Gå til sidens hovedinnhold

Eldreomsorgen i Bydel Gamle Oslo trenger mer penger! Bydelen har disse pengene!

Olaf Svorstøl fra Rødt i Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo har i en svarartikkel på Østkantavisas nettsider prøvd å imøtegå mine innvendinger mot de andre partienes vegring mot å satse nok penger på eldreomsorgen ved budsjettmøtet i desember 2007 i Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo. Da foreslo FrP å bevilge 1,8 mill kroner i tillegg til bydelsdirektørens forslag for Funksjonsområde 3 som dekker blant annet budsjettet for sykehjemsplasser og for hjemmehjelpstjenestene og hjemmesykepleien dvs. eldreomsorgen.

Det eneste Rødt kan forsvare seg med er at FrP kom sent inn med sitt forslag og at de kommer med den gjentatte unnskyldningen om for lite penger på bydelens budsjettramme som bevilges av bystyret. Dessuten never de at de sosialistiske partiene i Bystyret hadde forslag om 15 mill. høyere ramme for vår bydel. Dette monner lite når vi vet at bydelens årsramme inklusive statlige prosjektmidler nærmer seg en milliard kroner, men det er for så vidt en annen sak.

Det er vel ikke noe som er mer irriterende for folk enn den gjentagende ansvarfraskrivingen som alle ledd i det politiske hierarkiet til stadighet slår om seg med.
Bydelen skylder på bystyret. Bystyret skylder på staten og Stortinget og Stortinget skylder på rammene for statsbudsjettet og på internasjonale avtaler.

Da ender publikum med ingen å rette skytset mot og alle politiske ledd gjemmer seg bak hverandre. Dette er noe av det som gjør at politikk og valg får lavere og lavere oppslutning i befolkningen for hvert år. I dagens Norge er det antagelig langt under 5 % av befolkningen som er medlem av de politiske partiene og bare rundt 61 % av de stemmeberettigede som møter opp ved politiske valg. Ansvarsfraskrivelse og politisk skittkasting i mediene er noe av hovedgrunnen til at flere og flere skyr politikkens arenaer og nettopp det er en fare for demokratiet.

Når det gjelder Rødts påstand om at bydelens rammer er for små må jeg bare få gjøre oppmerksom på at Bydel Gamle Oslo er en av flere bydeler i Oslo siste 3-4 år går med store overskudd eller som det heter på korrekt kommunal terme: har store mindreforbrukstall.

Skal man summere bydelens overskudd eller mindreforbruk for siste 3 år samlet og tar med tallprognoser vi fikk i fjor høst for regnskap 2007 kommer man muligens opp i nærmere 100 mill. kr. i akkumulerte besparelser over en 3-4 års periode. Det meste av dette tilbakeføres til bydelen så lenge besparelsene pr. år holdes innenfor 5 prosent av budsjettrammen.
Regnskapstallene for 2007 er for så vidt klare i disse dager, men bydelsutvalget får av tekniske årsaker ikke tilgang til disse tallene før 8-9 måneder etter at de er klare fra bydelsadministrasjonens hånd. Dette bør Bydelsutvalget vedta forandringer på slik at Bydelspolitikernes innsikt i økonomien og styring ikke hindres av tekniske trivialiteter.

En skal være klar over at for stort mindreforbruk betyr at bydelen har knepet inn på alle sine tjenester overfor innbyggerne i årene som har gått. Ett visst mindreforbruk er lurt for å dekke opp for variasjoner og uforutsette utgifter, men siste tre års store mindreforbruk viser at det nå går for langt og at bydelens brukere sitter igjen med et strupt tjenestetilbud som ikke skyldes for trange budsjettrammer.

La meg derfor bare fastslå: Det er så enkelt at Bydelsutvalget i budsjettrevisjonen til våren eller for den saks skyld på første BU-møte kan påplusse funksjonsområde 3 i sitt årsbudsjett med noen millioner kroner og kan da ta dette av sine solide reserver eller mindreforbruk (les overskudd).

Dersom dette gjøres vil både den skakkjørte hjemmetjenesten og de alt for trange rammene for sykehjemsplasser kunne få tilstrekkelige midler til å bli gode nok for det behovet som er i vår bydel.
Det er ikke verre enn det!

Det er bydelsutvalget som har makta til å gjøre dette og sosialistene som fikk flertall ved høstens kommunevalg i bydelen bør kunne regne med å få støtte fra FrP dersom de kommer med slike forslag ved første og beste anledning i Bydelsutvalget.

Det er nå valgløftene skal innfris!!


Oslo 30.01.2008

Vennlig hilsen

Øyvind Michelsen
varamedlem til Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo for FrP.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året