RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

De har alle opp­levd ulike former for press


STILTE MANNSTERKE OPP: Un­der­vis­nings­in­spek­tør Gro Lun­de for­tel­ler at elevrådskonferansen er svært po­pu­lær og at det er rift om å få lov til å del­ta på veg­ne av sko­len.
STILTE MANNSTERKE OPP: Un­der­vis­nings­in­spek­tør Gro Lun­de for­tel­ler at elevrådskonferansen er svært po­pu­lær og at det er rift om å få lov til å del­ta på veg­ne av sko­len. Foto: Foto: Elisabeth Wang
– Jeg hus­ker da alle måt­te ha lik One­piece. Jeg sto imot og det er jeg stolt av fortsatt, sier Mar­cus (14) som er elev­råds­le­der ved Nord­berg sko­le.

TÅ­SEN: Ons­dag møt­tes elev­råds­re­pre­sen­tan­ter fra sko­le­ne Tå­sen, Kring­sjå, Kors­voll og ung­doms­sko­len Nord­berg til en dag med på­fyll. Ste­det var Tå­sen sko­le og te­ma­et: press.

– Elevrådskonferansen er et år­lig sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom nær­sko­le­ne. Da­gen har vært vel­dig spen­nen­de og in­ne­holdt både fore­drag og ar­beid i grup­per, for­tel­ler un­der­vis­nings­in­spek­tør Gro Lun­de ved Tå­sen sko­le.

I et­ter­kant av kon­fe­ran­sen går elev­råds­re­pre­sen­tan­te­ne til­ba­ke til sine klas­ser for å for­tel­le om hva de har lært. Lun­de har tro på den mo­del­len.

– Ele­ve­ne har vært vel­dig en­ga­sjer­te hele vei­en, så det er ty­de­lig at det valg­te te­ma­et er in­ter­es­sant. Til­ba­ke i sine klas­ser vil de nå kun­ne gi ny inn­sikt og kunn­skap vi­de­re, sier hun.

LES OGSÅ: Barn i livsfarlig lek på taket av Kjelsås skole

Bed­re me­to­der

Elev­råds­re­pre­sen­tan­te­ne Ing­rid (13), Neil (14), Mar­cus (15), Kris­tof­fer (13), Os­car (12), Olaf (12), Bra­ge (12) og Scott (13) fø­ler alle at de har fått mye ut av te­ma­da­gen.

– Mye hand­ler om hvor­dan man hånd­te­rer press; hvor­dan man for­hol­der seg til det. Det gjel­der å lære seg noen me­to­der for å kun­ne hånd­te­re det bed­re, sier Neil, som går på Nord­berg sko­le.

– Uli­ke for­mer for press tror jeg man all­tid vil opp­le­ve uan­sett om man går på sko­le el­ler er voks­ne og i jobb, sier Marcus.

Han er le­der for elev­rå­det ved Nord­berg sko­le, Neil er nest­le­der. Beg­ge er godt kjent med te­ma­et.

– Tid­li­ge­re har vi dis­ku­tert kles­press ved Nord­berg sko­le, blant an­net ved å un­der­sø­ke for­hol­det til mer­ke­klær blant ele­ve­ne, sier Mar­cus.

– Det hand­ler og ikke om hva slags klær man har på, men om å tør­re å være seg selv, sier Neil.
Gruppen av re­pre­sen­tan­ter nik­ker sam­tyk­ken­de.

– Alle bør tør­re å være seg selv og å sto­le på at det er vel­dig bra, sky­ter Olaf inn.

LES OGSÅ: "Jeg er mer enn en bleieskiftarbeider"

Unge mø­ter eld­re

De er fort­satt unge, men de har alle opp­levd en el­ler an­nen form for press.

– Ka­rak­te­rer og ka­rak­ter­press i over­gan­gen fra bar­ne­sko­len til ung­doms­sko­len er kan­skje det før­s­te jeg ten­ker på. Men da er det bra med sån­ne te­ma­da­ger som det­te; det er in­ter­es­sant å snak­ke med hver­and­re på tvers av klas­se­trinn og sko­ler, sier Ing­rid.

I til­legg til re­pre­sen­tan­ter fra ung­doms­sko­len, var da­gens fore­drags­hol­der elev ved Oslo ka­te­dral­sko­le. Det ga ele­ve­ne et lite inn­blikk i hva de har i ven­te.

– Man­ge gru­er seg nok litt til å be­gyn­ne på en ny sko­le, men mitt råd er å ta det med ro. Man fin­ner all­tid noen med sam­me in­ter­es­ser som man tri­ves sam­men med, sier Mar­cus.

Ele­ve­ne me­ner alle det er vik­tig at de får lov til å in­for­me­re hver­and­re. At en læ­rer tar opp te­ma­et bli ikke det sam­me.

– Det er noe med at vi er nær­me­re hver­and­re i al­der og at vi nok læ­rer enda mer når vi hø­rer ting fra hver­and­re. Selv­sagt er det bra at en læ­rer sør­ger for at te­ma­et tas opp, men at vi så for lov til å snak­ke med hver­and­re er vik­tig, av­slut­ter Neil.

– Har dere snak­ket noe om ruspress?

– Vi har vært litt inne på det te­ma­et også, men vi er for­sik­ti­ge i for­hold til at det er litt ulik al­der på oss. Når det kom­mer til ruspress på ung­doms­sko­len, me­ner i hvert fall jeg at det pro­ble­met er over­dre­vet, sier Mar­cus.

– Fle­re gan­ger har slike ruskampanjer desverre mot­satt ef­fekt, og man øns­ker jo ikke at noen skal bli in­spi­rert. Nett­opp der­for vi øns­ker å være for­sik­ti­ge, men te­ma­et har blitt tatt opp og dis­ku­tert, av­slut­ter Neil.

LES OGSÅ: Endelig hjemme hos Thodesen
 

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere