*Nettavisen* Nyheter.

De har alle opp­levd ulike former for press

STILTE MANNSTERKE OPP: Un­der­vis­nings­in­spek­tør Gro Lun­de for­tel­ler at elevrådskonferansen er svært po­pu­lær og at det er rift om å få lov til å del­ta på veg­ne av sko­len. Foto: Foto: Elisabeth Wang

– Jeg hus­ker da alle måt­te ha lik One­piece. Jeg sto imot og det er jeg stolt av fortsatt, sier Mar­cus (14) som er elev­råds­le­der ved Nord­berg sko­le.

Klikk på bildet for å forstørre.

SMART GJENG:Elevrådsrepresentantene vet alle hva de snak­ker om. Onsdag var de samlet på Tåsen skole.

TÅ­SEN: Ons­dag møt­tes elev­råds­re­pre­sen­tan­ter fra sko­le­ne Tå­sen, Kring­sjå, Kors­voll og ung­doms­sko­len Nord­berg til en dag med på­fyll. Ste­det var Tå­sen sko­le og te­ma­et: press.

– Elevrådskonferansen er et år­lig sam­ar­beids­pro­sjekt mel­lom nær­sko­le­ne. Da­gen har vært vel­dig spen­nen­de og in­ne­holdt både fore­drag og ar­beid i grup­per, for­tel­ler un­der­vis­nings­in­spek­tør Gro Lun­de ved Tå­sen sko­le.

I et­ter­kant av kon­fe­ran­sen går elev­råds­re­pre­sen­tan­te­ne til­ba­ke til sine klas­ser for å for­tel­le om hva de har lært. Lun­de har tro på den mo­del­len.

– Ele­ve­ne har vært vel­dig en­ga­sjer­te hele vei­en, så det er ty­de­lig at det valg­te te­ma­et er in­ter­es­sant. Til­ba­ke i sine klas­ser vil de nå kun­ne gi ny inn­sikt og kunn­skap vi­de­re, sier hun.

LES OGSÅ: Barn i livsfarlig lek på taket av Kjelsås skole

Bed­re me­to­der

Elev­råds­re­pre­sen­tan­te­ne Ing­rid (13), Neil (14), Mar­cus (15), Kris­tof­fer (13), Os­car (12), Olaf (12), Bra­ge (12) og Scott (13) fø­ler alle at de har fått mye ut av te­ma­da­gen.

– Mye hand­ler om hvor­dan man hånd­te­rer press; hvor­dan man for­hol­der seg til det. Det gjel­der å lære seg noen me­to­der for å kun­ne hånd­te­re det bed­re, sier Neil, som går på Nord­berg sko­le.

– Uli­ke for­mer for press tror jeg man all­tid vil opp­le­ve uan­sett om man går på sko­le el­ler er voks­ne og i jobb, sier Marcus.

Han er le­der for elev­rå­det ved Nord­berg sko­le, Neil er nest­le­der. Beg­ge er godt kjent med te­ma­et.

– Tid­li­ge­re har vi dis­ku­tert kles­press ved Nord­berg sko­le, blant an­net ved å un­der­sø­ke for­hol­det til mer­ke­klær blant ele­ve­ne, sier Mar­cus.

– Det hand­ler og ikke om hva slags klær man har på, men om å tør­re å være seg selv, sier Neil.
Gruppen av re­pre­sen­tan­ter nik­ker sam­tyk­ken­de.

– Alle bør tør­re å være seg selv og å sto­le på at det er vel­dig bra, sky­ter Olaf inn.

LES OGSÅ: "Jeg er mer enn en bleieskiftarbeider"

Unge mø­ter eld­re

De er fort­satt unge, men de har alle opp­levd en el­ler an­nen form for press.

– Ka­rak­te­rer og ka­rak­ter­press i over­gan­gen fra bar­ne­sko­len til ung­doms­sko­len er kan­skje det før­s­te jeg ten­ker på. Men da er det bra med sån­ne te­ma­da­ger som det­te; det er in­ter­es­sant å snak­ke med hver­and­re på tvers av klas­se­trinn og sko­ler, sier Ing­rid.

I til­legg til re­pre­sen­tan­ter fra ung­doms­sko­len, var da­gens fore­drags­hol­der elev ved Oslo ka­te­dral­sko­le. Det ga ele­ve­ne et lite inn­blikk i hva de har i ven­te.

– Man­ge gru­er seg nok litt til å be­gyn­ne på en ny sko­le, men mitt råd er å ta det med ro. Man fin­ner all­tid noen med sam­me in­ter­es­ser som man tri­ves sam­men med, sier Mar­cus.

Ele­ve­ne me­ner alle det er vik­tig at de får lov til å in­for­me­re hver­and­re. At en læ­rer tar opp te­ma­et bli ikke det sam­me.

– Det er noe med at vi er nær­me­re hver­and­re i al­der og at vi nok læ­rer enda mer når vi hø­rer ting fra hver­and­re. Selv­sagt er det bra at en læ­rer sør­ger for at te­ma­et tas opp, men at vi så for lov til å snak­ke med hver­and­re er vik­tig, av­slut­ter Neil.

– Har dere snak­ket noe om ruspress?

– Vi har vært litt inne på det te­ma­et også, men vi er for­sik­ti­ge i for­hold til at det er litt ulik al­der på oss. Når det kom­mer til ruspress på ung­doms­sko­len, me­ner i hvert fall jeg at det pro­ble­met er over­dre­vet, sier Mar­cus.

– Fle­re gan­ger har slike ruskampanjer desverre mot­satt ef­fekt, og man øns­ker jo ikke at noen skal bli in­spi­rert. Nett­opp der­for vi øns­ker å være for­sik­ti­ge, men te­ma­et har blitt tatt opp og dis­ku­tert, av­slut­ter Neil.

LES OGSÅ: Endelig hjemme hos Thodesen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.