*Nettavisen* Nyheter.

Denne mannen rir på oslofolks mobilavhengighet

SMØRBLID: Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen jubler over at oslofolk har trykket mobilbilletten til sitt bryst, og kjøper billett på mobil i millionklasse. (Foto: Julie Messel)

– Vi opp­le­ver en fan­tas­tisk suk­sess med mo­bil­bil­let­ten, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ru­ter, Bernt Rei­tan Jens­sen.

Oslo: – Tje­nes­ter som mo­bil­bil­let­ten har bi­dratt til å snu folks inn­trykk av bil­lett­sy­ste­met, tror Jens­sen.

Oslo top­per

Oslo lig­ger på topp i de nor­dis­ke lan­de­ne i bruk av mo­bil­bil­let­ter.

Les også: Fra mandag kan du kjøpe mobilbillett

Mens 18 pro­sent av os­lo­bor­ger­ne rei­ser med mo­bil­bil­lett, gjør bare ni pro­sent av Kø­ben­havns rei­sen­de det sam­me, mens i Stock­holm og Hel­sin­ki rei­ser kun fire pro­sent med mo­bil­bil­lett.

I går la Ru­ter frem tall for kol­lek­tiv­rei­sen­de i Oslo og Akers­hus. Ru­ter var ikke så rent lite stolt over an­tall kol­lek­tiv­rei­sen­de i den­ne de­len av lan­det.

Les også: Nå blir det buss for trikk her

I fjor ble det fore­tatt 309 mil­li­oner rei­ser med kol­lek­tiv­trans­port i Oslo og Akers­hus.

– Veks­ten er gle­de­lig, men sam­ti­dig er det en stor ut­ford­ring å møte frem­ti­dig vekst­be­hov, sier Jens­sen. og vi­ser til at det skal leg­ges til ret­te for 750 000 nye inn­byg­ge­re i Oslo, og med det en tre­dob­ling av kol­lek­tiv­tra­fik­ken in­nen 2060.

For­ne­bu­ba­nen må til

Han er ikke i tvil om at den plan­lag­te For­ne­bu­ba­nen kom­mer til å bli noe av.

Så står den også øverst på lis­ta til oslobyråd for mil­jø og sam­ferd­sel Guri Mel­by og fyl­kes­ord­fø­rer i Akers­hus Anet­te Sol­li, over øns­ke­de kol­lek­tiv­in­ves­te­rin­ger i nær frem­tid.

– Da jeg skvi­set meg inn på trik­ken på Grü­ner­løk­ka i dag mor­ges, tenk­te jeg at noe er skjedd med kol­lek­tiv­tra­fik­ken i Oslo. Den for­mi­dab­le veks­ten Ru­ter vi­ser til, den opp­le­ver vi som rei­ser kol­lek­tiv­tra­fikk dag­lig, sa Mel­by og vis­te til at sta­dig fle­re rei­ser med trikk, buss og bane.

Så had­de også Ru­ter 309 mil­li­oner på­stig­nin­ger på T-bane, trikk, buss og tog i hele 2013.

– Folk vil ha økt fre­kvens og fle­re av­gan­ger. Det tar vi inn­over oss, sier Jens­sen.

Han er stolt av at tal­le­ne Ru­ter kan vise til, med en svak øk­ning på 3,1 pro­sent rei­sen­de fra 2012 til 2013.

– Men al­ler mest stolt er jeg li­ke­vel over den kun­de­til­freds­he­ten våre un­der­sø­kel­ser vi­ser at vi har hatt i 2013.

Til tross for sto­re om­byg­nin­ger på Gro­rud­ba­nen, som har ført til buss for ban i lan­ge ti­der i høst, så sier alt­så os­lo­folk at de er for­nøyd med Os­los kol­lek­tiv­til­bud.

Staten må ta halve regninga!

– Sats­ning gir re­sul­ta­ter, sier by­råd Guri Mel­by.

Oslo kom­mu­ne er eier av Ru­ter, og Mel­by er ikke i tvil:

– Sto­re pro­sjek­ter skal rea­li­se­res, nå må sta­ten på ba­nen og ta hal­ve reg­nin­gen når vi nå skal realisere Fornebubanen, nytt signalanlegg, fellestunnel i sentrum og bane til A-hus, sier hun

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.