alternativer. I en slik situasjon mener jeg brakke er det minste av to onder, siden det sikrer at elevene får gå på skole i nærmiljøet.

Hvordan vil du løse trafikkaoset i Oslo?

– Ved å gjøre det motsatte av de andre Oslo-partiene, som bruker mer penger på å bygge ut motorveier enn på kollektivtrafikk gjennom samferdselssatsinga Oslopakke 3.

– Vi vil i stedet innføre bilfritt sentrum og gratis kollektivtrafikk. De ansatte skal drive kollektivtrafikken, ikke pengeinnkreving. Vi går inn for en storstilt satsing på trikk og bane, som betyr trikk til Tonsenhagen og Hauketo, t-bane til Ahus, utbygging av Lørensvingen og tverrforbindelse i Groruddalen, og 10-minutters avganger på t-banerutene.

– Vi vil også satse på syklistene ved å forsere utbygginga av hovedsykkelveinettet, etablere egne gjennomfartsårer for sykkel i indre by og utvide bysykkelordninga til Groruddalen og Oslo sør.

Hva er den største utfordringen i Groruddalen?

– Bydelene i Groruddalen er i likhet med de andre bydelene grovt underbudsjettert av det borgerlige bystyreflertallet. Resultatet er nedlagte fritidsklubber og pleietrengende eldre som ikke får sykehjemsplass. Vi vil gi bydelene økonomiske rammer som sikrer befolkninga tjenestene de har rett på.

– I Groruddalen er en hovedutfordring å møte den ventede befolkningsveksten i Oslo-regionen med en kraftig utbygging av infrastrukturen - både kollektivtrafikk, veiskjerming, skoler, velferdstilbud og øvrige institusjoner.

– Hvis ikke vil dalen bli kvelt av miljømessige og sosiale problemer. I tillegg trenger vi Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen. Det blir stadig tydeligere hvor vanvittig det er å legge ned Aker.

– Der står det flunkende nye avdelinger og utstyr ubrukt, mens pasienter flyttes over til andre sykehus med akutt vedlikeholdsbehov og manglende kapasitet. Dette handler om framtidas sykehustilbud for groruddølene. Rødt jobber for at nedleggelsen skal stanses.

Hva er den største utfordringen i Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø?

– Bydelene har fått alt for trange økonomiske rammer fra det borgerlige bystyreflertallet. Resultatet i Østensjø bydel så vi før jul: Eldre og syke får bare et kvarter til å dusje en gang i uka fra hjemmetjenesten, og 10 minutter til middagshjelp.

– Søndre Nordstrand har fått ordre fra byrådet om å kutte 40 millioner i år. Underskuddet i bydelen skyldes helt nødvendige utgifter til barn og familier som trenger hjelp fra barnevernet, men Frp og Høyre kompenserer ikke disse utgiftene.

– Pleietrengende eldre i Nordstrand bydel opplever at de ikke får innvilget sykehjemsplass, selv om de åpenbart har behov for det. Den største utfordringen i bydelene er at de blir underbudsjettert av bystyreflertallet. Bydelsøkonomien må styrkes, men da trenger vi et politisk flertall som faktisk prioriterer dette. Det vil Rødt bidra til.

Hva er den største utfordringen i indre øst?

– Den største utfordringa er fattigdom – hvert tredje barn i Gamle Oslo vokser opp i fattigdom. Her trengs det et krafttak! I tillegg til å styrke indre øst-bydelene over kommunens budsjetter må vi gjenopprette og forsterke en varig statlig økonomisk satsing, slik vi hadde med Handlingsprogrammet for Oslo indre øst.

– Målet vårt er at aktivitetsskolen og barnehagene skal være uten foreldrebetaling, både i indre øst og byen for øvrig. Det vil være et effektivt tiltak mot fattigdom, og vil sikre at barn fra fattige familier får delta på lik linje med andre.

– Vi vil foreslå en forpliktende nedtrappingsplan for foreldrebetalinga. I tillegg er trangboddhet et problem i indre øst. Særlig i Gamle Oslo bygges det for høyt, tett, smått og med få grønne lunger.

– Vi vil blant annet utvide Teaterplassen ved at kommunen kjøper opp tomta der bensinstasjonen ligger i dag, og stille strengere krav til utearealer i nye boligprosjekter.

Hva er den største utfordringen i indre vest?

– Bydelene i indre vest har fått alt for trange økonomiske rammer fra det borgerlige bystyreflertallet. Oslo kommunes økonomiske situasjon tilsier at pleietrengende eldre skal få innvilget sykehjemsplass, og at bydelene bygger ut eldresentre og fritidsklubber.

– Virkeligheten er stikk motsatt, fordi de som styrer Oslo kutter i bydelsbudsjettene. I indre vest er det mange fødsler per år, noe som gjør det spesielt viktig å bygge ut tilbudet til nyfødte gjennom helsestasjonene.

– Rødt tar konsekvensen av at det er bydelene som står for de viktige velferdstilbudene. Vi vil ikke se flere nedlagte fritidsklubber, eller oppleve at pleietrengende eldre ikke får den hjelpen de har krav på.

– Den største utfordringen i bydelene er at de blir underbudsjettert av bystyreflertallet. Bydelsøkonomien må styrkes, men da trenger vi et politisk flertall som faktisk prioriterer dette. Det vil Rødt bidra til.

Hva er den største utfordringen i ytre vest?

– Bydelene i ytre vest har fått altfor trange økonomiske rammer fra det borgerlige bystyreflertallet. Resultatet så vi før jul, da bydelsutvalgslederen på Ullern sendte tiggerbrev til næringslivet for å redde et ungdomshus og et seniorsenter.

– Oslo kommunes økonomiske situasjon tilsier at pleietrengende eldre skal få innvilget sykehjemsplass, og at bydelene bygger ut eldresentre og fritidsklubber.

– Virkeligheten er stikk motsatt, fordi de som styrer Oslo kutter i bydelsbudsjettene. Ungdom i ytre vest trenger flere fritidsklubber, og vi ønsker realisering av et offentlig bad på Røa.

– Vi trenger et politisk flertall som prioriterer velferden i bydelene, og Rødt vil bidra til dette.

Hvordan vil du løse barnehagekøene i Oslo?

– Trondheim var den første store kommunen med full barnehagedekning. Der regulerte kommunepolitikerne langt flere tomter til barnehagebygging. Alle utbyggere ble pålagt å beregne inn en tomt for barnehagebygging.

– Dette er et enkelt og effektivt tiltak, og etter mitt syn burde det være en selvfølge at utbyggere og eiendomsinvestorer pålegges et slikt samfunnsansvar.

– De tjener seg søkkrike på eiendomsprosjektene, og det er bare rett og rimelig at fellesskapet stiller noen krav til dem.

Og hvor vil du hente pedagogene fra?

– Vi må gjøre barnehagene til attraktive arbeidsplasser for pedagogene. Da er det tre ting som trengs: De må få en anstendig lønn og gode arbeidsforhold.

– Vi ønsker å heve lønningene til de som jobber i barnehagene, og gjøre det lett for faglærte å etterutdanne seg til pedagoger. Når det gjelder gode arbeidsforhold må det være god nok bemanning, og det må settes inn vikarer ved sykdom.

– I tillegg må kommunen vise tillit til at de ansatte kan jobben sin. Pedagogene skal bruke tida si sammen med barna, ikke på detaljrapportering til utdanningsbyråden.

– Med anstendig lønn, tid og tillit til å gjøre jobben sin vil langt flere av de som er utdannet pedagoger velge å jobbe i barnehagene.

Hvordan vil du løse boligmangelen i Oslo?

– Oslo trenger en kraftig utbygging av rimelige utleieboliger i kommunal regi. Dette vil gi folk tilgang til rimelige boliger, og dempe prispresset i markedet. Kommunen må også kjøpe opp eksisterende boliger, og legge inn krav om en andel rimelige utleieboliger ved alle planer for nye boligfelt – både øst og vest i byen.

– Kommunen må gjenreises som en boligforvalter og boligplanlegger som har boligtilbud til vanlige mennesker, samtidig som de som trenger det mest må sikres boliger.

– Vi må ruste opp eksisterende kommunale boliger, og bygge nye kommunale boliger, som spres over hele byen. I dag ligger halvparten av byens kommunale boliger i tre bydeler i Oslo indre øst, mens bystyreflertallet selger kommunale boliger i stor stil. Salget av kommunale gårder må stanses.

Hvordan vil du stoppe segregeringen i Oslo?

–  De viktigste grepene er en sosial boligpolitikk og gratis barnehage og aktivitetsskole. En sosial boligpolitikk er et viktig virkemiddel mot fattigdom, mot segregering og for utjevning og inkludering.

– Rødt er tilhenger av et mangfoldig og sammensatt nærmiljø og bomiljø i hele byen. Det må derfor bygges flere kommunale boliger, sosialboliger og studentboliger på vestkanten.

– Mange av de som har dårlig råd i Oslo, er personer med minoritetsbakgrunn. Foreldrebetaling og egenandeler forsterker skillene mellom barn fra rike og fattige familier, og dermed også mellom majoritets- og minoritetsbefolkning.

– To viktige tiltak er å utvide gratis kjernetid (20 timer per uke) til å gjelde også de minste barna. I første omgang skal alle 4- og 5-åringer tilbys gratis kjernetid i barnehage. I tillegg går vi inn for gratis skolefritidsordning for barn i 1.- 4. klasse innen 2015.

Hvordan vil du ha det når du blir gammel og må på sykehjem?

– Da vil jeg for det første være sikker på at jeg får plass på et sykehjem! Det er dessverre ingen selvfølge. Vi har fått mer enn 400 færre sykehjemsplasser mens Frp og Høyre har styrt Oslo. Så ønsker jeg å pleies av omsorgsarbeidere som trives på jobben.

– Jeg tror at fornøyde ansatte gir fornøyde brukere. Derfor er jeg mot privatisering av eldreomsorgen, for det gir Adecco-tilstander. Jeg blir tatt best vare på når det er nok folk på jobb.

– Pleierne må ha god tid til hver enkelt av oss. Derfor håper jeg vi har fått på plass et politisk flertall som prioriterer eldreomsorgen, som øker bemanninga på sykehjemmene, og som tilbyr heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Munchmuseet – Tøyen eller Bjørvika?

– På Tøyen ligger alt til rette for et nytt Munch-museum. Her eier kommunen en flott tomt som er regulert til museumsformål, og som har fine omgivelser og gode utbyggingsmuligheter. Dette handler også om identiteten til Tøyen og om respekt for østkanten.

– Rødt godtar ikke at Oslo øst blir frarøvet sin store kulturstolthet, og derfor har vi hele tida vært mot flytting til ”nye Aker Brygge” i Bjørvika. Et nytt Munch-museum på Tøyen vil være en generator for byutvikling på østkanten av Oslo.

– Det er lite som skal til for at Tøyen blir et sted folk valfarter til, som Louisiana i København: Botanisk hage med de nye veksthusene, Naturhistorisk museum, Tøyenbadet, en fantastisk park, og kafeer og butikker i umiddelbar nærhet. Og i sentrum av det hele: Det nye Munch-museet.

Vikingskipene – Bjørvika eller Bygdøy?
– Dette har Rødt foreløpig ikke tatt stilling til, i påvente av rapportene som gjennomgår konsekvensene av ulike lokaliseringsalternativer.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere