Enige om Nordstrandbudsjettet

Bydelsdirektør Per Johannessen legger frem et budsjettforslag for 2007 uten de store overraskelsene. På kuttlisten står én barnepark og en rekke sykehjemsplasser.

Nordstrand: Det er stor enighet mellom administrasjon og politikere om prioriteringene for neste år. Men, å gjennomføre et budsjett er en større utfordring enn å sette det opp. Et lite feilslag kan gjøre det ugjennomførbart, sier Johannessen.

Et av feilslagene kan bli at bydelen ikke klarer å redusere nok i antall sykehjemsplasser (både kort- og langtid). Målet er å ha gjennomsnittlig 480 plasser ved utgangen av 2007 mot dagens 537.

En nødvendighet for å få gjennomført budsjettet, ifølge bydelsdirektøren.

Nye stillinger

Han mener denne reduseringen ikke skal føre til at det blir vanskeligere å få sykehjemsplass for dem som virkelig trenger det.

Alle har krav på hjelp, men det blir opp til Bydel Nordstrand å bestemme hvor på omsorgsstigen hjelpen skal gis. Vi prøver å hjelpe med annet enn sykehjemsplass. I budsjettet foreslår vi derfor å opprette seks nye stillinger i Innsatsteamet og å høyne nivået i hjemmesykepleien med fire nye stillinger. Det skal opprettes 3-5 egne dagsenter med egen tilbringertjeneste i bydelen. Vi ønsker å gi folk trygghet.

Bedre tilbud

I tillegg til sykehjemsplasser har utgifter til barnevernet og økonomisk sosialhjelp vært en tung utgiftspost. Tre nye stillinger i et familieteam skal dreie fokuset vekk fra tunge og kostnadskrevende institusjonsplasser til nærbaserte opplegg for barn. Et prosjektopplegg skal tilbys et visst antall brukere av økonomisk sosialhjelp.

Vi mener at både innsatsteam, dagsentre, familieteam og prosjekt er positive tiltak som vil redusere bydelens utgifter og gi de impliserte et bedre tilbud, sier Johannessen.

Legges ned

Selv om budsjettforslaget inneholder mye positivt, kommer man ikke utenom nedleggelse av aktiviteter og inndragning av stillinger. En barnepark blir borte, en juniorklubbleder ved Lambertseterklubben forsvinner, 0.6 årsverk helsesøster inndras i åtte måneder og 0.67 årsverk ledige hjemler fysioterapeut inndras, for å nevne noe. I tillegg inndras en halv stilling ved Krystallen seniorsenter.

Dette gjøres ut i fra likestilling ved bydelens fire eldre/seniorsentre. De får nå to stillinger hver, forklarer bydelsdirektøren.

I tillegg til forannevnte nyopprettelser inneholder også budsjettforslaget et ønske om fire nye assistenstillinger (2 årsverk) til barn med spesielle behov ved de ordinære SFOene.

Ta kontakt

Det blir spennende å gå i gang med å gjennomføre budsjettet. Vi trenger mye disiplin i rekkene for å klare det, sier Johannessen. Han innfører nå også en ny struktur i bydelens daglige arbeid.

Jeg ønsker mer nærhet til befolkningen og til de enkelte komiteene. Resultatenhetsmodellen er en ny organisatorisk hovedstruktur som gjør dette mulig.

Budsjettforslaget skal nå behandles av de enkelte partiene, av ungdoms- og eldreråd og bydelsutvalgets mange komiteer før det vedtas 14. desember. Bydelsdirektør Per Johannessen anbefaler alle som har noe på hjertet om å komme med dette til forannevnte.

Det er for sent å komme med det i Åpen halvtime på budsjettmøtet. Da er løpet kjørt, sier han.

Budsjettforslaget kan leses i sin helhet på Bydel Nordstrands hjemmesider: www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/

Et lite feilslag kan gjøre det ugjennomførbart

Per Johannessen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.