*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: «Ikke rør markagrensen»

  Foto: Illustrasjonsfoto

Det kommer stadig innspill fra forskjellig hold om at det må bygges i Marka fordi det er mangel på boliger i osloregionen og ikke minst fordi boligprisene stiger. Samtidig spås det at innbyggertallet i Oslo vil vokse i årene som kommer.Hvor mange flere som vil bo i Oslo i 2030 er ikke godt å si sikkert. Fremskriving av folketall (såkalte prognoser) er en vanskelig oppgave og alltid forbundet med usikkerhet.

LES OGSÅ: «Marka må ikke være hellig»

For eksempel ble det i sin tid lagt frem prognoser om at hestemøkk ville bli et uoverstigelig problem på grunn av den økte trafikken med hester i større byer som London og New York. Dette skjedde som kjent ikke fordi bilen ble oppfunnet. Nå er problemet isteden eksosutslipp.

De som ivrer for bygging i Marka har et korttenkt og feilaktiv perspektiv. Korttenkt fordi en utbygging i Marka ikke løser problemet. Det blir relativt få og dyre boliger med mindre en vil bygge høyhus i naturområdet. Dernest vil en utbygging i Marka skape problemer fordi tilførselsveiene må gå gjennom etablerte boligstrøk.

I Groruddalen og den østre og søndre del av Oslo som grenser til Østmarka og Lillomarka bor det mer enn 265.000 mennesker i dag. Flere enn i Arendal, Haugesund, Drammen, Gjøvik, Tromsø og Harstad til sammen.

LES OGSÅ: «Her kan markagrensa blir flyttet»

Folks nærmiljø i disse delene av Oslo vil bli sterkt berørt og forringet når biltrafikken øker på de trange veiene gjennom boligfeltene, og nye kollektivårer pløyer seg frem som følge av utbyggingen. I tillegg ødelegges denne store befolkningens nære tur- og rekreasjonsområder. Det blir jo ikke snakk om bare «å felle noen trær som vi har nok av» dersom utbyggingen av Marka skal monne.

Feilaktig fordi det finnes nok plass i Oslo til å romme den planlagte befolkningsøkningen.

Cirka 20.000 tomter er ferdig regulert og klare for utbygging innen byggesonen. Utviklingen av Fjordbyen er allerede i gang, likeså Ensjø- og Lørenbyen. Utbyggingen av Gjersrud-Stensrud i Søndre-Norstrand tett ved E6 og markagrensen har ikke begynt ennå, heller ikke Breivollbyen i Alna bydel.

I tillegg ligger det en skjult tomtereserve i områder som i dag benyttes til lager- og næringsvirksomhet som er på vei ut av byen. En fortsatt, men forsiktig fortetting i områder nær kollektivknutepunkt er også mulig. Det er derfor ingen grunn til å bygge i Marka som er et herlighetsgode slik den nå ligger der. Særlig for de tett befolkede områdene i Groruddalen og sydøst i Oslo.

De fleste synes å være enige om at dersom prisveksten for boliger skal stoppe, og boligbehovet dekkes, må det bygges flere boliger. Tomtereservene er der, men det er andre faktorer som hindrer utbyggingen.

OBOS og andre utbyggere har pekt på alle de statlige krav og forskrifter som fører til økte utbyggingskostnader. Her har statlige myndigheter og politikere en jobb og gjøre. Dernest må det satses sterkere og raskere på kollektivutbyggingen. Nydalen er et godt eksempel: Da t-baneringen ble bygget skjøt utbyggingen fart.

Både tuneller som fører til sikrere og raskere trafikkavvikling og miljøtuneller må bygges i Oslo. Staten må i hvert fall følge opp Oslo-pakke 3 der Manglerudtunellen er inne, men dette er langt fra nok. For eksempel må en forlengelse av t-banen til Akershus Sentralsykehus i Lørenskog og ny stasjon på Breivoll komme raskt.

Vekst er bra, men det kan bli for mye. Spørsmålet vi bør stille oss er om vi virkelig ønsker at Oslo skal vokse så raskt og mye som prognosemakere og planleggere legger opp til. Med en sterkt fortettet og høyere by, blir det flere som skal benytte parker og friområder, og gode tomter til skoler, barnehager og sykehjem blir stadig vanskeligere å finne.

Utbygging langs jernbanenettet i Osloregionen synes å være en riktigere løsning. Osloregionen er ett bolig- og arbeidsmarked. Det må tas konsekvensen av dette og inngås et mer forpliktende samarbeid mellom Oslo og de omegnskommuner som satser på økt utbygging. Da kan vi beholde Markagrensen og få en fornuftig utvikling av osloregionen.

Byråd Grete Horntvedt Grete Horntvedt, leder Alna Høyre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.