*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: Prosjekt Ren Oslofjord bidrar til renere fjord

Alle rapporter konkluderer med at Ren Oslofjordprosjektet har vært et vellykket miljøprosjekt.

Fjorden er renere enn på 100 år og en viktig opprydning i hovedstadens havnebasseng er utført.

I Pipervika og Bjørvika er 95-99 % av forurensningen fjernet. (ref. Ny sjøbunn etter tiltak i Oslo havn, sluttrapport fra NGI, 30. mars 2009)

Sluttrapporten fra deponeringen viser at deponeringen ikke har ført til spredning av massene. (Ref sluttrapport del 1 Miljøkvalitet fra NGI, 25. september 2009.)

Varaordfører Aud Kvalbein mener i et debattinnlegg på noblad.no at Ren Oslofjord ikke har vært vellykket.

Vi mener at opprydningen av forurenset sjøbunn i Oslo havn har gitt gode miljøgevinster.

Flere miljøgifter er tatt ut av sirkulasjon og spres ikke lenger i næringskjeden.

Prosjektet er et av de mest veldokumenterte miljø-prosjekter i Norge hvor gjennomføringen, utførelse og resultater er grundig dokumentert i over 100 rapporter fra ulike faginstanser.

Kommunerevisjonens rap-port. Kvalbein viser til kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon av prosjekt Ren Oslofjord. Revisjonen viste at

prosjektet hadde gode styringssystemer, men fant enkelte mangler ved kvalitetssystemet og oppfølgingen av dette.

Ren Oslofjord prosjektet baserer seg på grundige faglige utredninger, men det er vanlig praksis i store prosjekter at anleggstekniske justeringer gjøres underveis. Dette er også tilfelle i dette prosjektet. Vi har tatt revisjonens bemerkninger på alvor, og tar dem med videre til fremtidige prosjekter.

Revisjonens rapport fikk enstemmig tilslutning av bystyret 25.august 2010.

Tildekking av deponiet. Oslo Havn er opptatt av å levere et godt miljøprosjekt. Det skal gi betydelig miljøforbedring, også i deponiområdet.

Vi arbeider med å innfri Klifs (Klima- og forurensningsdirektoratet) krav til tykkelse på tildekkingslaget på 40 cm.

Prøvetakingen av de første tildekkingslagene viste at sanden la seg godt utover deponiområdet.

Alle deler av deponiområdet ble tildekket, men lagets tykkelse varierte.

Nå legges det på mer sand for å gjøre tildekkingslaget 40 cm tykt, i henhold til Klifs krav, over hele deponiområdet

Oslo Havn KF, som har ledet Oslo kommunes opprydningsprosjekt Ren Oslofjord er av en annen oppfatning enn Aud Kvalbein.

Vi mener at Ren Oslofjord er et vellykket prosjekt.


Anne Sigrid Hamran
Havnedirektør
Oslo Havn KF

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.