Eldre og funksjons- hemmede prioriteres

De eldre og funksjonshemmede får de største tilskuddene i bydel Ullerns budsjettforslag for 2007.

Ullern: Bydelsdirektørens forslag til budsjett for bydel Ullern er lagt frem til behandling. I tråd med bystyrets vedtak om tilførsel av friske penger til bydelene skal blant annet de eldres hjemmetjeneste prioriteres.
- Nye aktiviteter satt i gang i år som videreføre neste år, i tillegg til nye aktiviteter i 2007, gir en betydelig vekst i budsjettet. Blant annet er omsorgstrappen for eldre prioritert med en økning på 5,5 millioner kroner. I dette ligger en styrking av praktisk bistand til hjemmeboende eldre, mer hjemmesykepleie og økt overføring til eldresentrene. Styrkingen av hjemmetjenesten vil bidra til at presset på sykehjemsplasser vil bli mindre, sier bydelsdirektør Thor-Even Strømme.

Omsorg+

- Nytt av året er også at det i tilknytning til eldreboligene i Skøyen Terrasse 1 er avsatt midler til en halv stilling til altmuligmannstjeneste. Dette skal også bidra til å lette tilgangen til eldresenteret for beboerne. Dette ser vi på som kimen til et prosjekt som settes i gang i 2007, som heter Omsorg+. Det dreier seg om å skape et godt tilbud for eldre som for eksempel føler seg utrygge på grunn av helsebehov, men som ikke er så dårlige at de får sykehjemsplass. For disse vil vi skape en boform med fellearealer, hvor det er lett tilgang til hjemmehjelp og sykepleietjenester. Bydelen skal i første omgang kartlegge behovet for et slikt tilbud i bydelen det kommende året, sier Strømme.

Byutvikling

3,3 millioner er avsatt til nye tiltak for funksjonshemmede. Av dette går 1,5 millioner til kjøp av dagsenterplasser og 1 million til avlastningstiltak.
- Det er også avsatt ekstra midler til styrking av barnevernet og hjelp til risikoutsatte barn. I år har det også vært fokus på nærmiljø og byutvikling. Nå er strategiplanen for Ullern endelig vedtatt, med fokus på spesielle målområder som møteplasser i bydelen, turstier langs elvedragene og bydelens tilgang til Bestumkilen. Når det gjelder helhetlig byutvikling ruster vi oss nå med rekruttering av miljø- og plankompetanse og med etablering av en ny avdeling som vil ha skarpere fokus på byutviklingsspørsmål. I fremtiden vil bydelen være oppdatert på utbyggingsplaner for bydelen og være opptatt av at sosial infrastruktur som for eksempel skoler og barnehager knyttes til utbyggingsprosjekter. Utbygging av nye barnehageplasser i bydelen er fra før en stor utfordring og vil også i neste års budsjett være høyt prioritert, sier Strømme.
Netto budsjettramme for Bydel Ullern er på 402 millioner kroner for 2007.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.