RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Fabian Stang (H)


 
 

Hva vil du gjøre for å redusere forskjellene mellom øst og vest?

– Jeg er blant dem som ikke har tenkt å bidra til å sementere en til dels uriktig forestilling om at byen er delt i to. Der østkanten er et sted hvor problemene tårner seg opp mens folk på vestkanten lever bekymringsløse liv.

– Det er en grov overforenkling som fjerner fokuset fra hva dette egentlig handler om og som stigmatiserer folk på bakgrunn av hvor de bor. Det viktigste er å hjelpe de som trenger det, uavhengig av postnummer. De vi kan gjøre er å løfte de svakeste og den aller beste måten å gjøre det på er etter min mening å satse på mer kunnskap i skolen.

– Derfor har Høyre satset systematisk på skolen de siste årene, gjennom å kartlegge ferdigheter og sette inn mer ressurser på de lærestedene der det trengs. Hver elev som tar lengre og bedre utdannelse enn sine foreldre er en seier for Oslo. Forskere har da også funnet ut at Osloskolen er best i landet på å løfte de svakeste elevene.

– Vi er stolte over at Osloskolen har best resultater i landet, men vi vil aldri bli tilfredse. De neste fire årene er vi klare for å sette inn neste gir. Da vil vi stryke basisfagene ytterligere, satse på flere og bedre lærere for å løfte de svakeste elevene.

Del på Facebook

SJEKK HVORDAN DE ANDRE PARTIENE VIL STYRE OSLO HER

De narkomane som blir jaget fra «plata» spør: «Hvor skal vi være?» – Hva mener du er svaret?

– Løsningen er i hvert fall ikke at vi overlater deler av sentrum til åpne russcener. Det skaper utrygghet for folk som passerer for eksempel på vei til og fra jobb. «Plata» blir en åpenlys markedsplass for kjøp og salg av narkotiske stoffer, og kan fungere som rekrutteringsarena for nysgjerrige og søkende ungdom som føler seg utenfor.

– Utfordringen er ikke at det ikke er nok steder å være, men at det er lite å gjøre eller at de som er i sentrum ikke er motivert for å gjøre noe annet. Oslo sentrum har et stort tilbud av steder å være, mange av dem drevet av ideelle aktører.

– Bydelene og Rusmiddeletatens tiltak har en rekke aktivitetstilbud. Det aller beste var om man kom seg inn i et behandlingstilbud, fikk rehabilitering og mulighet for aktivisering gjennom dette. Mange av rusmisbrukerne kommer fra andre kommuner.

– Oslo kommune har derfor styrket sitt hjemreisetilbud slik at disse menneskene skal kunne flytte tilbake til sine kommuner og få videre hjelp der.

Hva er løsningen for Osloskolen – buss eller brakke?

– Med Høyre i byråd har kommunen rehabilitert skoler og bygget nye skoler for over 12 milliarder kroner de siste ti årene. Fra 2011-2014 investerer vi 9.5 milliarder for fortsatt opp-pussing og nybygg av skoler.

– I en by som Oslo som vokser så mye at vi må bygge et klasserom i uken for å holde tritt med elevveksten, vil vi i perioder måtte bruke brakker mens vi bygger og pusser opp. Gjennomføringsevnen er sterk, og vi kan vise til en rekke nybygde skoler i tillegg til de som er rehabilitert for store summer.

– Vi er imot bussing av elever rundt i byen. Dette forslaget har ingen faglig støtte, er praktisk lite gjennomførbart og uthuler nærskoleprinsippet i Oslo-skolen. Alle partier avviste heldigvis til slutt dette forslaget da dette ble behandlet i bystyret våren 2011.

Hvordan vil du løse trafikkaoset i Oslo?

– Vi vil satse stort på kollektivtrafikken. Vi vil ruste opp det eksisterende t-banenettet og kjøpe inn nye trikkevogner. Samtidig vil vi jobbe for at kommunen i samarbeid med staten kan forlenge t-banen til A-hus og Fornebu og bygge ut en ny indre t-bane ring over Sagene og Grünerløkka.

– I tillegg vil vi være garantister for gjennomføringen av Oslopakke3 og at ny E18 vestover skal bygges som planlagt.

Hva er den største utfordringen i Groruddalen?

– Det er først og fremst å heve kvaliteten på enkelte av bomiljøene i Groruddalen. Derfor ble det i 2006 inngått en avtale mellom Oslo kommune og staten om at begge skulle bidra med 50 millioner hver i en tiårsperiode for ekstra satsing, kalt Groruddalsatsningen.

– Denne konsentrerer seg om fire hovedområder og kommer i tillegg til den alminnelige satsningen i bydelen. De fire hovedområdene er: miljøvennlig transport, Alnaelven (grønnstruktur, idretts- og kulturmiljø), boligutvikling og oppvekst (utdanning, levekår, kultur og inkludering).

– Det er lagt stor vekt på infrastrukturtiltak, sånn som opprusting av fortau og gang- og sykkelveier, i tillegg til opprettelsen av fire nye parker i området. I fremtiden vil det blir lagt større vekt på en mer variert boligmasse i Groruddalen, og mange av de 35.000 nye boligene Plan- og bygningsetaten har funnet tomter til vil bli småhus, rekkehus eller eneboliger.

– Vi må huske at sett i et litt lengre perspektiv så er Groruddalen fremdeles i støpeskjeen og vil trolig forandre seg minst like mye de neste femti årene som de foregående femti.

Hva er den største utfordringen i Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø?

– Det er en utfordring i seg selv å skulle rangere utfordringene, med fare for å undervurdere eller overvurdere saker. Lokalpolitikerne våre er dyktige og står på for de lokale sakene.

– Jeg vil likevel trekke frem at vi bør skape en bedre trafikkavvikling her. Det er mye gjennomfartstrafikk i området, med de konsekvenser det medfører med tanke på støy, luftforurensning og biltrafikk i boligområder.

Hva er den største utfordringen i indre øst?

– Den mener jeg er den ulovlige omsetningen av narkotika som er til stor sjenanse for beboerne i området. Situasjonen i dag er uakseptabel. Derfor vil vi jobbe for mer politi i gatene og flere politiressurser til Oslo.

– I påvente av dette vil vi ta saken i egne hender. Vi har derfor leid i inn byvakter til å patruljere området og bryte opp den ulovlige omsetningen av narkotika.

Hva er den største utfordringen i indre vest?

– I Oslo lever noen av de mest priviligerte sammen med noen av de som har det aller vanskeligst. De økonomiske forskjellene er store mellom en del folk, men følger ikke nødvendigvis en øst/ vest-deling. Forskjellene er dokumentert større innad i hver bydel enn mellom bydelene.

– Den største utfordringen tror jeg derfor er å se det enkelte menneskes behov, komme vekk fra gruppetenkning og myter etter hvor folk bor. Virkemidler har vi masse av, for å følge opp de som trenger hjelp. Det blir derfor viktig å sørge for at de som sliter også i indre vest får den oppfølgingen de har krav på og trenger.

– Når det er sagt så er det mange som sliter med støy og forurensningsproblemer også i denne delen av byen, og det må vi fortsette å jobbe med.

Hva er den største utfordringen i ytre vest?

– Også her kan jeg nevne trafikkutfordringer. Røatunnelen er et konkret eksempel på et trafikkprosjekt som det er viktig å få gjennomført og som vi i Høyre prioriterer høyt. Tunnellen ligger i Oslopakke 3, og vi har satt av 10 millioner kroner til prosjektmidler.

– Hvis de andre partiene i dette forliket holder hva de lover så vil den tunnellen bli virkelighet. Det er viktig både for å bedre trafikkavviklingen, særlig i rushtiden, og for å skape et hyggeligere og roligere bomiljø for de som er berørt av trafikken.

Hvordan vil du løse barnehagekøene i Oslo?

– Oslo nådde full barnehagedekning i 2009. Vi har altså ikke barnehagekøer. Enkelte opplever imidlertid at de ikke får sitt førstevalg oppfylt, altså barnehageplass der de aller helst ønsker. Noen opplever også at de ikke har fått barna sine (søsken) i samme barnehage.

– Vi har nylig vedtatt nye barnehagevedtekter som bedre skal sikre at alle ikke bare får en plass, men en plass der de aller helst ønsker å ha barna sine. Søskenprioritet er også et viktig mål i de nye barnehagevedtektene.

Og hvor vil du hente pedagogene fra?

– Det er stor mangel på førskolelærere i Oslo og Akershus – og dette henger sammen med en rekordstor utbygging av barnehagesektoren. Det er et statlig ansvar å utdanne førskolelærere, og kommunen kan ikke selv påvirke kapasiteten.

– Det vi gjør er å tilby de førskolelærerne som finnes gode lønnsbetingelser og mulighet for etterutdanning, slik at de ønsker å jobbe for Oslo kommune.

– Dessuten ansetter vi jo ikke utelukkende førskolelærere i barnehagene, men også dyktige medarbeidere med en annen pedagogisk utdanning, for eksempel lærere og barnevernspedagoger.

Hvordan vil du løse boligmangelen i Oslo?

– Dette med boligmangel er en kompleks problemstilling. Som ordfører tar jeg det som et kompliment at så mange ønsker å slå seg ned i Oslo at befolkningen vokser. Det er ingen selvfølge og slik har det heller ikke alltid vært.

– Mange har glemt at folketallet i Oslo sank år etter år fra 488.000 i 1969 til bare 447.000 i 1985, da det snudde. Vi skal imidlertid frem til 1996 før folketallet igjen var på rundt 448.000, altså like høyt som 27 år tidligere. Nå, bare 15 år senere, planlegger vi for en rekordartet vekst på nesten 200.000 innbyggere innen 2030.

– Oslo vokser så det knaker og byrådet og kommunen jobber i dag aktivt med å lokalisere areal til 95000 nye boliger for de neste 20 årene. Jeg ber derfor om forståelse for at ikke alle, uavhengig av kjøpekraft, enkelt kan finne seg sin egen bolig her i byen. (En overetablering, med kraftig prisfall, tror jeg svært få egentlig ønsker seg.)

– Vi forsøker å frigjøre industri-og næringsområder som krever mye areal, og heller bruke det til boligutnyttelse, slik som man for eksempel har gjort i Fjordbyen og på Ensjø. I Fjordbyen er det planlagt 9000 nye boliger, og på Ensjø er det planlagt 7000.

– I tillegg til disse prosjektene, har kommunen startet regulering av Gjerdsrud/Stensruds området, hvor det blir lagt opp til 5-7000 boliger. Kommunen arbeider også med å få bygget flere boliger gjennom å bygge tettere rundt sentre og stasjoner, såkalte knutepunkter.

– Kommunens aktive boligpolitikk gir gode resultater: tall fra første halvår 2011 at det er igangsatt bygging av nesten 100 prosent flere boliger enn det var i samme periode i fjor.

Hvordan vil du stoppe segregeringen i Oslo?

– Vi vil motvirke segregering ved å legge til rette for sosial mobilitet. Dette ser vi allerede klare prov på at fungerer gjennom å satse på skolen og ved å skape et inkluderende arbeidsliv.

– For Høyre er det viktig at det alltid skal lønne seg å være i jobb. Det er gjennom deltagelse i det sivile samfunn at vi blir godt kjent med hverandre på tvers av kulturer og bygger ned barrierer.

Hvordan vil du ha det når du blir gammel og må på sykehjem?

– Jeg håper jeg blir tatt godt vare på av kompetente ansatte som trives i jobben sin uavhengig av om de er kommunalt ansatt eller jobber for et privat selskap.

– Dessuten håper jeg at jeg skal kunne ha et ord med i laget i forhold til hvordan tilværelsen min skal være, altså at jeg fremdeles har noe jeg skal ha sagt. «Kvalitet» skal være stikkordet for livet på sykehjem, ikke ”oppbevaring”.

Munchmuseet – Tøyen eller Bjørvika?

– Det aller viktigste for meg er at vi får et moderne Munchmuseum som er kunstneren verdig. Bjørvika er i støpeskjeen og det foreslåtte alternativet der vil være en berikelse for byen og verden.

– Det vil være trist om museet ikke havner i Bjørvika etter en lang og grundig prosess, men det er enda tristere om det fortsatt vil gå mange år med nye runder om plassering og utforming bare fordi noen velger å slå politisk mynt på en provinsiell plasseringsdebatt.

– I det nåværende Munch-museet på Tøyen er det ikke tilstrekkelig plass til alle Munchs verker og planer for et nytt Munch museum har vært diskutert over mange år. Det planlagte museet skal stå ytterst på Paulsenkaia i Bjørvika, nær operaen og Deichmanske hovedbibliotek, en beliggenhet som gjør at antall besøkende vil mangedobles og gjøre Munch mer tilgjengelig for de fleste av oss.

Vikingskipene – Bjørvika eller Bygdøy?

– Høyre ønsker å etablere et nasjonalt kulturhistorisk museum i Bjørvika, der man samler formidlingen av norsk historie under ett tak. Dersom det er forsvarlig å flytte vikingskipene fra Bygdøy, vil disse utgjøre en del av et slikt museum og bidra til å skape en spennende og ny arena for norsk historielæring.

– Samtidig bør de maritime museene på Bygdøynes moderniseres og utvikles for å ta vare på norsk maritim historie. Dette kan åpne for videre utvikling av Folkemuseet.

– Flytting av vikingskipene må det tas stilling til på bakgrunn av en faglig vurdering av om det er forsvarlig å flytte skipene.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere